ملت موزه

Wikipedia جي

ا کاخ برای اسکان محمدرضاشاه خانواده سعدآباد مجموعه میئن چاگوده ببوسته. آثار مجموعه ا کاخ موزه میئن شامل : فرشان نفیس و با ارزش ایرانی ،اشیاء و چینی‌آلات خارجی و خاندان سلسله پهلوی اموال ایسه.هتویی فرح مجموعیه هنری , سينما سالون ,آبدارخانه,ظروف انبار ,لباس انبار و رختكن لباسشويی و تاسيسات.

محمد رضا شاه خوابگاه

كاخ سفيد بوزرگترين كاخ مجموعیه 110 هكتاري سعدآباد ایسه . كه به علت رنگ سفيد اونه نما به ا ایسم شهرت پیدا گوده.

كاخ چاگودن به دستور رضاخان در سال 1310 خورشيدی شوروع ببوسته و در سال 1315 به تومامه بو ، كاخ سفيد پس از سه سال كه از تماما بوستنه اونه کار بوگوذشتو بو ,یواش یواش مورد بهره برداری قرار بیگیفته.

همكف طبقه :سرسراي بوزرگ ورودی ,محافظين اوتاق ,مراجعه كنندان رختكن ,پذيرايی تالار ,کوچی تالار غذا خوری يا جلسان تالار ,شاه دفتر كار ,اون دستشويی خصوصی ,سينما ورودی و موزه هنری رئيس تشريفات دفتر كار, وزير دربار دفتر كار,انتظار اوتاق ,بيليارد اوتاق و آرايشگاه اختصاصی

اولی طبقه : سرسرای بزرگ اصلی,سفره خانه يا غذاخوری تشريفاتی تالار ,تشريفات تالار ,فرح دفتر كار ,فرح موسيقی وپذيرايی تالار ,نشيمن خانوادگی اوتاق ,دو تا آپارتمان سیوا و اختصاصی شاه و فرح در سرسرا دو طرف شامل خوابگاه,حمام و رختكن.

كاخ سفيد پس از پیروزا بوستن انقلاب اسلامی ايران . در سال 1360 خورشيدی با ایسمه ملت كاخ موزه نام گوذاری ببوسته.جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه