گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۹۲۲ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

آمریکا داخلی جنگ

یکته پیلˇ جنگ ایسه آمریکا تاریخˇ مئن. ا جنگˇ میان كی نِسايی ايالتان، آمریکا مئنˇ برده‌داریه لغو گودنˇ همره موخالف بيد، خوشانه دولت تشكيل بدائيد و آبراهام لينكؤنˇ دؤلتˇ امره اَ موضوعˇ سر بجنگستيد. آمريكا داخلی جنگ چاار سال طول بكشه و سرآخر لينكؤن بتانسته شورشيانه دشكنه و خو لايحهٰ، برده‌داری لغو گودنˇ واستی، مجلسˇ دورون تصويب بوكونه.

آمريكا داخلی جنگ

وختی آبراهام لينکؤن آمریکا رئیس جؤموری ره دوجين بوبوسته، هف تا ايالت (نسایی كارؤلينا، میسیسیپی، آلاباما، فلؤريدا، جؤرجيا، تگزاس و لويزيانا) آمريكا جه سيوا بوبوستيد و خوشانˇ واستی ايتا كشور چاكوديد و خوشانˇ نامه بنائيد آمريكا مؤتلفه ايالات (CSA) و ايپچه بازون، چارتا ايالت دئه (آركانزاس، ويرجينيا، تئنسی و كلسيا كارؤلينا) اوشانه مولحق بوبوستيد و كَلسيايی‌ئن (موتحده ايالات)ˇ دوشمن بوبوستيد و اوشانه فوتوركستيد.

۱۲ آوريل ۱۸۶۱ مؤتله حشرومايه‌دار (نسایی‌ئن)، سامتئر قلا كی موتحده (كلسيایی‌ئن)ˇ خلابران اونˇ مئن ايسابيد بنه‌بر (محاصره) بوگوديد و اوشانˇ جه بخاستيد خوشانه تسليم بوكونيد. سرگرد اندرسون، سامتئر قلا سرا رستر بو، لينكؤنه خبراگوده و اونه بِنويشته كی ائتلافˇ حشرومايه‌دار ا قلايه فوتوركسته و هتويی آمريكا داخلی جنگ سرأگیته. لينکؤم ا جنگˇ واستی پور تلاش بوگوده كی آمريكا حشرومايه‌داره پور قوی بوكونه. لينكؤن نظامی آدم نوبو. فقط خو جوانی ميان سيا واشک جنگ (اينگليسی: Black Hawk War) دورون سورخ مرداکانˇ جولو بِجنگسته بو. ولی آمريكا حشرومايه‌دارˇ چكنه بو و جنگˇ واستی تصميم گيفتی و خو ژنرالانˇ امره ايله‌جار گودی و نظامی كيتاب خاندی و جنگˇ واستی استراتژی فوگودی. لينكؤن تصميم بگيفته دريايی حشرو‌مايه‌دارˇ امره دوشمنˇ بندرؤنه بنه‌بر (محاصره) و میسیسیپی روخانه كنترل بوكونه و بعد اوشانˇ پايتخته (ريچموند) تصرف بوكونه...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: جۊمه، ?AL 6AYL}} >= 8| ۱۵۹۳ | ۱۵۹۲ }} | ۱۵۹۲ }} }} }} ديلمي، شرير ما ۲۰ (۲۴ ژانویه سال ۲۰۲۰)

Wikipedia:شرير ما ۲۰ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

فضل‌الله رضا دهم دی ۱۲۹۳ رشت مئن متولد بوبوسته و ۲۸ آبان ۱۳۹۸ اتاوا دورون فوت بوکوده. اون برقَ مهندس، دانیشگاهَ استاد، گولاز آدم و ایته ایرانی سیفیر بو. اون قدیمی رئیس تهرانَ دانشگاه و دومین نایب‌التولیه آریامهرَ صنعتی دانشگاه وِ سیفیر ایران یونسکو و کانادا مئن بو. عنایت‌الله رضا اونی کوجی برار بو.

کاسپي زوؤنؤن