پرش به محتوا

مجموعه هرباریوم

Wikipedia جي

آدرس: تئران - تابناک خیابان ، دانشگاه شهید بهشتی کنار

ا مجموعه که وابسته به وزارت کشاورزی ایسه ایته مجموعه‌ای ایسه جی گیاهان، حشرات و جانوران گرد آوری ببوسته و محل موناسبی واسه بازدید و مطالعه علاقه مندان و موحققان فراهم بوگود. جی اوییکه که گياهان زنده بررسی طبيعت مئن هميشه و همه جا مقدور نیه ، بنابرين مجموعیه گياهان هرمنطقه جمع آوری و به روشان موختلف موزهان گياه شناسی يا هرباريوم مئن نگهداری بده. هرباریوم یعنی خشک کردن گیاهانجیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه