سعدآباد کاخ موزه

Wikipedia جي
سعد آباد کاخ موزه
سعد آباد کاخ موزه

سعدآباد کاخ موزه واقع ببوسته تئران شمال شهر مئن و ایته جی زیباترین و دیدنی ترین مجموعه هان تئران به شومار ایه.


سعد آباد اصلنی ایته پیله باغی ایسه ، با داران سر به فلک بکشه ، و منظره ای دلنشین جی تئران ، که اونه پا جیر گسترده ببوسته .و دل ا باغ مئن کاخانی چاگوده ببوسته که جی جومله اوشان کاخ سبز ، آبکار موزه ،آب ، فرشچیان و...ایسئده که دوران موختلف مئن چاگوده ببوستده .

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه