گب:گتˇ ولگ

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به مقالهٔ [[::گتˇ ولگ| گتˇ ولگ]].

وانيويسؤنˇ سياستؤن

قالب:گتˇ ولگ/تيلمبار

تقويم ديلمي[دچينواچين]

تقويم ديلمي نه گيلكي ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۵ (UTC)

تازه گتˇولگ![دچينواچين]

سعی کأدرم یک سر و سامؤنی بدئم به گتˇولگ. ألئه تمنأنبؤ. ولی کم-کم آماده بؤدره. می هدف اینه کی هرچی ویشتر خلاصه و مفید ببون. || ورگ (بحث) ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)

با خلاصه و مفید مووافقم. می نظر ای بو که امه امی گتˇ ولگˇ مئن دوته خط بدأریم، لاتینی و عربی، شیمی نظر چی ایسسه؟--AminSanaei (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

مو فیکر کؤنم هی عربی خط همره حقسأی بکونیم بئتره. || ورگ (بحث) ‏۵ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۸ (UTC)[پاسخ]
خؤ، بوشو دؤجین بوبؤ وانیویسه بین--AminSanaei (بحث) ‏۷ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۶ (UTC)[پاسخ]

بوبخشید امین جان ولی مرأم فیک کونأم هر دو خططه أمرأ بَنویسیم بئتره.

مه رم دو خططˇ أمره' موافقم :)--DaaMooN (بحث) ‏۳ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۰۱ (UTC)

دؤجین‌ببؤ وانیویسان[دچينواچين]

دئه أمی قرار اینه کی ویکیپیدا گتˇولگˇ مئن هر هفته یکته دؤجین‌ببؤ وانیویس بدأریم. هو صفحه بحثˇ مئن تینیم راجه به هر هفته دؤجین‌ببؤ وانیویس گب بزنیم و تصمیم بگیریم. أگه او جدوله نیگا بکونین تینین بینین که هر هفته خوشئبه یکته صفحه دأنه که اونˇ مئنم شأنه راجه به هو هفته وانیویس گب زئن. || ورگ (بحث) ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)

مووافقم، دئه وا امی درجین بوبؤ وانیویسؤن سر و سامؤن بگیری--AminSanaei (بحث) ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)

درخواست اضافه کودن بخش جدید گت ولک دورون[دچينواچين]

سلام.

لطفا بخشی چکونید که او دورون مقالاتی کی برای "چکون" اولویت درید موعرفی بوکونید. تا واسه امن تازه وارادن پیدا کودن عنوان سخت نبه. Emhuha (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۴۰ (UTC)

اگر خأنی مقاله چاکودن سر کار بوکونی بوشو ائره ویژه:برگه‌های ویژه تا بوتؤنی وانیویسؤنˇ سر کار بوکونی. اگر خأنی تی متنه ایمضا بوکونی او جؤر مدادˇ شکلˇ سر تونگولی بوکون--AminSanaei (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)

امریکای خارجه وزارت سوخنگو لینک هده گیله ویکیه[دچينواچين]

الن ایر، گونه «اگر بیست سال جوانتر بودم سعی میکنم یک کمی گیلکی یاد بگیرم... https://www.facebook.com/alan.eyre.77/posts/417252431733639» --Sicaspi (بحث) ‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۳۹ (UTC)

آها بلامیسر، خیلی باحال بو اینه گب :) --ما هان (بحث) ‏۶ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۵۳ (UTC)[پاسخ]

Please add variant word of your languages in this list.--Kaiyr (بحث) ‏۱۷ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۴۵ (UTC)

الفبایی لیست[دچينواچين]

ابرار اگر تونی تعداد وانویسؤن مثلا (5710) خال فدی به الفبایی لیست . --Mani.masoumi (بحث) ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۱۸ (UTC)

چندته نوکته[دچينواچين]

سلاو مودیر

 • زوانؤنˇآمار گیلکی ویکی واسی ایضافه بوکون.

فارسی زوانؤنˇآمار

 • ایته زوان نامه رسمی خواییم که گت ولگ مین بنیم.

ویکیپدیا:گیلکی زوان نامه

 • ویکی خبر هم خواییم ایضافه بوکون به گتˇولگ. ویکی تره اجازه هدی درخواستؤنˇمین بیدم.
 • ایته قهوه خؤنه خواییم . ایته ولگ بو اون بیدم ولی بدرد نوخوره وا ساختار بداری هچئه نبی. فارسی یا کوردی موسون.

--شیخ (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)


سلام بلامیسر

 • زوانؤنˇ آمار پیشترئی هنأ بو اما به ای نتیجه برسئیم که هرچی اول صفحه ساده تر ببی بهتره.
 • زوان نامه مئن چی خأنه بأی؟
 • ویکی خبره نیگا بؤدم. هنوز ایجازه ندأن. به نظر مو حله امه فقط امی تمرکزه خأ وانیویس چاکونی سر بنأیم تا بزین بینیم چی بنه.
 • می پیشنهاد ای ایسه که قهوه خؤنه ائره ببی؛ چون امه خیلی گب زئن کس ندأنیم که سیوا جا اونئبه چاکونیم. اگر کاری دأنیم هی اول صفحه گبˇ مئن تینیم همدیگره بوگؤیم. اگر بزین لازم ببی شنیم هو قهوه خؤنأ سر و سامؤن دئنیم. راسی مو نفهمسم چره قهوه خؤنأ برچسب حذف بزئی، چیزی که پیشینه دأنه و خرابکاری نیه نوا حذف ببی.
 • در کل یکچی دیگرم در نظر بدأر و اونم اینه که ویکیپدیا گوگلˇ واموج گودنˇ مئن مردومˇ دسترس قرار گینه. مثلا خودم یکچی جی که خأنم بوخؤنم شنم گوگلˇ مئن واموج کؤنم و اؤره ویکیپدیا لینکˇ سر کلیک کؤنم و او وانیویسه خؤنم. پس محتوا مهمتره تا قالب.--ما هان (بحث) ‏۱۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۰ (UTC)

سلام برار جؤن

 • گیلکی زوان نامه وا دوروس دچین وچین بوکونیم گت ولگ مین بنیم تا مردوم ائره رسم الخط بفهمن و بدؤنن شاید تازه کارؤن گیله وا ره نؤنن و امو وا ایته گیلکی وانویس اینه واسی بنویسیم.
 • قهوه خؤنه هتو کال گب بو فنی نبو.
 • الگو:خاخورؤن گت ولگ مین بنی تا مردوم بینن اون مین کار بوکونن پیله بوکونن و سریع تر ویکی اشان انکوباتر جی درباوره.
 • آمو ایته خودآموج خواییم گام به گام توضیح فدیم گه ناریم.
 • فیسبوک مین ایته ولگ چاکودم گه مردوم ره جذب بوکونم ائره و اویه گام به گام جه سرنویسی تا گت ولگ تا هسا توضیح فدم.

[۱]

--شیخ (بحث) ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۴ (UTC)


 • به نظر مو نیازی به چیزی "زوان نامه" مورسؤن نیه، تو تینی گیلکی رسم الخطه «گیلکی زوان»ˇ وانیویسˇ مئن موعرفی بوکونی. اگر جایی سوال داشتی مأ واپورس. دیگرؤنم تینن تأ واپورسن.
 • الگو:خاخورؤن، وقتی خأ بنأ ببی که، امه دیگر ویکی پروژه أن راه دکته بی. وقتی راه دنکته، چیچیه بنأیم!. اینم در نظر بدأر که اگر اونه اول صفحه مئن بنأیم تأثیری اوشؤنه راه تودأنˇ مئن ندأنه.
 • خودآموجˇ امره مووافقم ولی یک نفر علاقه دار کس خأنه که اونˇ سر کار بوکونی.
 • فیس بوکˇ مئن تبلیغ و آموزش، خوجیر کار ایسه. اومیدوارم ایدامه هدی.
 • دوروس به هو دلیل که ویکی پدیا مئنˇ دسرسی، گوگلˇ جی انجؤم گینه نیازی نیه خالؤنˇ امره امی اول صفحأ سنگینأ کونیم. بگذریم که او واژه أنی که به کار ببوردی امره موخالف ایسم.--ما هان (بحث) ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)

سلام ابرار امو جعبه اطلاعات خواییم (اینفوباکس) تا ریزه اطلاعات او جعبه مین بنویسیم. و اون واسی وا الگو تعریف بوکونیم.

دوم این گه امو روباط ناریم چی بوکونیم وا چاکونیم یا ... تی نظر چیسه؟؟؟؟--شیخ (بحث)

اگر تی منظور ایطؤ چی واسی ایسه مونم بوشؤم اونˇ دومبال ولی نوتؤنسم ویشتر جولؤ بشم. مثلن ای الؤن خأس چپ چین ببی و کادر نی بدأری ولی نفهمسم چیطؤ وا ای کارؤنه انجؤم بدأم:
یوسف اباذری

ملیت ایرؤن
پیشه جامعه‌شناس
دانشگاه اوستاد

روباطˇ واسی می نظر اینه که امه تصنعی چیزؤنˇ طرف نشیم. هرچی انسانی تر کار پیش بشی اونˇ امره ارتباط برقرار گودن دیگرؤنئبه بهتره. مثلن مو فارسی ویکی مئن اینم که چندته وانیویسه ویتن روباطˇ امره به فارسی ترجومه بودن که میکانیکی و زرخ در بومأ. به نظر مو امه تا جایی که تینیم بهتره امی کاره دستی پیش ببوریم.--ما هان (بحث) ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۲۷ (UTC)


مودیر جؤن تی جی بعید بو . مودیرؤن معمولا روباط دأنن .

چیطو به أ پیلوکی ویکی پدیا ایته روباط ناره روباط امی کاره سریع کؤنه همش ترجومه نیه گه مثلا تو به روباط گی کی مثلا جوملاتی که اوشون مین "گیلان" دأنه ره حذف بوکونن و به جاش "گیلؤن " بنن. ایته مثال بو حالا باز خوایی باخی رفئقؤن امره گب بزن ایته چاکون مو هم بزودی ایته چاکونم. راستی پیله برار مو دسترسی به ویکی ترنسلیت نارم حتمن وا مودیر وارد ببه خواییم ایپچه بدنه گیلکی بوکونم.

 • راستی جیسارت نیبه امان هیچ مقامی غیر از مودیر ناریم اگر خواییید مره fa:ویکی‌پدیا:ویکی‌بان بوکونید یا بنیم نظرخواهی سر همه رای فدن مو زیاد آیم ایه تونم کومک دس کار بوکونم ایپچه تقسیم وظایف بوکونید برار جؤن . امان غیر از دوته مودیر دئه هیچ مقامی نأریم گه کومک بوکونه . بخودا هیچی نیبه امان ایته ویک بان هم بداریم.

اگر هم خوایید گه مو ویکیپدیا:نظرخوایی ویکی بان بؤستنˇواسی/کاربر:شیخ اینه چاکونم. راستی برار اینفو باکس سعی کونم چاکونم. --شیخ (بحث) ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۳ (UTC)

 • روباتˇ واسی می نظر اینه که امه فعالیتؤن ویشتر ببی بد نیه که ویرایشی مواردئبه روبات بدأریم، اما در نظر بدأر که یک ماه پیش تا الؤن ائره سوته وانیویس (کوبانی، هونرو برقی ماشین‏) که اوشؤنم چند خطی ایسن ویشتر بساته نوبؤ!. یعنی سوته وانیویس اونم در ازای سوته فعال کاربر که الؤن مثلن ائره دأنیم. دئه تئبه سخته بشی او وانیویسؤنˇ مئن و دوته جوملأ ویرایش بوکونی؟ اونم خأنی یکته روبات تئبه انجؤم بدأی؟!.
 • درمورد فارسی لینکؤنˇ گیلکی چاکودن می نظر اینه که یکته تجربه دار آدم vargˇ مورسؤن وا اوشؤنه چاکونی که به زوان مسلط ایسه. مو قبلن لینکؤنه ترجومه بؤده بؤم که اعتراض بؤدن و بزین ویتم.
 • مودیریتˇ واسی با توجه به کم فعالیتی که گیلکی ویکیپدیا دأنه هی دوته مودیر ائره واسی زیادم ایسه.
 • سرآخر مو تی جی خأنم که اگر تینی هفته ای یا ماهی یکته وانیویس گیلکی ویکیپدیا مئن بنویس و تی انرژیه حاشیه ای چیزؤنˇ واسی تلف نوکون.--ما هان (بحث) ‏۲۶ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۳۰ (UTC)

مودیر جؤن مو هون کاربر:Mani.masoumi ایسم فقط می اکانت عوضاؤدم و روباط واسی تره بگوم گه دامیشک وانویسؤن وا دچین بوکونیم و ایته روباط گیلکی ویکی پدیا واسی لازمه. هسا ایته پیله وانویسه چاؤدن درم فقط کاغذ رو بعدا ایه نهم. راستی بوشو ایته فهرست ویکی پدیؤن بیدین چره امی دچینؤن اندی کم ایسه و دئباخی دچین وچینؤن امی جه سو برار ایسن چون اوشون روباط دأنن , روباط امره وانویسؤن خجیر أ کونن. امان روباط ناریم حتما وا ایته یا دوته روباط بدارم. --شیخ (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

شیخ جؤن نیازی نبو که تی کاربری نؤمه عوضأ کونی. تینسی تی نؤمه تی تنظیماتˇ مئن جور دیگری نوشؤن هدی. هوطؤ که مو می کاربری نؤم یک چی ایسه ولی "ما هان" نوشؤن هدأ بونه. دقت بوکون که دوته کاربری نؤمˇ امره کار گودن ویکیپدیا مئن ممنوعه. اینˇ جی که بوگذریم مونم روباتˇ امره مووافقم ولی الؤن امه چقدر مگر کار دأنیم که بنأیم روباتˇ کول؟! الؤن مو تینم تأ بوگؤم که هرجا که نیاز ببی دو سو نفری تینیم هی ویکیپدیائه یک هفته مئن همه چیه ویرایش بوکونیم. در ضمن اینم در نظر بدأر که ویکیپدیاؤنه، ویشتر ویرایشئبه یا ویشتر وانیویسˇ واسی جایزه هندئنن و هورا نکشنن. پس تئبه آرؤم آرؤمئی پیش بشو و گیلکی نیویشتنˇ جی لذت ببور. سعی بوکون گیله‌وا رسم‌الخطه رعایت بوکونی. تی خوجیر وانیویسˇ رافا ایسأیم.--ما هان (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۸ (UTC)

ابرار می نظر اینه کی گت ولگ سر او جؤر کی بینویشته گت ولگ ویگیر و (گیلکی ویکی پدیا)اونه فونت نی عوضا کؤن آبی ایسسه کادر مین پیله ایسسه هون. --شیخ (بحث) ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۹ (UTC)

مۊوافقم خأ اۊنه ویگیریم. امما "گیلکی ویکیپدیا" فونته مي نظر اي بۊ که نستعلیق ببي ولي اۊجۊر فونت ندأنیم!--ما هان (بحث) ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)
نستعلیق؟! می نظر اینه که أمه نخأ فارسؤن رچه بگیریم. اوشؤن مسیر دوروس نیه. الؤن موناسبترین فؤنتی گه أمئبه خوبه ؤ مو بعد از مشاوره با چن نفر گرافیست و طراح اونه بیاتم ؤ أمه حروف مخصوصه خوروم نشؤن دئنه droid arabic naskh ایسه.
ورگ (بحث) ‏۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۸ (UTC)

multiscript collaboration[دچينواچين]

੧੨ ੧੪
੧੩ ੧੧
੧੬ ੧०
੧੫
ISO 15924: Guru
٧ ١٢ ١ ١٤
٢ ١٣ ٨ ١٠
١٦ ٣ ١٠ ٥
٩ ٦ ١٥ ٤
ISO 15924: Arab
7 12 1 14
2 13 8 11
16 3 10 5
9 6 15 4
ISO 15924: Latn
transcription of
the indian numerals
most-perfect magic square from
the Parshvanath Jain temple in Khajuraho, Rajasthan

Hi! Some years ago (in 2008) I received a picture about a most-perfect magic square from the Parshvanath Jain temple in Khajuraho; Rajasthan. This Khajuraho square is also named Chautisa Yantra. According to magic square#India Magic Squares and Cubes By William Symes Andrews, 1908, Open court publish company the square is more then housand years old / from the 10th-century.
BTW: Sriramachakra (found today) is another of the 384 mutually indistinguishable most-perfect magic squares.
testwiki:most-perfect magic square provides transliterations for a dozen of ISO 15924 scripts as Arab · Armn · Beng · Cyrl · Cyrs · Deva · Grek · Gujr · Guru · Hans · Hant · Jpan · Hebr · Knda · Kore · Latn including Roman numerals and binary · Lepc · Maya · Mlym · Mymr · Orya · Runr · Sinh · Taml · Telu · Tibt · Xsux and some more might be added see the list at #the top of the page.
The wiki source code included at this page can be used for articles / stubs in languages using these scripts. Fonts are not optimized and all comments are welcome at the test subdomain page [۲].
FYI: #BiDi_issues lists the actual list of WMF subdomains using ISO 15924:Arab. Today it lists:

Arab: ar:, arz:, azb:, ckb:, dv:, fa:, glk:, ha: BiDi, ks:, ku: BiDi, lrc:, mzn:, pnb:, ps:, sd: BiDi, tk: BiDi ?, ug:, ur:, etc.

I hope you can create local related articles to en:magic square, en:most-perfect magic square etc. Thanks for all your efforts in advance! lɛʁi ʁɑjnhɑʁt (Leri Reinhart)
לערי ריינהארט (بحث) ‏۱۸ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۴۴ (UTC)

PAGEID: 2492 · https://glk.wikipedia.org/?pageid=2492
links here: https://glk.wikipedia.org/?curid=2492#multiscript_collaboration
REVISIONID: 67080


گتˇ ولگ چۊتؤ بۊبۊن؟[دچينواچين]

شىخ چنته نظر دأشت راجه به گتˇ ولگ. مۊ پيشنهاد کؤنم اي نظرؤن ؤ باخي پيشنهادؤنه ائره پى بگيريم. چۊن به هر حال گتˇ ولگˇ گبˇ ولگ ائره'.

مۊ اينˇ پيشنهادؤنه ليست بۊدم:

 1. گتˇ ولگه خال بديم به همته زوانؤن.
 2. گتˇ ولگˇ مئن، ىکته سيوا وابينˇ مئن راجه به ويکيپديا تؤضيح بديم.
 3. خاخؤري زوانؤنه خال بديم.
 4. تاريخؤنه ويکي مئن ىکدس چاکۊنيم گيلکي.
 5. فؤنته ىک جۊر فؤنت بنيم که أمئه خطˇ همرأ جۊر بۊبۊن.
 6. راجه به دؤجين بۊبؤ تاتاىي که مۊ نفأمسم چي گۊنه خۊدش خأ بأ تؤضيح بدئه.
 7. رجؤن! ماني اصرار دأنه که گتˇ ولگˇ مئن جرگه'ن بۊمؤنن. (رچ/رج ىعني سطر! رده يا کتگؤري بنه جرگه.)
 8. گتˇ ولگˇ نؤم نخأ اۊ جؤر بۊمؤنه.

خؤ. مۊ امين ثناىي جي خأنم که اۊنم بأ نظر بدئه.


ورگ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ (UTC)


 • مو در بعضی نکات دامیشک امين ثناىي امرا گب بزا بوم. ولی این دفعه خوانم ییسکالی عملی تر بکونم!
 1. اها. پیوند میان ویکی یکته پیونده که امره به سایر زبان های دونیا پیوند دنه یعنی گت ولگ خوا دسترسیه خیلی راحت به سایر زبانون سهل بکونه و محروم کردن دسترسی به سایر زبان ها نوا انجام ببه ! کاری که تمام ویکیون انجام دنن ! مو گت ولگ ویرایشه بیدم که شومو از روش سنتی و قدیمی پیوند دهی کاراگینین و فقط انگلیسی پیوند بداین! رباطون خیلی راحت گت ولگ پیوند دنن به تمام زوانون! هنوز مو نفهمسم چره ای کاره نکونین!
 2. البته اینه مو "ویکی پدیا چیسه" مین باردم که هم سیاست ساده گیری برقرار ببون هم صفحه شلوغ نبی!
 3. ای کاره نسخه تمرینی مین انجام بدام فقط تالشی پیونده اضافه بودم
 4. اها . ای کار خیلی واجبه همه تاریخون خوا یکدس ببی نه یکته میلادی یکته قمری یکته شمسی! تاریخون گیلکی-دیلمی بنیم!
 5. حتما! چون خط جدید ورگ بعضی کاراکترونی دانه که بعضی فونتون مین مشکل دانه ! می پیشنهاد فونت آزاد Droid Arabic naskh ایسه با اندازه (80 تا 90)!
 6. یته نوکته بو! هر تصویری دوجین بودین یکته توضیح هم بدین
 7. جرگه ن خوا بمونی! چره؟ چون اول امی وانویسون دسته بندی و فولدر بندی کونه مثلا شمو هیچ زمت شیمی فایلون هیتو نکالبنین بلکه منظم و مرتب سامان دهی کونین! و چون امو هیزار ته خط امره گیلکی مین بنویشته دانیم پیداودن مطلب مورد نظر مشکله و یکته دلیل دیگه هم دانه که لهجه های مختلف امرا نویسنن! مثلا مو خوانم "گیلان" پیدا بکونم بنویسم "گیلان" یا "گیلؤن" یا "گیلون" یا "Gilon" یا و.... پس دسته بندی از الزامات هر کاری ایسه ! طبقه بندی کردن اطلاعات !
 8. اینم ایسه !

--شیخ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۹ (UTC)

رۊزبدهاد زأکؤن. اول ماني جي تشکۊر کؤنم که خۊ ويکي واسي ديل سۊجنه دره. در اۊ مواردم ني مۊنم مي نظره گۊنم:

 1. چره خأ همته زوانؤنه خال هديم. مثلن اسپانيۊلي ؤ اسپرانتؤ کي بلده ؤ چيبه بدرد خؤنه که اونه لينک امي گت ولگˇ سر بۊمؤني.
 2. سيوا وابينˇ امره مۊوافق ايسم ؤ تينيم اونˇ مئن گيلکي نويسي آمۊزشه بنأىم.
 3. خاخۊري زوانؤنه معىار چي ايسه؟
 4. تاريخؤنه يکدست چاکۊني امره مۊوافقم.
 5. فؤنت الؤن مئبه دۊرۊس ايسه فقط ويراىشگرˇ فؤنته خأ عوضأکۊنيم.
 6. دؤجين ببؤ تاتايي خۊرۊمه دئه برأ! اينى تؤضيحم ايضافه کؤنيم.
 7. رجؤنˇ امره مۊوافقم اما اي رجؤني که ماني چاکۊدي پۊر غريب ؤ گيلکؤنئبه نا آشنا ايسه. هۊ جۊر که کۊچه ؤ بازرˇ مئن گب زئه بۊنه خأ بأي.
 8. گت ولگˇ کؤمه مۊنم نفأمسم چۊتؤ خأ ويگيرم!. ولي خأ ويته ببي.--ما هان (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)


مۊ با اجازه بحثؤنه تفکيک کأدرم که راحتتر گب بزنيم:

گتˇ ولگˇ مئن همته زوانؤنه ىا نأ؟[دچينواچين]

شیخˇ نظر: مو در بعضی نکات دامیشک امين ثناىي امرا گب بزا بوم. ولی این دفعه خوانم ییسکالی عملی تر بکونم!

 1. اها. پیوند میان ویکی یکته پیونده که امره به سایر زبان های دونیا پیوند دنه یعنی گت ولگ خوا دسترسیه خیلی راحت به سایر زبانون سهل بکونه و محروم کردن دسترسی به سایر زبان ها نوا انجام ببه ! کاری که تمام ویکیون انجام دنن ! مو گت ولگ ویرایشه بیدم که شومو از روش سنتی و قدیمی پیوند دهی کاراگینین و فقط انگلیسی پیوند بداین! رباطون خیلی راحت گت ولگ پیوند دنن به تمام زوانون! هنوز مو نفهمسم چره ای کاره نکونین!
ما هانˇ نظر: چره خأ همته زوانؤنه خال هديم. مثلن اسپانيۊلي ؤ اسپرانتؤ کي بلده ؤ چيبه بدرد خؤنه که اونه لينک امي گت ولگˇ سر بۊمؤني.
مي نظرم اينه که اشکالي دأنه أگه ويکي گتˇ ولگ باخي زوانؤنه خال بۊبۊن. أمره که کاري ندأنه. الؤنم دئه اؤتۊماتيک اي کاره کؤنه. ىعني لازم نئه حتی کؤدˇ اضافه بنويسيم. ألؤن هي کس اسپانۊلي ؤ... بلد نئه ولي هميشک که ايتؤ نئه. (مۊ ايتالياىي ىاد گيته درم D: )
ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۱ (UTC)[پاسخ]
مي نظرم اينه بۊمؤنن کسيه آسيب نزئنه.--شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
ما هان چي گۊني؟ مؤافقي؟ || ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۳ (UTC)[پاسخ]
آها ده کلکه بکنين! --شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)
بي تربيت! بئس ىکته نفر سومˇ نظرم بشتؤييم.
D:
بئه دئه ماهانى. مؤافقت بۊکۊن صلوات سرأديم تصويب بۊکۊنيم.
ورگ (بحث) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)[پاسخ]

Varg، شیخ. سلام زأکؤن. مۊنم مىانويکي لينک هدأنه واسي مۊخالفتي ندأنم امما دۊته مۊشکل به مي نظر رسنه. ىکي ايکه امي صفحه دراز بنه ؤ ديگر ايکه چۊتؤ تصميم بگيريم چه زوانيه لينک هديم؟!--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

ما هان جؤن شۊخي کأدري؟ أول اينکه دراز نبۊنه و ويکي مؤتناسب أمي صفحه زوان دچئنه ده باخيه پيوند هأدنه "ساىر". دؤوم اينکه نىازي نيه به شکل سؤنتي پيوند هأديم. وقتي اي سؤتۊنه سمتˇراست به ىک زوان پىوند هأدنيم رۊباطؤن به طؤر خؤدکار به باخي زوانؤن پىوند هأدنه!--شیخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)[پاسخ]
ما هان عجيبه که برعکسˇ همته ولگؤن اي ىکته سمتˇ راست هيچ چي ندأنه زوان اضافه گۊدنˇ ئبه. بىن تۊ دأني؟ أگه دأني اضافه بۊکۊن. || ورگ (بحث) ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)[پاسخ]
مۊنم الؤن نيگا بؤدم. مئبم ندأنه. عجله نۊکۊنين اي خىلي حىاتي نيه. بزين اينˇ سر کار کؤنم. ولي مي نظرˇ سر ايسأم. نوا صفحه هچي اسکرؤل بدأري--ما هان (بحث) ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۶ (UTC)[پاسخ]
آقا! ما هان! اسکرۊل نگينه که. هرچئم زوان علاوه بۊکۊني، پنج شيش ته' نۊشؤن دئنه باخئه جا دئنه دئه. اينم پى بگير. || ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)[پاسخ]

راجه به ويکيپديا تؤضيح بديم[دچينواچين]

شیخˇ گب: البته اینه مو "ویکی پدیا چیسه" مین باردم که هم سیاست ساده گیری برقرار ببون هم صفحه شلوغ نبی!

ما هان: سيوا وابينˇ امره مۊوافق ايسم ؤ تينيم اونˇ مئن گيلکي نويسي آمۊزشه بنأىم.
منم مي نظر اينه که اصلاً ىکته ولگ چاکۊنيم ویکی‌پدیا: ویکیپدیا چیسه؟، تا همه چئه (که ويکيپديا معرفيه ربط دأنه) اۊنˇ مئن بأريم ؤ گتˇولگˇ مئنم اينه خال بديم. || ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۴ (UTC)[پاسخ]
هو "ويکيپديا چيسه؟" ميئن شأنه مطرح گۊدن!--شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
خؤ. شیخ تۊ ويکيپديا چيسه؟ بنأى تي پؤرؤژه'نˇ مئن. پس خؤدت اينه تکميل کؤني؟ || ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۵ (UTC)[پاسخ]
آها مۊ تکميل کؤنم!--شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)

اينم که شىخ پيش شؤدره اگر کۊمکي بۊتؤنم کؤنم--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

دسخاخۊر زوانؤن[دچينواچين]

شیخ: ای کاره نسخه تمرینی مین انجام بدام فقط تالشی پیونده اضافه بودم

ما هان: خاخۊري زوانؤنه معىار چي ايسه؟
أمه که ايشؤنه دأنيم گتˇولگˇ مئن. فقط تالشئه ندأنيم چۊن تالشي اصلاً ويکيپديا ندأشت! || ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)[پاسخ]
دۊتته تغير أنجام بدام. ىکته تالئشيه بچربسم ىکته هم پىوند به خؤدˇ گيلکيه ويتم. خاخؤري زوانؤن بنام و (زازاکي - مازرۊني- تالئشي) بنأم.--شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
دمت گرم.
ما هان؛ خاخۊري زوانؤن اۊشؤني تينن بۊبۊن که کاسپي زوانؤن محسۊب بنن باني زازاکي که أمئه همتبار ايسن. تي نظر چيسه؟
شیخ؛ أگه ماهان مؤافقت بۊده هي الؤن اي قسمته تينيم اعمال بۊکۊنيم گتˇولگˇ مئن. راستي، بچربسم بنه "اضافه شدم"؛ اضافه کردن بنه: بچربؤنئم/بچربانئم. (;
ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۸ (UTC)[پاسخ]
کلکه بکنين! فقط خاخؤري زوانؤن مين گيلکيه ننين! ده هۊنه مين ايساىم! تۊني اۊني که مي گت ولگ / تمرینی ميئن نأي هۊتؤ ويگيري!--شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)
چاگۊدم. || ورگ (بحث) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۰ (UTC)[پاسخ]

شیخ عجله نۊکۊن برأ. بدأ همه چيه اينئى مزه مزه بوکۊنم. مۊنم مۊوافقم. خاخۊري زوانؤنه هيطؤ چاکۊنين.--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

ورگ؛ اينه ب نظرم تغيير بدي به "خاخؤري زوانؤن" يا "کاسپي زوانؤن". هۊتؤ که أمۊ "درىاي کاسپين ندانيم کاسپي دريا دأنيم.--شیخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)[پاسخ]
مؤافقم. چاکؤنم. || ورگ (بحث) ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)[پاسخ]

تاريخ[دچينواچين]

شیخ: اها . ای کار خیلی واجبه همه تاریخون خوا یکدس ببی نه یکته میلادی یکته قمری یکته شمسی! تاریخون گیلکی-دیلمی بنیم!

ما هان: تاريخؤنه يکدست چاکۊني امره مۊوافقم.
دۊ ته سؤال:
 1. تاريخه ىکدس چاگۊدن ئبه دقيقاً چي کارؤني خأ گۊدن؟ بئتره ليست بۊکۊنيم که بۊتؤنيم راحت پىگيري بۊکۊنيم.
 2. شمه ىقين دؤنين که خأ گيلکي تقويمکه چاکۊنيم ويکي اصلˇ تقويم؟ نيگا بۊکۊنين، دۊنىا مئن خالي چن ته کشوره که ايشؤنˇ اصلˇ تقويم ميلادي نئه. سۊ ىا چار ته. بئتر نئه اينˇ سر جديتر فکر بۊکۊنيم ؤ گب بزنيم؟
ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۷ (UTC)[پاسخ]
مۊ گۊنم اؤلويت گيلکي ببه و در اؤلويت هاى بعدي باخي تقويمؤن. مثلا ىک نفر آمريکايي ايسه اول سال تولد (مثلا) به گيلکي بعد ميلادي!--شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
ىعني هر دۊته تاريخه بأريم؟ بازين ايرانيئن ئبه چي؟ || ورگ (بحث) ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۰ (UTC)[پاسخ]
مثلا ميلادي بۊ! اول گيلکي دوم ده باخي ( تقويم مربوط به جرىان وانويس)!--شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)
نيگا بۊکۊن، ويکيپديا مقاله'نˇ مئن ىکته تاريخ خأنيم که اۊنˇ سر بۊتؤنيم مؤناسبتؤنه مؤديريت بۊکۊنيم. مثلا جرگه چاکۊنيم که کۊ سال ؤ ماه کيئن بچئه بۊبؤن کئن بمردن چي بۊبؤ ؤ...
اينه خأ ميلادي بنيم ىا گيلکي؟ أگه گيلکي بنيم بازين خأ خئلئنه تبديل بۊکۊنيم به گيلکي. مۊ فکر کؤنم اي مؤضۊعˇ سر خأ ويشتر گب بزنيم. چن نفرˇ جي صلاح مشورت هأگيريم. || ورگ (بحث) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)[پاسخ]

مگر شيمي منظۊر ويکي سيستمه تاريخ نيه که مئلن امضا پسي هنه؟ اگر اينه گونين مۊنم مۊوافقم گيلکي ويکي تارئخه پيشفرض گيلکي ببي.--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

مي نظر اينه که بئتره أمه ني دۊنىا همرأ جۊر ببيم. || ورگ (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)[پاسخ]
مي منظۊر سيستمˇتاريخ نيه. او تاريخؤني که مقاله'نˇميئن ذکر بۊبؤ. مثلا : علي در فلان تاريخ (گيلکي) بدۊنىا بوما.--شیخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)
خؤ. اۊشؤنه گيلکي چاکۊنيم. ايشؤنˇ تبديلˇ سر فقط خأ دقت گۊدن چۊن متأسفانه هنۊر ىکته برنامه ندأنيم که تاريخؤنه تبديل بکۊنه به گيلکي. تا الؤن سۊ نفر مأ قؤل بدأن چاکۊنن هيته نۊدن! || ورگ (بحث) ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)[پاسخ]

فؤنت[دچينواچين]

شیخ: حتما! چون خط جدید ورگ بعضی کاراکترونی دانه که بعضی فونتون مین مشکل دانه ! می پیشنهاد فونت آزاد Droid Arabic naskh ایسه با اندازه (80 تا 90)!

ما هان: فؤنت الؤن مئبه دۊرۊس ايسه فقط ويراىشگرˇ فؤنته خأ عوضأکۊنيم.
الؤن ماهان تئبه همه چئه خؤرؤم نۊشؤن دئنه؟ اي عبارته بي مؤشکل خؤنده دري: "تۊفانيه درىا"؟
ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۹ (UTC)[پاسخ]
ويکيپديا ؛ سيستم عاملؤنˇمؤختلفˇمين فؤنتؤن مؤختلفˇ أمرأ نشؤن دئنه. مثلا موهم لينوکس دانم هم ويندوز. لينۊکس ˇ مين "ۊ" و "ى" بد نشؤن دنه ولي ويندؤزˇمين مؤشکل ندانه ( هرچند فؤنت تاهؤما سرتاسر مؤشکله!) هينه ويسين امي فؤنته وا عوضأ کونيم!--شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
شیخ؛ تۊ چي فؤنتي پيشنهاد کؤني؟
ما هان؛ کؤره شأنه فؤنته عوضأگۊدن؟ مئبه م مؤشکل دأنه. اي فؤنتم واقعاً آرامي خطؤن ئبه قشنگ نئه. تي نظر چيسه؟
ورگ (بحث) ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۱ (UTC)[پاسخ]
ورگ؛ Droid Arabic Naskh با اندازه ۸۷. اگر خأني شخصي چاکۊني تيني بشي ائره کاربر:common.css/Varg. بعد هر چی کاربر:شیخ/common.css اره ناي کؤپي بکۊن اؤره. اي کاره أمرأ فقط تي اکانت ويسين چاوده بۊنه و اگر اکانت ˇ أمرأ وۊرۊد نکۊني ايتؤ نيه. (اندازه فونت تيني بر اساس تي نمره چوشم و عادت تنظيم بکوني ولي ۸۷ استاندارد ايسه). اي کار خيلي سطحي و سرسري ايسه مۊديرؤن خأ ويکي مديا مين از اساس اينه فونته عوضا کونن! --شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)
تي دس درد نۊکۊنه. الؤن شنم آزميت گينم.
ولي راجه به فؤنت، منم اندرؤىد عربيکˇ همره مؤافقم ولي خأ هنده بىنيم اينأ جي بئتر فؤنت ننأ؟ شخصي عوضأگۊدن که منطقي نئه؛ خأ ويکي فؤنتهعوضأگۊدن. بئس بىنيم ماهان چي گۊنه. شاىد بۊدؤنه. أگه نۊدؤنس شنيم سؤال کؤنيم. || ورگ (بحث) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)[پاسخ]

مۊ مي کامپيۊتره سيستم عامل ويندؤزه. تاهۊما فؤنت گيلکي کيبؤردˇ امره مۊشکلي ندأنه. ويکي فؤنتم تينم عوضأ کۊنم. شيمي فيکره بۊکۊنين چه فؤنتي بدرد خؤنه. چؤن تعويض فؤنت کاربر پسند نيه منئىم ريسک بۊکۊنيم ؤ چنبار فؤنت عوضأکۊنيم.--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

منم هينه گۊنم. اينکه اي فؤنت خأ عوضأبۊن شکي نئه. اما اينکه چي فؤنتي اينˇ جا بأ خأ ويشتر فکر بۊکۊنيم. Droid Arabic Naskh خؤبه. امما چنته فؤنتˇ ديگرم هنأ که گيلکي همرأ جۊرن. اۊشؤنم آزميت بگيريم بد نئه. || ورگ (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)[پاسخ]
انصافا دس دس نکۊنين اين مؤرد خيلي واجبه. مۊ آزميت بىتم که گۊنم درويد أرأبيک نسخ. او دوته ( نوتو و ايران سانس) هر کدوم چندته مۊشکل دأنن. مثلا ايران سانس مين دندونه "س" وقتي بعد از اون "ی" بيي. يکته دندونه حذفا بونه.--شیخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)

" تبريزˇ فؤنت چي؟ در ضمن، مۊ فکر کؤنم لازمه تصميم بگيريم که تيترؤنم هۊ فؤنتي بۊبۊن که وؤت قراره بۊبۊن ىا تيترؤنه ىکچي ديگه بنيم؟ || ورگ (بحث) ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)[پاسخ]

مي نظر اينه که تازه فؤنتˇ مئن خأ ظاهره ىکپارچگي حفظ ببي.--ما هان (بحث) ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۶ (UTC)[پاسخ]
ورگ ؛ بره دروىد عربيک نسخ بني همه ايتو ببون ولي مثلا تيترؤن ييسکالى پيله تر. کلکه بکن.--شىخ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۱۲ (UTC)[پاسخ]
خؤ پس هي فؤنته نئنيم. اندازه چقد خأ بۊبۊن؟ وؤت ؤ تيتر؟ || ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۸ (UTC)[پاسخ]
ووت ۸۷ ده تيتر هيزار جور دانيم اگر تي منظور تيتير درجه يکه (==) خا ازميت بگيري مو دقيق نۊدؤنم. بوشۊ او ويکي مديا مين اوره بىن چوتو چوتوره.--شىخ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲ (UTC)[پاسخ]
ورگ» ورگ فؤنته عالي چاؤدي ولي لاتين چره أندي کۊچيکأبؤ مخصۊصن ويراىش ˇ ولگ ˇ ميئن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۵ (UTC)[پاسخ]
شـىخ؛ نؤکرم جؤن. دئه هيتؤره دئه. اي فؤنتˇ مئن لاتين ايتؤره. ولي تۊ لاتينˇ همرأ چي کار دأني دچينواچينˇ مئن؟ || ورگ (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۹ (UTC)[پاسخ]
ورگ» انگليسي نؤمؤن- آدرس ؤ...--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۷ (UTC)[پاسخ]

دؤجين بۊبؤ تاتاىي[دچينواچين]

شیخ: یته نوکته بو! هر تصویری دوجین بودین یکته توضیح هم بدین.

ما هان: دؤجين ببؤ تاتايي خۊرۊمه دئه برأ! اينى تؤضيحم ايضافه کؤنيم.
معمۊلاً دؤجين بۊبؤ تاتاىي (که مي پيشنهاد اينه که گيلکيتر بۊگؤىم: دؤجئه تاتاىي) خۊشˇ جير ىکته کلمه ىا عبارت دأنه که خاله به اصلˇ وانيويس. ولي أگه کمه تينيم اينه دسکاري بۊکۊنيم که ويشتر تؤضيح بدأره که اۊشؤني که نخأنن کيليک بۊکۊنن ني بۊدؤنن چي به چئه. || ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۰ (UTC)[پاسخ]

اي دؤجين ببؤ تاتايي واسي هيتؤ بؤدم--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

جرگه'ن[دچينواچين]

شیخ:جرگه ن خوا بمونی! چره؟ چون اول امی وانویسون دسته بندی و فولدر بندی کونه مثلا شمو هیچ زمت شیمی فایلون هیتو نکالبنین بلکه منظم و مرتب سامان دهی کونین! و چون امو هیزار ته خط امره گیلکی مین بنویشته دانیم پیداودن مطلب مورد نظر مشکله و یکته دلیل دیگه هم دانه که لهجه های مختلف امرا نویسنن! مثلا مو خوانم "گیلان" پیدا بکونم بنویسم "گیلان" یا "گیلؤن" یا "گیلون" یا "Gilon" یا و.... پس دسته بندی از الزامات هر کاری ایسه ! طبقه بندی کردن اطلاعات !

ما هان: رجؤنˇ امره مۊوافقم اما اي رجؤني که ماني چاکۊدي پۊر غريب ؤ گيلکؤنئبه نا آشنا ايسه. هۊ جۊر که کۊچه ؤ بازرˇ مئن گب زئه بۊنه خأ بأي.
أگه خأ جرگه (جرگه! جرگه! ولله بالله رچ ىعني سظر!) بنيم،خأ خئلي ساده بۊبۊن. کؤللي ؤ ساده. هئره تينيم بحث بۊکۊنيم که چي جرگه'ني خأ بدأريم. || ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۲ (UTC)[پاسخ]
گۊني ساده خؤ طراحي بکۊن ده جؤن. اين مي شيني.--شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
 1. تغییر_مسیر الگو:جرگه'ن
سادگي مي منظۊر طراحي نبۊ. جرگه بندي بۊ. اينکه جرگه'ن خئلي جزئي نبۊن. کؤکته تي شئه؟ الگو:پیله رجؤن ىا الگو:جرگه'ن؟
ورگ (بحث) ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۴ (UTC)[پاسخ]
پيله رجؤن قديمˇشي بۊ الان تغيير مسير بدام به جرگه'ن. اينه خا هو ولگ سر گب زان بشيم اؤره. --شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۶ (UTC)

مي نظر اينه که جرگه' ن واسي امه اينگيليسي ويکيپدىائه ملاک بگيريم: https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Contents/Categories البته فقط هۊ جؤري کادر وسه فعلن--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

ما هان؛ قرار بۊبؤ اي مؤضۊعˇ سر الگو:جرگه'نˇ گبˇ مئن تصميم بگيريم. بئه اؤره. || ورگ (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)[پاسخ]

*بحث:گتˇ ولگ/جرگه'نˇ سر گب زئن

گتˇ ولگˇ تيتر[دچينواچين]

شیخ: اینم ایسه !

ما هان: گت ولگˇ کؤمه مۊنم نفأمسم چۊتؤ خأ ويگيرم!. ولي خأ ويته ببي.
خؤ! پس اينه خأ أول بفأميم چۊتؤ شأنه ويتن. D:
ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۲ (UTC)[پاسخ]
/: --شیخ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)[پاسخ]
D:
ما هان؛ تي تجربياتˇ جي أمره فىض برسؤن! || ورگ (بحث) ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۵ (UTC)[پاسخ]

بيسين دئه برأ چني تۊند شنين :) مۊ اۊنه سر کار کؤنم--ما هان (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

ما هان؛ خؤ پس اينه تۊ پى بگير. || ورگ (بحث) ‏۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)[پاسخ]
ماهانى جؤن، اينه پى بگيرا. خؤ جؤن؟ منم تي پى گيتنه پىگيري کؤنم که تۊ پى بگيري. D: || ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)[پاسخ]

چندته نوکته![دچينواچين]

اي چندته نۊکته به نظرم رعايت ببه گتˇولگ بهتر بۊنه.

 1. اۊ جؤر به جاى "گيلکي ويکيپديا" خؤشامد بنويسيم بهتره "گيلکي ويکيپديا خؤش بۊماىن".
 2. اۊ ليست "وانويس چاگودن"ˇجؤر به نظرم گيلکي کيليدتأخته اينم اضافه بکۊنين.
 3. به نظرم به جاى "امروز..." که سرتيتر تقويمˇوابين ايسه "ايمرۊ" بنيم.
 4. دؤجين بۊبؤ وانويس (سر تيتر) روي نوار نيسا جير تر ايسه اونه چاکونيد.
 5. اۊ تؤضيحاتˇمين "هسا" به "هسأ" عوض بکونيد.
 6. الگو:جرگه'نˇ واسي ىکته وابين چاکۊنين.

--شیخ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)

مي نظر تي موارده واسي:

 1. ىکچي که به مي نظر رسنه اينه که اوول صفحه ثابت قسمتؤن خىلي نوا اشاره به لهجه خاصي بدأري. هرچند مۊمکنه جايي دئه ناچار ببيم.
 2. ايده خؤبي ايسه. تازه گت ولگˇ مئن تينيم بنأىم.
 3. ايمرۊ خؤبه. ايمرۊج م تينيم بنأىم.
 4. اۊنه کدؤن گۊمأبؤن. وا ىک وقتي بنأم بىنم چۊتؤ شأنه چاگۊدن.
 5. اۊنم تازه گت ولگ مئن خأ چاگۊده ببي.
 6. جرگه' ن تأىىد ببؤ نئنم گت ولگه مئن.

--ما هان (بحث) ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۶ (UTC)[پاسخ]

 1. مي نظر ايتؤ بئتره تا حتماً پيشواز بشيم! اۊتؤ دئه خئلي ضاىعه. آدمه اۊ زمتˇ ىاد تؤدئنه که تازه وبلاگ در بمأبۊ وبلاگؤنپيشوازˇ پىغؤم دأشتن ؤ هر ساىتي شؤى بنويشته هننأ بۊ: به ساىتˇ ما خؤش آمديد!
 2. مۊ گۊنم ویکی‌پدیا:گیلکي نيويشتن خاله بنيم که حتماً اينˇ مئن کيليدتأخته خالم دره. طرف أول اين ئبه سؤال پيش هأنه چۊتؤ خأ گيلکي بنويسم، بازين رسنه به اينکه کيليدتأخته لازمه.
 3. مۊ که گۊنم تاريخي لحنˇ همرأ بنويسيم: اي رۊجˇ مئن ىا: أ رۊجˇ مئن. دومي بئتره.
 4. اينه ماهان چاکۊنه بئتره. اؤميدوارم اي کاره زۊدتر بۊکۊنه. (قابلˇ توجهˇ ماني: ماهان اي رۊزؤن داماد بؤدره. هينˇ وأسي اينˇ سر بدجۊر شۊلؤغه.)
 5. تازه گتˇولگ مگه لازمه؟ أمه که هيتؤ أنى-أنى ؤ تيککه-تيککه همه چئه عوضأکأدريم.
 6. أهأ. دئه پۊر نۊمؤنسه جرگه'نˇ سر توتفؤق بۊکۊنيم.
ورگ (بحث) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)[پاسخ]
ورگ
واى خؤدا! مره باور نبۊنه که شۊمۊ گتˇولگˇواسي ىکته وانويسˇصفحهٰ اختصاص بدأىن. هينˇواسي ايسه که جؤر نؤم زئنه (گتˇولگ) ولي هيچ ويکي ديگرˇميئن نؤم نزئنه. ؤ اۊ فهرست که گتˇولگˇسر نأى هم خىلي ضاىع ايسه.

مۊ مۊدير نبۊم نۊدؤنم که گتˇولگˇنؤمي فضا(فضای نام) چيسه ؤ چه ويژگي هاىي دأنه. حتما ويکي کاربلدؤنˇأمرأ مؤکاتبه بکۊن ؤ اينه جابه جا بکۊن به صفحه اصلي که وانويس ؤ رده ؤ ويکيپديا شي نبۊن. --شـىـخـ... (بحث) ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۲ (UTC)

ولله منم النى اينه بفأمسم! اي چن وخته هنيمي سر باخي مواردˇ سر گرم بۊ دئه گتˇ ولگه ىاداگۊدم. ماهان جؤن تيني زحمت بکشي اي مؤرده پى بگيري؟ || ورگ (بحث) ‏۱۲ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۲۰ (UTC)

مۊ ىک وامۊجي بزئم ولي چيزي مي کله' نىته! هنده بفهمسم چشم.--ما هان (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)

افزودن الگوی تاز در گیلکی ویکیپدیا[دچينواچين]

سلام خسته نباشید من الگوی جعبه اطلاعات زبان که البته در فارسی نیز با همین نام بود رو افزودم ....لطفا چند واژه که نمایش میدهد را ترجمه کنید و در صفحات گیلکی زبون استفاده کنید ...سپاسگزارم --Hosseinblue (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)

تي دسˇ قۊربؤن Hosseinblue جؤن. ولي ىکته دئه أمئه کارگيرؤن (کاربرؤن) چن وخته اي مؤضۊعˇ سر کار کأدره. اۊنه الؤن دۊخؤنم بأ تي همرأ گب بزنه کي شمه دۊ نفرˇ مئن هماهنگي بۊبۊن.
شىخ! بئه ائره أمئه رفيقˇ پىغامه بۊخؤن.
ورگ (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۸ (UTC)

خواهش هاکنم برار ...چشم اگر خواستم هماهنگی میکنم دفعه بعد --Hosseinblue (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۲۸ (UTC)

تبریک[دچينواچين]

درود بر هم‌وطنان عزیزِ گیلکم. شش‌هزارگی مبارک باد! شاد باشید. Hamid Hassani (بحث) ‏۶ مارس ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)[پاسخ]

تي دس درد نکۊنه Hamid Hassani جؤن. نأجه دأنيم کي شمرأني اي ويکيپديا مئن ىاور ببي. || ورگ (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)
تي سر درد نکۊنه ورگ جؤن. تا جایی که می‌دانم، الفبای گیلکی بسیار دقیق است؛ به همین دلیل تا زمانی که خوب یاد نگرفته‌ام، کپی ـ پیست می‌کنم. :) Hamid Hassani (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۳ (UTC)


Hi Rachitrali. How could we help you? If you need modules and templates, you must translate exist ones to your language.

If your language script is right to left (like our language) you can use our templates and copy their codes to your wiki and change Gilaki words to your language.

ورگ (بحث) ‏۳ آوریل ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۱ (UTC)

"ى" ؤ فني اصلاح[دچينواچين]

اؤىغؤري ويکيپدىا مئن اگه بؤشؤبين، وشؤن أن گيلکي مؤسؤن، «ى» (که عربي مئن، اون-ه گؤنن: ألف مقصوره) جي استفاده کؤنن. ولي اؤشان ويکي مئن، فني مسائل-أ طؤري تنظيم بؤگؤدن که هؤطؤر که ورگ خؤر جیگه مئن بؤگؤت، اؤشان فؤنت تنظيم ايسه. يعني اؤشان ويکي مئن، Buye بصورت: «بوںه» ايسه، ولي گيل‌ويکي مئن: «بوىه». شأنه کاري کؤنيم که أمي ويکي، اؤشان مؤسؤن، دؤرؤست ببؤ. V.H (گب) ‏۶ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۸ (UTC)[پاسخ]

جؤن، مۊ سرچ بؤدم ولی اؤىغؤري ويکيپدىا مئن "بوںه" وانموتم! ما هان (گب) ‏۶ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۵ (UTC)[پاسخ]
 مؤحترم ما هان: مثال زنم، مسئله هؤن فني مسئله ؤ اؤ نماىش ايسه. اؤىغؤري ويکيپدىا حتى خؤر تارئخ مئن مقاله ندأنه، چي برسه به ايران تارئخ! اؤ "بوںه" که بنويشتم از "ں" استفاده گؤدم که با y ؤ i فرق کؤنه، اؤ "ں" چيزي شبیه به "ن" ايسه. کلاً مثال بزوم، اصل مطلب-ه بيگير، جزئيات-ه ولبؤکؤن V.H (گب) ‏۶ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۰ (UTC)[پاسخ]
V.H اگر تي منظۊره دۊرۊس بفهمسبي گۊني که نرم افزار، اؤتۊمات، مثلا "بۊیه"' تبدیل بۊکۊني به "بۊىه"؟ به نظرˇ مۊ خۊجیره ولي خأني فني کار اینˇ سر انجؤم بگیري--ما هان (گب) ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۳ (UTC)[پاسخ]
 مؤحترم ما هان: اشتباه زني برار. این-ه ببین. ورگ بؤگؤت بعضی فؤنتان گيلکي خط همرا جور ايسن. ويکيپدىا فؤنت، گيلکي خط همرا جور نئه. ولي ورگ (ساىت) فؤنت جور ايسه. مي منظور اينه که احتمالاً تانيم ويکيپدىا فؤنت-ه تغيير بديم تا گيلکي خط همرا جؤر بؤبؤ. البته مؤ بلد نئم، شأنه ىک کس که بلد ايسه جي واپؤرسي. وەنداد ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)[پاسخ]
وەنداد "اشتباه زنيه" خۊب بۊمأی، الؤن تي گبه بیتم، ولي الؤن هي "تاهؤما" فؤنت "ورگ"ˇ خطه دۊرۊس نۊشؤن دأدره دئه!. ایتؤ نیه مگه؟--ما هان (گب) ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۶ (UTC)[پاسخ]
@AminSanaei: تي واسر ويکيپدىا مئن ورگ خط دؤرؤست نشون دأدره؟ مؤ واسر که ايطؤر نئه. زأکان واسر چؤتؤ ايسه؟ وەنداد ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)[پاسخ]
وەنداد، ما هان؛ شأنه شخصي-سازي گۊدن أمما ائره قلمˇ تۊکار مۊتأسفانه تاهؤما ايسسه. مي نظر بهتره ايران-سنس يا درؤيد عربيک نسخ سيستمي ببي همه کسˇ ويسين. بشخصه نۊدؤنم چۊتؤ أمما شأنه واپۊرسئن. مؤحترم کارکيا تؤنه گردن بگيري؟ --پیرشرفشاه (گب) ‏۹ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۸ (UTC)[پاسخ]
@Pirsharafshah: نه نه. شخصي‌سازي نه. مي منظور همگان واسر ايسه. حالا بفأمستم، لابد أمين أن خؤر واسر شخصي‌سازي بؤگؤده. مي منظور کلي و همگاني ايسه. شأنه اون-ه ايته نفر أجي واپؤرسئن. وەنداد ‏۱۱ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۷ (UTC)[پاسخ]
الؤن یعني شمه حؤرۊفه اشتباه اینین؟! اي مؤرد Common.css مئن هننأ؛ الؤن اؤلویت "Droid Arabic Naskh" هم ایسسه!.--ما هان (گب) ‏۱۱ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)[پاسخ]
ما هان اۊ موارد Common.css خألي "کارگيرؤن" ئبه ايسسه اۊنأن بشرطˇ استفاده. أمي ريفئقˇ منظۊر اينه که هرماله آدمؤن ئبه تغيير بکۊنيأ. اشتباه نينيم ولي ريز ؤ ضعيف آها. تاهؤما أن فؤنتˇ بدي نبۊ کۊنۊس سالؤنˇ پيش ولي ألن مواردˇ ديگر مطرحه. اي فؤنتˇ وضعيت درحدي ايسسه که ايمرۊزين چۊشم اينه دککي براى اول بار کاملا پس زئنه. --پیرشرفشاه (گب) ‏۱۴ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC)[پاسخ]

بئپسئه ويکي![دچينواچين]

دمغأکه اٚمي ويکي پيسئه دره! هؤی (گب) ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۳ (UTC)[پاسخ]

مو تازه بدم گیلکی ویکی ر، بعد سال‌ها هی‌بار بومم گیلکی ویکی ر بینم، خو فارسی ویکی هم اوضاع خوجیری ندره بعد امو گیلکی ویکی ر چی توقع خن بدریم. Ahilcaspian (گب) ‏۲ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۳۴ (UTC)[پاسخ]

فارسي ويکي مۊشگل اين ٚ مۊديرؤن ٚ عقاید هيسه گه فيک کۊنن ويکي‌فا صأحبن أ تۊنن خۊ عقاید-ه زۊرأزۊري اۊن-ه تزريق بؤنن. گيلکي ويکي داستؤن مۊتفاوته ولي. هؤی (گب) ‏۵ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۴ (UTC)[پاسخ]

بستگی دره که بینیم کوو موودیر چی عقایدی دره، مو اصلا نینم مودیری دخالت بونه، می گب هینه که فارسی ویکی‌پدیا مئن یته کس نیه خرابکارون همره قاطع برخورد بونه، یعنی اصلا توجهی نیه هونه مئن صفحاتی هیسه که هونه مئن خرابکارون خرابکاری کونن و اصلا هوتو مونه و خیلی دیر رسیدگی کونن. هر یته کاربر زاپاس حساب چانه و هنده خور کار اول جی شروع کونه، گیلکی زوون هم خو داستان دره، وقتی گیلون مئن رسمی نیه و مدارس مئن تدریس نوبونه، هی زوون هیتو نابود بونه و ضعیف بونه، هینه خاطر گونم گیلکی‌ویکی پیشرفته خوستن انگار زیاده‌‌خواهی هیسه، چون گیلکی زوون وضع واقعا زوال رو شودره و بوشه. مو نودونم چیکار تونیم بونیم، بالاخره میانجی زوون فارسی هیسه هین طبیعی هیسه که فارسی‌ویکی گیلکی‌ویکی جی گوسترده‌تر بوبون. در آخر وقتی که گیلکی زوون اهمیت ندنن گیلکی‌ویکی هیتو مونه. Ahilcaspian (گب) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۹ (UTC)[پاسخ]