جواهرات ملی موزه

Wikipedia جي

آدرس : تئران - فردوسی خيابان

جواهران موهم ا موزه دريای نور الماس ، تخت طاووس يا تخت خورشيد، تخت نادری و كره جواهر نیشان ایسه.


جواهرات ملی موزه با مساحتی حدود 1000 مترمربع موجهز به سيستم ايمنی ایسه كه توسط آلمانن چاگوده ببوسته.


ا موزه ایران بانک مرکزی ساختمان مئن قرار داره . خیلی جی ایران جواهرات سلطنتی جی صفوی دوره ، افشار دورهٔ ، قاجار و پهلوی ا موزه مئن به نمایش در بموده. علاوه بر اوشانی که بجور نام ببرده ببوستده شا به نادری جقه ، فرح پهلوی تاج ، تاج کیانی ایشاره گودن.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هانتئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه