گتˇ ولگ

Wikipedia جي
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۸۹۷ ته گيلکي وانويس

دؤجئه وانیویس

کريستيانو رونالدو

رؤنالدؤ ایتأ پۊرتگالي بازيکۊن ايسه. اۊن پيشتر رئآل مادريد ؤ یۊونتۊس بازي کۊدي ؤ هأسه النصر مئن بازي کۊنه.خو پست مهاجم ایسه

اۊن ایته خۊرۊم ٚ بازيکۊن ايسه گه پئنج سوار، زرین لپپه(ballon d'Or) فئگیته یؤ أن ٚ پيلله ترين همتا ليۊنئل مئسي ايسه.رونالدو متولد 5 فوریه 1985 میلادی تقویم ( 2 أمیر ما 1558 دیلمی تقویم ) ایسه. رونالدو ٚپیشتاو ٚتیم ، پۊرتگال ٚاسپۊرتينگ ایسه.اؤ خو حرفه ای دوران ٚدۊرۊن ۳۴ جام کسب گود.

خو اوایل ٚزیوش

کریستيانو رونالدو دوس سانتوس آویرو متولد 5 فوریه 1985 میلادی تقویم ( 2 أمیر ما 1558 دیلمی تقویم ) ایسه.اؤ سائو پدرو ٚمحله فونشال مئن ، مادیرا ٚپایتخت به دۊنیا بأمؤ.اؤ چهارمین و کۊچي‌دانه ترین زاک خو پئر و مار ایسه.اۊن ٚپیله مأر خو پئر ٚطرف ٚجی ، اهل سائو ویسنته جزیره بۊ.اؤ ایتأ پیله برار که خو نؤم هوگو ایسه دره.دو پیله خواخور به نؤمان آلما ، لیلیانا کاتیا دره.خو مأر بۊگۊفت که آلپر و اعتیاد خو پئر واستی ، به الکل و داشتن زیاد ٚزاک ، خواست أن ره سقط کۊنه.أما خو پزشک اجازه فأنده.رونالدو ایتأ مسیحی کاتولیک و آلپر ٚخانواده پیله ببۊست.خو اۊتاق ، خو خواخور و براران امرأ مشترک بؤ.

جغلگی مئن ، رونالدو ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ٚجی آندورینا واستی بازی بۊکۊد.اؤرا مئن خو پئر مدیر ٚتدارکات بؤ.بعدا دۊ سال راٚ ناسیونال ٚباشگاه امرأ بۊگذرانه.سال ۱۹۹۷ اؤ ۱۲ سالگي مئن آزمون ٚسه روزه واستي اسپورتينگ أ بۊشؤ و بعد ٚمدتی جی ایتأ قرارداد به مبلغ ۱۵۰۰ یورو ایمضا کۊد.اۊ بعدا مادیرا ٚجی به آلکۊشاچی که لیسبمۊم ٚدیمه بؤ مهاجرت بۊکۊد تا جوانان ٚاسپورتینگ ٚآکادمی أ بشه.۱۴ سالگی مئن اؤ بفهمست که تنه نیمه حرفه ای بازي کۊنه و خو مأر ٚ امرأ موافقت کۊد که خو درسان راٚ اۊداشت کۊنه و رو خو فوتبال تمرکز کۊنه.رونالدو وقتی دانش آموز بو خو زندگي سخت بؤ و خو تحصیلات ویشتر ٚششم ٚکلاس ٚجه نبؤ.اما خو همکلاسیان میان محبوب بؤ.اما وقتی که ایتأ دانه کتل رو خو معلم ٚشر پرت بۊکۊد ، خو مدرسه ٚجی اخراج بؤ.بعد ٚیک سال پزشکان متوجه ببوستن که آ رونالدو تاکی‌کاردی فیگیفته.ایمکان بداشت که رونالدو د نتنه فوتبال بازی کۊنه.رونالدو خو قلب" عمل کۊد و چند روز بعد خو تمرینان راٚ ادامه فده....دۊمباله

ايمرۊ

ايمرۊ: پنجشمبه، ۱۵۹۶ ديلمي، ۱۹ امیر (۲۲ فئوریه سال ۲۰۲۴)

Wikipedia:۱۹ امیر دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

صفي مچچد ايته تاريخي مچچد ايسه گه گيلان ٚ رشت ٚ دۊرۊن نهأ. صفي تاریخی‌ترین رشته مچده ایتا محله به هه نام میان نها و اونا سیفید مچد یا شهیدیه هم دوخانیدی. اولین بار کی چاکوده بوبوسته معلوم نوکونه. ایتا گب گه کی شیخ صفی الدین اردبیلی رفاقت واستی کی شیخ زاهد گیلانی مرا داشتی ایبار کی بامو بو گیلان چاه کانی (کانی، خانی = چشمه) ویجا ایتا عبادتگاه چاکونه کی بعدها اونا مچد چاکونیدی.

جرگه'ن

کاسپي زوؤنؤن