پرش به محتوا

سکه موزه

Wikipedia جي

سکه موزه ، ایته جی موزان اوستان تئران ایسصه که بانک سپه ساختمان مرکزی مئن واقع ببوسته. موسس ا موزه، بانو ملکزاده بیانی ایسه که ایته جی سکه شناسان و پژوهشگران معروف ا زمینه مئن بو. ا گنجینه مئن سککهان دودمانان گوناگون جی باستان دوران تا عصر حاضر به نمایش در بومو و ایته جی کاملترین مجموعهان سکه سطح منطقه مئن ایسه. ا موزه امام خمینی خیابان مئن قرار داره.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه