گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۰۲۳ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

اودا كوگا

اودا كوگا (織田氏 ) ايتا جه ژاپونی چکنه‌ٰن بيد كی اوشانه نقش سیاست مئن، ژاپونˇ ایجا گودن قرن 16 مئن بو. ولی اوشانه آوازه ويشتر واگرده به اودا نوبوناگا دوره کی اَ زمات اَ کوگا مئن چکنه بو. و بعدˇ اونه موردن، اوشانه قدرت فوگورده. ولی هتويی اوشانه كوگا كی هش پركه بوسته بو ادامه پيداكونه ميجی دوره دورون.

اودا بيدوق

گوذشته

اودا كوگا، نوبوناگا دوره مئن ادعا گوديد كی خوشانه تبار به تايرا كوگا فَرِسه، تايرا نو چيكازانه كی تايرا نو شيگه موری نوه بوستی (1138–1179). تايرا نو چيكازانه ، اچيزن اوستانˇ مئن بِمانسته، و خو نامَ بنه اودا. اونه زاكان شيبا كوگا ورجا، پيله دوده و جير دستان بيد.

1452 مئن، وختی شيبا يوشيتاكه بِمَرده، شيبا كوگا جير دستان، اودا مَنَستن اواری اوستان مئن و آساكورا كوگا ، اچيزن اوستان مئن، جانشينی شيبا يوشيتوشی (1430–1490) واستی مخالف بيد و شيبا يوشيكادو ( موردن 1480) یاور بوبوستید. و اربابان پور زمينانˇ خوشانه مئن تقسيم بوگوديد. و نَم نَمی خوشانه زمين مئن مستقلا بوستيد. 1475 مئن، اودا (كوگا) ويشتر اواری اوستان زمينانَ بدست بَورده بو. و شيبا يوشيكانه (1540–1600) كی خواستی خوشانه قودرَته هنده بدست باوره، وادارا بوسته اورای جه بشه. معروف قَلائَن ˇ اودا، كيوسو قلا بو كه شيبا يوشيشيگه اونه چگوده سال 1394 و 1427 مئن كی اودا كوگا ره فَدا. اونه نام اودا توشيسادا بو كی فرماندار معاون اوستان (اواری) مئن بوستی. توشيسادا چهارتا ريك دَشتی، اونه چهارمی ريك، نوبوسادا قلا كاتسوبوتا مئن زندگی گودی كی نوبوهيده پئر و اؤدا نؤبوناگا پيله پئر بوستی.

اميره نوبوناگا

نوبوهيده سال 1525 مئن، ناگويا قلا ره خو واستی فَگيفته (1542 مئن ، بونوناگا ره فَدا) و فورو واتاری قلا خوره چگوده، اودا نوبوتومو كيوسو قلا ورجا بوشو، خواستی خوره بِداره، ولی ایتا بنه بر (محاصره) مئن سال 1555، اونه برار زا (نوبوناگا) كی ناگويا قلايَه اداره گودی نوبوتومو يه كوشه...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: سۊشمبه، ۱۵۹۳ ديلمي، ورفنˇ ما ۲۳ (۳۰ جۊن سال ۲۰۲۰)

Wikipedia:ورفنˇ ما ۲۳ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

گۊستاۊ فلۊبر سال ۱۸۲۱ˇ مئن به دۊنيا بۊمأ ؤ ۱۸۸۰ ˇ مئن درگؤذشت. يته تأئير گؤذار نيويشتنکس نۊزدهمي قرن، فرانسهˇ مئن بؤ که ويشتر أنه از پيله ترين رؤمان نۊيسان، غربˇ مئن به شؤمار هأورن. أنه نيويشتاري سبک ۊاقع گرايانهٔ فلوبر هيسه. أنه آثار ريزبيني خاطر کلمات اينتخاب گؤدن ˇ مئن ؤ ادبي آرايئن أجي فرانسه ادبياتˇ مئن مؤنحصر به فرد هيسه أ نيويشتنکس أندي که وانيۊيشنˇ مئن ديقت گود که هر ولگ ˇ ره يک رۊز وقت نأ ۊ به هي خاطرم أنه آثار کم تعداد هيسه.

کاسپي زوؤنؤن