گتˇ ولگ

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۸۰ وانویس به گيلکي


دؤجئه وانیویس

فريدۊن پۊررضا

Purrezä
فریدون پوررضا ایته رشتی خأندنکس بو. پوررضا، دردشتی، غولام‌حوسئن بنان و سعادتمند قمی ورجه ايرانی آوازه باموته و 1528 گالشی، علی بهکيشِ همره تعزيه‌خانی‌يه سراگيته. شيش سال بعد، راديو گيلان ِ خانندگی امتحانِ مئن اوّل ببؤ و خو کاره به عنوان خاننده سراگيته. 1545 نی خو کاره تلويزيونِ همره شورو بئوده و هو سال يه‌ته نمايش‌نامه بنويشته تئاتر ئبه کی لشت‌نشا سينما سالونِ مئن اجرا ببؤ. پوررضا، گيلان‌نامه و باخی نشريه‌ئنِ مئن پور مقاله بنويشته دأنه. جهانگير اشرفی و دوکتر علی عبدلی ايلجارِ همره، موسيقی گيلان و مازندران ِ جومأ گودن‌ئبه نق داشت کی گيلکی واوين، اين ِ کار بو. هسا، فريدون پوررضا، رشتِ مئن نيشته.

فريدون پوررضا، نزديک به نيم قرن ايسه کی گيلکی موسئقی مئن فعاليت کودن دره و تا هسا، حدود 469 تا ترانه (فولکلور و غيرفولکلور)، اجرا بئوده دأنه يا دوواره‌خانی و دوواره‌ساجی بئوده. ای ميانه، 280 تا ترانهٰ دوواره تنظيم بئوده و دووراه‌خانی بئوده و 100تا ترانهٰ خودش تنظيم بئوده...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: سۊشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، تير ما ۱۶ (۲۱ نؤوامبر سال ۲۰۱۷)

Wikipedia:تير ما ۱۶ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

سۊرخˇ ميدؤن. مؤسکؤ ىؤنزه ميليۊن ؤ پؤنصد ؤ سۊ هيزار نفر جمعيت دأنه ؤ مؤسکؤ رۊخؤنˇورجه نأى. کرملينˇ کاخ، دئباري قلعه ؤ سأنت باسيلˇ کليسا اي شهرˇ ميئن نأى.

کاسپي زوؤنؤن