پرش به محتوا

گتˇ ولگ

Wikipedia جي
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۷٬۰۱۶ ته گيلکي وانويس

دؤجئه وانیویس

مؤرتال کؤمبأت

مؤرتال کؤمبأت (اینگیلیسی: Mortal Kombat) ایتا سری ویدویی بازی ئن ایسه کی أولین دفعأ سال ۱۹۹۲ میلادی مئن ، توسط شرکت میدوی گیمز چگوده بوبوست. مؤرتال کؤمبأتˇ بازی سبک ، اکشن و مبارزه تن به تن ایسه.

مؤرتال کؤمبأتˇ تریلوژی کأرکتران

اۊنه سبک بازی ویشترین حالت خشونت و خونریزی نیشان دیهه. أ خشونت بازی دورون ، اجرای فن فتالیتی (اینگیلیسی: fatality) أمره به اوج فأرسه. فتالیتی آخرین فنی ایسه کی ایتا مبارز وختی بتأنسته خو حریف دشکن بده بصورت تترج خو حریف ضربه بزنه. یا ایتا فن خشن و عجیب أمره خو حریفأ دورسانه. مؤرتال کؤمبأت بازی ئن ، هم بصورت دو بعدی و هم سه بعدی چگوده بوبوست. مؤرتال کؤمبأت بازی رو ، موختلفه کمیک داستانان ، انیمیشن و فیلم و سریال چگوده بوبو و ایتا جه موفق ترین فرنچایز جه ویدویی بازی ئن مئن ایسه. وارنرˇ برارانˇ کمپانی سال ٢٠٠٩ مئن، مؤرتال کؤمبأتˇ حق امتیازه ، شرکت میدوی گیمز ورشکستی پسی بیهه.

بازی داستان

مؤرتال کؤمبأت ˇ اولی سری ، Earthrealm یا زمین مئن ایتفاق دکفه. هفت تا مبارز به دلایل موختلف مؤرتال کؤمبأتˇ تورنومنت مئن شرکت کونید. أ زمأت مئن شائو کان ، خارجی دنیا یا Outworld امپراتور تصمیم بیگیفته کی Earthrealm صارای فوتورکه. رایدن ، طوفانˇ خدا و زمینˇ محافظ سه تا خۊ خۊرۊم مبارزان بنام لئو کانگ ، جانی کئج و سونیا بلید دوخانه تا تورنومنت مئن مبارزه بوکونید. اوشانه برم هنه کی زمین و خوشانه آزاتی تضمین به ، اگه بتأنید قهرمان بیبید. تورنومنتˇ آخربسر ، زمینˇ مبارزان پیروزی أمره خاتمه بیگیفت و لئو کانگ مؤرتال کؤمبأتˇ قهرمان بوبوست. مؤرتال کؤمبأتˇ دومی سری مئن چندته تازه کأرکتر بازی مئن إضافأ بوسته و اۊنه داستان ، قبلی نسخه لبله ایسه. شائو کان تصمیم گیره انتقام خو شکست خوردن بیگیره و أی دفعأ تورنومنت به میزبانی خارجی دنیا یا Outworld ایسه و لئو کانکˇ قهرمان خو دس برار کونگ لائو و باخی زمینˇ مبارزان أمره، خارجی دنیا ور شیدید و ایبار دئه شائو کان ، لئو کانگ جولو فینالˇ مبازره مئن دشکن خوره...دۊمباله

ايمرۊ

ايمرۊ: دۊشمبه، ۱۵۹۷ ديلمي، ۸ اسفندار (۱۵ جۊلاى سال ۲۰۲۴)

Wikipedia:۸ اسفندار دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

بابِليان ٚ تمدن ٚ مئن، أجديها جهان ٚ شرۊع أمرأ مرتبط بدانسته بۊبؤسته. بابل ٚ أفسانه مئن، تيامات ٚ الهه کي ايته أجديها ؤ ظلم ٚ نماد بۊ، مردۊک اۊن-ه بۊکۊشته ؤ ظلم ؤ بدي اۊن ٚ مردن أمرأ تۊمامه بؤسته.

جرگه'ن

کاسپي زوؤنؤن