گتˇ ولگ

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۹۷ وانویس به گيلکي


دؤجئه وانیویس

خؤنه

خؤنه ایته ساختمؤن ایسه که آدمی یا باخيˇ آفریده‌انˇ واسی (سکˇ مورسؤن) سرپنا ایسه. خؤنه تینه ىکته کؤتامˇ موسؤن پور ساده ببون یا ایلات و عشایرˇ سرپنا مورسؤن ببی یا یکته پیچیده ساختمؤن ببی که اينˇ سيستم پور پیچیدهٰ. او اجتماعی واحد که یکته خؤنه مئن زیندگی کؤنن، خؤنواده دوخؤنده بنه. معمولن خؤنواده تعدادی آدم ایسن که همدیگرˇ امره فامیل ایسن هرچند که یکته خانواده تینه دیگر اجتماعی گروه‌ؤن ببن یا حتی بی نسبت آدمؤن ببن.

دۊمباله...

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: ىکشمبه، ۱۵۹۰ ديلمي، اسفندار ما ۱۵ (۲۳ جۊلاى سال ۲۰۱۷)

Wikipedia:اسفندار ما ۱۵ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

تویوتومی هیده یوشی. هیده یوشی ابتدا اودا نوبوناگا دوده بوبوسته و بعد نوبوناگا موردن اونه جانشین بوبوسته و اونه دونباله راهه بیگیفته و ژاپون ایجایی وستی بجنگسته و موفق بوبوسته ژاپون فتح بوکونه.

کاسپي زوؤنؤن