گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۹۱۱ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

لىلا خالئد

لىلا خالئد ىکته اؤردۊگه مئن فلسطيني أوأره'نˇ شي، لؤبنانˇ مئن، ۱۹۷۰ نؤوامبر ۲۹

لىلا خالئد (عربي مئن: لىلي خالئد) (تولؤد: ۱۹۴۴ آوريل ۹خلقي جبهه فلسطينˇ رهاىي وأسي مرکزي شؤرا مئنˇ عؤضو ؤ فلسطينˇ مللي مجلسˇ عؤضو ؤ قديمي چريک. خالئد اينˇ وأسي نؤمي بۊبؤ چۊن دۊ ته هواپىمادۊزي مئن (۱۹۶۹ ؤ ۱۹۷۰) نقش دأشت. اي دۊ ته هواپىمادۊزي دۊ ته تفاقن ىک جرگه تفاقؤنأ جي که بازين دۊخؤنده بۊبؤن سيا سپتامبر. اينˇ تشکيلاتي نؤم "شادیه ابۊغزاله" بۊ؛ لىلا خالئد اي نؤمه شادیه ابۊغزاله احترام ؤ ىادˇ وأسي دؤجين بۊده بۊ. اۊ أولي زني بۊ که فلسطينˇ مئن مؤبارزه مئن سال ۱۹۶۷ ميلادي شهيد بۊبؤ.

هواپىمادۊزي

۱۹۶۹ اۊت ۲۹، خالئد ىکته جرگه مئن عؤضۊ بۊ که اي جرگه ىکته بۊينگ۷۰۷ˇ هواپىما' کي رؤمˇ جي شؤدبۊ آتئن بدۊزئن ؤ دمئشقˇ مئن فۊرۊز بچردن. اي پرأىتنˇ مئن، هواپىما خلبانه واداشتن کي حأىفا سرأ جي دوأرن تا خالئد بۊتؤنه خۊ تولؤدˇ جيگه' (کي اجازه ندأشت وگرده اؤره) بىنه. با اينکه هواپىما مئن ىکته انفجار بۊبؤ هي کس جيجا نۊبؤ. اي هواپىمادۊزي پسي، خالئد چن ته جراحي پلاستيک بۊده تا خۊ هؤويته جخوسؤنه.

۱۹۷۰ سپتامبر ۶، خالئد ؤ پارتيک آرگۊئللؤ کي نيکاراگؤئه‌ شي بۊ، پروازˇ نؤمرهٔ ۲۱۹ هواپىما' کي ئل-عالˇ هواپىماىي شي بۊ ؤ آمستئردامˇ جي شؤدبۊ نيۊىؤرک بدۊزئن. اي تفاق ىکته وابين بۊ چنته همزمت هواپىمادۊزي جي که خلقي جبهه فلسطينˇ رهاىي وأسي ايشؤنˇ برنامه' دچئه بۊ. اي هواپىمادۊزي مئن، آرگۊئللؤ بکۊشته بۊبؤ ؤ خالئده بىتن. خلبان هواپىما' فۊرانئه هيثرؤ فۊرۊزگه طرف لندنˇ مئن ؤ اؤره خالئده هأدأن پؤليسˇ دس.

خۊدش گۊنه: "مۊ هواپىمادۊزي جي دۊ ته هدف دأشتم، ىکته اينکه فلسطينئني که اسرايلˇ زندؤنˇ مئن دبۊنه رها بۊکۊنم ؤ دوم اينکه دۊنىا ذهنه جلب بۊکۊنم به فلسطينˇ مردۊم...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: سۊشمبه، ۱۵۹۳ ديلمي، أرىه ما ۲۳ (۲۹ اؤکتؤبر سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:أرىه ما ۲۳ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

ارنست بلؤخ أولي جهاني جنگˇ سرأگيتنˇ پس آلمان أجي جيويشته يؤ بۊشؤ برن (تۊيˇ سۊئيس). اؤره رؤزا لۊکزامبۊرگˇ تفکر أجي ويشته شناق پيدؤده يؤ اينˇ صلح‌خازي-ه پرستي؛ أمما أللأني مارکسيسم-ه توجه نگۊد ؤ جنگˇ تمنأبؤنˇ پسي وگرسه آلمان ؤ لايپزيکˇ دانشگه ميئن فلسفه درس بدأ.

کاسپي زوؤنؤن