گتˇ ولگ

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۷۸ وانویس به گيلکي


دؤجئه وانیویس

آندري تارکؤفسکي
آندري تارکؤفسکي تنديس، گئراسيمؤو فيلم ساجي انستيتۊ مئن.

آندري آرسينىئويچ تارکؤفسکي (رۊسي مئن: Андре́й Арсе́ньевич Тарко́вский) دۊنئا بۊمأ ۴ آوريلˇ ۱۹۳۲، بمۊرده ۲۹ دسامبرˇ ۱۹۸۶، شؤروي-رۊسي فيلم ساج، نيويشتن-کس، فيلمه ويراىشگر، فيلمه تئؤري پرداز، تياتر ؤ اؤپئرا کارگردان بۊ.

تارکؤفسکي فيلمؤنˇ جي شأنه "ايوانه زأکي" (۱۹۶۲)، "آندري رۊبلي-ئو"(۱۹۶۶)، "سؤلاريس" (۱۹۷۲)، "اىنه" (۱۹۷۵) ؤ "استاکر" (۱۹۷۹)ه نام بۊردن. اۊ اي پنجته جه هفته خۊ فيلمؤنه شؤروي مئن چاکۊده. اينه دۊتته ى آخري جه هفته فيلمؤن که "تاسيان"(۱۹۸۳) ؤ "ايثار"(۱۹۸۶) ايسه'، ايتاليا ؤ سۊئدˇ مئن چاکۊده. ساختارˇ دراماتيکˇ غىر عۊرفي، فيلم برداريه ىکته سيوا عنصر، اثره تأليفˇ واسي در نظر گيتن ؤ رؤحاني ؤ متافيزيکي مؤضۊعاتˇ سر کار گۊدن، تارکؤفسکي مؤشخصه ايسه که هميشک اينه کارؤنˇ مئن دبۊ. اينه کارؤن سينما مئن اۊنقدر اثر بنأ که اۊ کارؤنيه که اينه کارؤنه شبيهنه گۊنن "تارکؤفسکيايي".

"اينگمار برگمان" تارکؤفسکي جي گۊنه که:

"تارکؤفسکي مئبه ىکته پيله-کس، کارگردانؤنˇ مئن ايسه. کسي که يکته تازه زبان چاکۊده، فيلمه طبيعتˇ امره صادق بۊ ؤ انعکاسي زيندگي جي گيت که خيالˇ مۊرسؤن بۊ." مؤهم ترين اثره، تارکؤفسکي سر، "گريگؤري چۊخراى" بنأ که ايته کارگردان بۊ. اۊ که "وي.جي.آى.کئى"ˇ مئن تدريس گۊد خۊ شاگرده استعدادˇ جي تحت تأثير قرار بىته بۊ. چۊخراى تارکؤفسکيه پيشنهاد بدأ که اينه فيلمˇ سر که "کلير اسکاى" نام دأشت، اينه دستىارˇ کارگردان ببي. تارکؤفسکي اول اي پيشنهاد اينئبه خؤش بۊمأ امما بزين تصميم بىته که خۊ آمۊتن ؤ پرؤژه ؤنˇ سر کار بۊکۊني.

اۊ سۊ سالي که تارکؤفسکي "وي.جي.آي.کئي"ˇ مئن ايسأبۊ "آندره کؤنچالؤسکي" امره آشنا بۊبؤ. اي دۊته بفأمسن که همديگرˇ امره مۊشترک سليقه دأنن ؤ ىکته فيلمˇ جي ايشؤنه خۊش هنه ؤ ايشؤنه خؤجير کارگردان مؤشترک ايسه ؤ همديگرˇ امره سينمايي ايده-ؤنه تبادؤل گۊدن. ۱۹۵۹ˇ مئن ايشؤن "کيشوره قطبˇ جنوبه دۊر"ه وؤته بنويشتن که بأزينؤن "مؤسکؤويسکيج کؤمسؤمؤلئتس"ˇ مئن مۊنتشر بۊبؤ. تارکؤفسکي اۊ وؤته "لئنفيلم"ئبه ني سرأدأ امما رد بۊبؤ. ايشؤنه مۊوفقيت وقتي "جاده صاف کؤن ؤ ويلؤلؤن"ˇ وؤته "مؤسفيلم"ˇ مئن سرأدأن ويشترأبؤ. اي تارکؤفسکي فارئقؤتحصيلي طرح بۊبؤ ؤ ۱۹۶۰ه مئن ديپلؤم هىته ؤ جاىزه اوليه نيؤىؤرکه شاگردؤنˇ فيلمه فستيوالˇ مئن ۱۹۶۱ˇ مئن هىته...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: دۊشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، نؤرۊز ما ۷ (۱۴ آگؤست سال ۲۰۱۷)

Wikipedia:نؤرۊز ما ۷ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

گۊرۊم، گۊرۊم، گۊرۊم بل/نؤرۊز ما ؤ نؤرۊز بل/نؤسال بۊبۊن سالˇ سۊ/نؤ بدي، خؤنه واشۊ/نؤزا ؤ بۊد ؤ وابۊ/أمئه رۊزی‌ئره واشۊ

کاسپي زوؤنؤن