گتˇ ولگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۵۴ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

گیک

گیک (اینگیلیسی مئن: Geek) یکجور اصطلاحه کی آدمˇ عجیبˇ غریب و اوشؤنیه گونن کی خلافˇ آؤˇ جریان سینه‌آؤ کؤنن و چن جور معنی دئنه: گاگلف «یکته مؤتخصص کی خو تخصصه خوش دأنه» و یا «کسی کی یکته بازی و سرگرمی‌ئه بدجوری خوش دأنه» و امما اینˇ ویشتری کاراکشئن ای معنی مئنه کی «یکته آدمˇ عجیب و غریب و خوش‌ندأشتنی، مخصوصن او آدمی کی زیادی رؤشنفکر به‌نظر أنه».

بسچی‌ گیک هنی منفی نیه. گیک کسی ایسه کی بیدینˇ کینه یا دوشمندی یا اینکه بخأی خودشه پیلتر نشان بده، خوشˇ سر حساب واکؤنه. ایتؤ اگه نیگا بکونیم گیک یکجور آدمه دلالت کؤنه کی «یک چی یا یک مَسمَکیه (کی مأمولن رؤشنفکری یا مراغ‌أوره) خالی خو خاطرˇ واسی خوش دأنه و پئی گینه». ای کلمه اینگیلیسی محللی زوانˇ جی هنه کی اؤره گیک (geek) و گئک (geck)، احمق و یالانچی معنی دئنه؛ قدیمˇ آلمانی مئن گئک (geck) بمأ. گئکˇ بون و ریشه هنوز نی هؤلندی مئن بمؤنسه، گئک (gek) بنه: تور.

میلادی هیجدهؤمی قرنˇ مئن، اؤتریش-مجارستانˇ امپراتوری مئن، گئکؤن یه پاره سیرکؤنˇ مئن دلقک‌بازی فیچئن. یه پاره نی گونن گیک در اصل یک جور مخففه کی General Electrical Engineering Knowledge جی بمأ کی آمریکا دریایی نیرو شی بو. گیکˇ معنی زماتˇ دوارˇ مئن عوضأبؤ و دئه الؤن یکته قایمˇ معنی ندأنه. یکته دئه اصطلاح دأنیم: نئرد کی ایسکالئی گیکه وامؤنه امما ای دوته کسؤنˇ همره تؤفیر دأنن. امه چن جور گیک دأنیم: گیکˇ علمی، گیکˇ ریاضی، گیکˇ کامپیوتر، گیکˇ تاریخ و گیکˇ بازی...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: جۊمه، ۱۵۹۱ ديلمي، اسفندار ما ۱۲ (۲۰ جۊلاى سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:اسفندار ما ۱۲ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

ماهی دودی، ایته فرایندی ایسه كه جی خاطر پوختن، مزه دارا گودن و نگه داشتن طولانی مدت مایی یا سایر مواد غذایی صورت گیره.

کاسپي زوؤنؤن