موزه هنرهای تزئینی

Wikipedia جي

ایته جی موزان اوستان تئران ایسه. ا موزه سال 1338 مئن چاگوده ببو و ویشتر اشیاء جمع‌آوری ببوسته ، مربوط به سدیه دهم تا چاردهم هجری قمری ایسه.

موزه ساختمان چارطبقه ایسه که هر طبقه آثار خاصیا شامل به . همکف طبقه نمایشگاه دائمی آثار موزه ای مرمر کاخ شامل منبت، معرق و خاتم کاری ایسه . طبقیه اول ایران سنتی بافتهان و دوختهان و سوزن‌دوزیا معرض دید مئن قرار بدا. طبقیه دوم پنج تا پخش مجزا داره: خاتم بخش ، منبت بخش ، لاکی بخش ، فلز بخش و شیشه بخش و طبقیه سوم که انواع نقاشیان و مینیاتورانا به نمایش بنا.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه