پرش به محتوا

آبگینه موزه

Wikipedia جي
فاىل:A۱۱۰.jpg
آبگینه موزه


موزه آبگينه ساختمان خودش تانه واسیه علاقه‌مندان خیلی دئنی ببه . ا ساختمان موتعلق به قوام‌السلطنه‌، احمد شاه قاجار وزير ، بو. ا ساختمان دو طبقه مئن و با پنج تا تالار چاگوده ببوسته . تالار يك و دو طبقیه اول مئن و تالاران بعدی طبقیه بوجوری مئن قرار دارده.تالار شماریه دو (بلور) مئن قديميی ترين شيشان و لولان شيشه‌ای و سوفالان قرار بیگیفتده. طراح موزه ويترينان ایته موهندس اتريشی به ایسم هانس هولاين ایسه.بنا تزيينان شامل منبت كاری چهارچوب دران و پیللان ایسه و نما آجر كاری كه ۵۰ نوع‌ ایسه.


ا مجموعه تا ۱۳۳۰ محل سكونت و كار قوام‌السلطنه بو و بعد اون مودت هفت سال دست مصر سفارت دوبو.

بعدش‌، به ترتيب افغانستان‌ سفارت ، بازرگانی بانك و سال ۱۳۵۵ مئن با موهندسان ايرانی و اتريشی همكاری اونه تغييرات شوروع ببو.

موزه ساختمان هشت ضلعی ایسه و ایته باغ مئن به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع قرار بیگیفته.

جیر نویس

[دچينواچين]

تهران موزه هان

کیتاب اول


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه