ملک موزه ملی

Wikipedia جي
ملک موزه ملی

ساختمان جدید کیتابخانه و موزه ایته قطعه زمین مئن به مساحت 000/6 متر مربع و زیربنای بالـغ بر 000/10 متر مربع وزارت امور خارجه ورجه چاگوده ببوسته. که اونه مئن سالونان موختلف کیتـابخــانـــه و موزه واسی و هتویی سه تا مخزن کیتاب داره و کلیه سیستمان ایمنی، حفاظتی و رفاهی اونه مئن تعبیه ببوسته.

زمین ا ساختمان قبلاً به وسیلیه رژیم گذشته وزارت امور خارجــه ضبط و به محل هلیکوپتر فرود تبدیل ببوسته بو .


عملیات ساختمانی ا پیله مجموعیه فرهنگـــی جی اواخر سال 1364 شوروع و زمسان سال 1375 مئن توماما بو.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه