عکسخانه موزه

Wikipedia جي
فاىل:A118.jpg
عکسخانه موزه

عكسخانه موزه وابسته به شهرداری تئران سازمان فرهنگی هنری ، اولين موزه تخصصی كاربردی ايران و خاورميانه مئن ایسه كه ارديبهشت ماه 1374 مئن در فضائی با مساحت 250 مترمربع تاسيس ببوسته.موزه شامل بخشان موختلفی ایسه .


موزه شامل بخش نمايشگاهی ,دوربينان , وسائل و عكاسی قديمی ابزار ایسه كه قدمت بعضیاشان به صد سال فارسه و به طور دائم تو معرض دئن عكاسی دوستداران قرار داره.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

سایت عکسخانه موزه


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه