حیات وحش موزه

Wikipedia جي
حیات وحش موزه

طبیعت و حیات وحش ایران موزه سال ۱۳۷۲ مئن، جی طرف تئران شهرداری ، به منظور آشنا گودن مردوم با میراث فرهنگی و طبیعی ایفتتاح ببوسته. ا موزه سال ۱۳۷۶ مئن،عضو موزهان شورای بین‌المللی (ICOM) و کمیسیون آموزش و ارتباطات سازمان جهانی حفاظت جی طبیعت (IUCN CEC)ببو و هه سال مئن هم به اینترنت شبکه جهانی وصلا بو.

موزه ساختمان ،با مساحتی حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع دو طبقه‌ مئن ، بخشان موتعددی داره که عبارتده: پرندان بخش و پستان‌داران با شیش سالون که به ا شرح ایسه: ماران سالون ، گوزنان، آمریکای شومالی خرس قهوه‌ای و پرندان‌، آهو سالون ، قوچ‌، قرقاول‌، خرس‌ ، پلنگ ‌، شال ‌، روباه ‌، گرگ و قاره آفریقا سالون پستان‌داران و آبزیان سالون و خزندان‌.


زمین‌شناسی بخش با دو تا سالون که اونه مئن ویژگیان دورانان موختلف زمین‌شناسی جی نظر جانوری و گیاهی موحیط زیست به تصویر کشیده ببوسته. سالون هشت که شامل پروانه بخش ، عنکبوت، رتیل و عقرب ایسه.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه