گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۴۰۶ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

سوئد یا سوید (سوئدی زوؤن:Sverige) ایتا کشورˇ نام اۊرۊپا کلسیأ و ايسکانديناوي صارا میان ایسه کی نروژ امره بخش عمده جه اسکاندیناوی شبه جزیره تشکیل دیهه. سوئدˇ جوغرافیایی جاجیگاه ، فنلاندˇ نسایی آفتونشست سمت ایسه و بوتنیا خلیج و بالتیکˇ دریا اوشانه مرز آبی تشکیل بدأ. جه نسا ، سوئد دانمارک مره همساده ایسه و ایتا کوچی تنگه ، "اۊرسوند" نام (سوئدی:Öresund) ، أ دو کشورا سیوا بوگوده. سوئدˇ پیله ترین شهر ، استوکهلم نام دره کی جه سال ۱۵۲۳ میلادی تا هسأ ،سوئدˇ پاتخت ایسه. سوئد به عنوان ایتا کشور شناخته به کی ، جه جنگستن و منازعه نظامی پرهیز کونه و پور زمات ایسه کی سوئد دورون صلح و آرامش برقرار ایسه و جه سال ۱۸۱۴ میلادی أ کشور هیته جنگ مئن حضور نشتی و مناقشه و اختلافات سیاسی دورون ، همه تأنه دیمه بمانسته. هنه واستی ایسه کی سوئدی سیاستمداران ، ویشتر ناجه درید کی فعالیت جهانی و فرا ملی بدارید و مسئولیتی سازمانان بین المللی دورون بدأرید و فعالیت بوکونید. یخبندانˇ زماتˇ پسی ، جه سالان ده تا دیوازده هیزار میلادˇ پیش ، اولی مردوم سوئد دورون موهاجرت بوگودید. تاسیتوس ، رومی مورخ اوشانه جه بینیویشته دأره کی شیکارچی و مالا بید و کلسیا گوزنˇ گله دأشتید. اوشانه دس ابزاران ، سنگ و برنز و آهن أمره چگوده بوبوسته بو. أ مردوم ایتا خال جه ژرمانی جرگه بید کی رومی بازارمجان اوشانه أمره تجارت گودید و اوشانه نام جیت (Geats ) و سیور(Svear) دوخادید. جه سالان ۸۰۰ تا ۱۰۵۰ میلادی ، اولین وایکینگانˇ جرگه ، سوئد میان پا بیگیفتید کی بالتیکˇ دریا و روسیه صارا میان دوارستید و بازارمجی و یا غارت و دوزدی گودید. سال ۱۰۰۰ میلادی میان، نم نمی سوئدˇ پادشاهی پا بیگیفته. پور زمات دوارسته کی سوئدˇ اوستانان میان ایجایی وجود بایه و سوئدˇ پادشاهی پیله تر بوبو. أ زمات میان پادشاهˇ قوت و زور ویشترا بوسته و سوئدیانˇ ملی هویت و داب جان بیگیفته. سال ۱۵۲۳ میان، گوستاو واسا پادشاهی زمات ، سوئدˇ طلایی زمات آغاز بوبو. أ زمات سوئدˇ پادشاهی قودرت بیگیفته و ملی ومذهبی اصلاحات شروع و کلیسا ملی بوبو و کلیسا زمینان مصادره بوبوسته. سوئد سال ۱۶۳۰ میان ، سوئد خو ایجایی بطور کامل بدس باوره و به ایتا امپراتوری و پیله کشور تبدیل بوبوسته. سوئدˇ ایقتصاد ویشتر کیشاورزی بو، اما آهن و مسˇ معدن پور وجود دأشتی. ایتا دوره دیویست و پپنجاه ساله میان ، سوئدیان خوشانه همسادان ، روسیه ، لهستان ، دانمارک و نروژ أمره بجنگستید. قرن نوزدهم میان ، صلح ˇ زمات فأرسه و سوئدیان تا هسأ هیته جنگ میان شرکت نوگودید و بطور نسبی ایتا آسوده و تام بزه زمات میان زندگی بوگودید اما فقر و ناخوشی نی أ زمات میان فأرسه. پور سوئدی مجبور بوبوستید دس تنگی و بدهکاری جه به کلسيايي آمريکا موهاجرت بوکونید.

گوستاو واسا ، سوئدˇ شاه کی کریستین دوم و کالمارˇ ایجایی جولو بجنگسته و تازه سوئدˇ کشورا بپا بوگوده

سوئد حدود ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ جمعیت دره کی شامل ۰۱۳% جمعیت جهان ایسه. سن و عمرگودنˇ میانگین سوئد میان ، مرداکان واستی حدود هشتاد سال و زنکان ره حدود هشتاد و چیهار سال ایسه. سوئدˇ رسمی زووان ، سوئدی زوون ایسه و جغرز سوئدی ، پنج تا کوچی زووان بنام ، سامی زووان ، فنلاندي زوؤن ، مینکیلی زووان ، ییدیش زووان و رومانی زووان کی سوئد میان رسمی زووان ایسید. سوئدˇ نوع حکومت مشروطه سلطنتی ایسه. اما پادشاهˇ نقش و وظایف سمبلیک و تشریفاتی ایسه. هسأ سوئدˇ شاه ، شاه کارل گوستاو شانزدهم ایسه. سوئدˇ نظام سیاسی ، دموکراتیک و آزاتی خوایی امره ایسه کی قودرت سیاسی پارلمان و دولت دس مئن نهأ. سوئدˇ پارلمان ریکسداگ (سوئدی زوؤن:riksdag) نام ایسه و ۳۴۹ نماینده دره. ششم ژوئن مئن ، سوئدˇ ملی روج ایسه. سوئد مساحت ۵۲۸,۴۴۷ کیلومتر مربع ایسه کی پانزدهمی پیله کشور اۊرۊپا قاره مئن بشمار أیه و اونه مساحت کالیفرنیا ایالت مره برابری کونه. ۶۳درصد سوئد مساحت ، دامون جه تشکیل بوبوسته و اونه پسی ۹ درصد روخان ، ۷ درصد کشاورزی زمین ۶.۵درصد سل و ۴.۵ درصد صخره و کوه جه تشکیل بوبوسته.

دئبار

سوئدˇ دئبار و سابقه واگرده به ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلاد پیشی ، کی جه أ زمات میان ایتا جرگه مردوم أ صارا مئن ، غارنشین بید و سنگی ابزاران مره شکار و ماهیگیری گودید. باستان شناسان بتنستید جه أ زمات مئن چندتا گوردخمه و باستانی اثر واموجید کی نیشان دیهه سنگˇ زمات سوئد مئن تا ۱۸۰۰ میلاد پیش ادامه دأشتی. شواهد نیشان دیهه کی جه سال ۵۰۰ میلاد پیش ، آهن جه پور استفاده بوبوسته و فلزی آثار نسبت به سنگی ابزاران ویشتر و پورکاربردتر بوبوست. أ زمات مئن شا گفتن سوئد مئن یکجانشینی شکل بیگیفته و کشاورزی داب بوبوسته و سوئدˇ جامعه شکل بیگیفته....دومباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: دۊشمبه، ۱۵۹۵ ديلمي، ۱۴ دیا (۲۳ مئی سال ۲۰۲۲)

Wikipedia:۱۴ دیا دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

ايستراديؤل؛ ايسترؤژن وصل بؤنˇ أمرأ، سيتؤپلاسمˇ دۊرۊن باعث زيادأبؤنˇ چأکۊدنˇ DNA ؤ RNA ؤ پؤرؤتئين وؤتˇ هدفˇ ميئن به. هتؤيي هيپؤتالامۊسˇ دۊرۊن ميزانˇ آزادأبؤستنˇ GnRH تحتˇ تأثيرˇ ايسترؤژن کمأبه ؤ هيپؤفيزˇ غۊده ميئن ميزانˇ آزادأبؤستن FSH ؤ LH کمأبه. ايستراديؤل به عۊنوان دواىˇ زيادأکۊدنˇ ايسترؤژنˇ هؤرمؤن دارۊخانه'نˇ ميئن کارأگيفته به.

کاسپي زوؤنؤن