پرش به محتوا

استاد صبا موزه

Wikipedia جي
صبا موزه

به‌طوركلی‌، صبا موزه به دو بخش تقسيم به: بخش اول شامل سازها، شخصی لوازم و آثار اوستاد جی جومله موسيقی رديفان ایسه ; و بخش دوم ایختصاص به كاران دستی خانم صبا، اوستاد صبا همسر ، داره كه شامل مجموعیه تنديسان مومی و ايران قديم محلی و سنتی لباسان ایسه. الانی موزه فعال‌، ولی نيازمند مرمت ایسه.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هانتئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه