پرش به محتوا

کارگيرˇ گب:شیخ

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

بلامچی

خئلی خوروم کار بودین کی بمأین گیلکی ویکیپدیا مئن. ائره همه‌کسˇ ایلجار ؤ حقسأیه خأنه کی بتؤنه ببون یکته پیله سربس (منبع).

ائره لازمه کی کاربرؤن خوشؤنˇ زوانˇ سر، یعنی گیلکی سر تسلط بدأرن. مؤهم نیه کو لهجه همره نویسنین، مؤهم اینه کی باخی بنویشته‌نه تغییر ندین مگر اینکه دلیل بدأرین کی او وؤت (متن) غلطه ؤ خأ اونه چاگودن.

تا اؤره کی تینین خودتؤن کلمه چانکونین مگر اینکه شیمه چاگوده کلمه، پیشتر چنته نشریه یا سایت معتبرˇ مئن تایید ببؤبون ؤ استفاده بنأبون.

هیچ عجله نکونین. اینکه چنته مقاله نویسنین مؤهم نیه. أمی ویکیپدیا ضعف اینه کی مقاله‌ی کامل ؤ بقایده ندأنه. همه‌ته مدخلؤن چن خطی ایسن ؤ کلی و مبهم. پس مو پیشنهاد کؤنم هی الؤن هر نفر دو یا سو ته عنوان دؤجین بکونه ؤ هو دو سو ته عنوان ئبه دو سو ته هکشی مقاله بنویسه. مثلن ای نمونه‌نه بینین: لاجان . غریب شا قیام . مأمد امینی لاهیجی . احمد آشورپور م. راما - غریب شا - آشورپور - لاجؤن

رسم‌الخطئبه فعلن پیشنهاد کؤنیم کی گیله‌وا رسم‌الخطه کاراکشین تا مؤدیرؤن رسم‌الخط ئبه یک فکری بکونن. مقاله‌ن تیتر مئن نیمفاصله ننین!

أگه خأنین ویشتر باموجین، ای مقاله‌نه بخؤنین تا ویکیپدیا مئن خوروم باموته ببین. حتمن ؤ حتمن ؤ حتمن ایشؤنه بخؤنین:


ببخشین أگه پیله‌کوت‌گیری کأدرم؛ می تفاوت شیمه همره خالی اینه کی ائره چن سال پیشتر ایسأبوم ؤ هین وأسی می وظیفه ایسه کی ایشؤنه شمره بگؤم.

شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۷ (UTC)

سلام، «ˇ» معدل «U+02C7» در جدول یونیکد است و مربوط به حروف اسکریپت عربی نیست، شما باید از «ٚ» که معادل «U+065A» در جدول یونیکد هست استفاده کنید. Mjbmr (بحث) ‏۶ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۹ (UTC)

دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)[دچينواچين]

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

گیلکی رپ[دچينواچين]

ایسه کی گیلکی رپ سر کار کأدری، یک دستی هم به سر و گوش ای ولگ بکش. شلخته ؤ فارسیأجین (فارسی‌زده) ایسه. ولی اطلاعات خوبی دأنه.

ورگ (بحث) ‏۱۳ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)

حذف نۊکۊن[دچينواچين]

شیخ جؤن گبؤنه حذف نۊکۊن. اگر جایي تي گبه پس بیتي اون ٚ سر ای کۊد ٚامره <s>متن</s> خط بکش. بلامیسر.--ما هان (بحث) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۱۰ (UTC)

اوکی فقط ای کیبورده کوره جی بأردی؟؟ --شیخ (بحث) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)

کیبورد نیه بلامیسر. حرفؤنه مي کامپیۊتره دسکتاپ ٚ سر، یکته نوتپد ٚ فایل ٚ مئن ذخیره بؤدم. هرجا نیاز بۊبؤ کپی پیست کؤنم.--ما هان (بحث) ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۶ (UTC)

سلام خوبین جناب شیخ چ خبر اگر بنده کمکی در رابطه با ویکی گیلکی از دستم برمیاد در خدمتمMogoeilor (بحث) ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۵۶ (UTC)

Mogoeilor لطف دارید جناب. --شـىـخـ... (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۶ (UTC)

کۊ آلمان؟[دچينواچين]

اۊ وانيويسي که گردن بىتي کۊ آلمان ايسه؟ کشور ىا رۊستا؟

ورگ (بحث) ‏۱۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)

ورگ ;

کشور آلمان- وا "ابهام زدایی" ببه که نودونم گیلکی مین چی معنی دنه!

ده حال ای جور کارانه ندانم. اینه فونتم وا عوضابه ! --شیخ (بحث) ‏۱۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۲ (UTC)

دۊ ته کارگيري نؤم دأشتن ممنۊعه[دچينواچين]

سلام.

تۊ خئلي زمته که دۊ ته کارگيري نؤم دأني (Mani.masoumi ؤ شیخ). اخيراً هنده هر دۊ ته' جي فعاليت بۊدي.

هرچي زۊدتر تي تصميمه بگير ؤ ىکته' حذفأکۊن.

ورگ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۷ (UTC)


ورگ

ویکی مین نشانه حذف گودن! اخیرا بوشوم حذف بکونم ولی مننئسم! دونم ممنوعه هینه ویسین شمره بوتم که دوته دانم! او یکته منسوخ ببو! --شیخ (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۷ (UTC)

شیخ؛
خؤ پس مۊ اينه تگ زئنم حذف ئبه. || ورگ (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)

تشکۊر[دچينواچين]

نشؤنˇ واسي که مأ هدأى تيجي تشکۊر کؤنم ;) --ما هان (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۴ (UTC)

تي دسˇ قۊربؤن[دچينواچين]

(;

ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۴ (UTC)[پاسخ]

تي پؤرؤژه'ن[دچينواچين]

خؤب کاري بۊدي که تي پؤرؤژه'نه مألۊم بۊدي. ايتؤ هرته دؤنيم اؤکته چي سر کار کأدره.

فقط چنته سؤال:

  1. بلاگفا بنأى تي داميشک وانيويسؤنˇ مئن. ىعني تي کار اينˇ همرأ تمنأبؤ؟ أگه أهأ که اي وانيويس خئلي پأچه. کاش ويشتر اينˇ سر کار بۊده بي.
  2. تيني ىکته دئه پؤرؤژه' دسأگيري؟ اينفؤباکس. أمه نياز دأنيم چنته اينفؤباکسˇ معدۊد بدأريم که هۊشؤنه کاراگيريم.مثلاً آدمؤن ئبه فقط ىکته بدأريم ؤ جۊري موارده دچينيم که ورزشکار ؤ هؤنرمند ؤ سياستمدار ؤ... همه' شامل بۊبۊن. هىتؤرم نهادؤن، شهرؤن ىا کشورؤن ؤ...

ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۱ (UTC)[پاسخ]


ورگ اوکي--شیخ ‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)[پاسخ]

گبˇ قالب[دچينواچين]

چي بنه الگو:گبˇ مئن ىکته کادر بني؟ کلˇ قالب ىکته کادر خأنه که بۊشۊن اۊنˇ مئن. || ورگ (بحث) ‏۷ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)[پاسخ]

؟
ورگ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)[پاسخ]


چکدن صفحه جدید به زبان گیلکی[دچينواچين]

عرض سلام و احترام درم،

ایتا سوال دشتم. صفحه مقاله جدید ویکی پدیا گیلکی میان چطور باید چکنم؟راهنمای بکونی مرأ ممنون بم.Yasha 7 (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۸ (UTC)

پاچˇ وانيويس[دچينواچين]

شىخ، هچي پاچˇ وانيويس هدایت الله خان فؤمنى مۊرسؤن چانکۊن.--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۰۰ (UTC)

ما هان
پأچ که چه عرض بکۊنم خالي ايسه! در ضمن بگؤم که مرض ندأنم هچي پأچˇولگ چکۊنم.مي قصد جمع آوري حىاتي وانويسؤن بۊ که به زۊدي خأستيم شرۊع بکۊنيم. اي کار تمام ويکيؤنˇميئن مؤتداوله فرقش اينه رباطؤن اي کاره کؤنن که شۊمۊ مننين آخري تغيرؤنˇميئن بىنين. ولي چؤن أمۊ ائره رۊباط ندأنيم مۊ اي کاره گردن بىتم. اي کار (ايجاد مقالات انبۊه) نؤم دأنه. که مثلا به صۊرت خؤدکار اۊ وانويسؤنˇنؤم که ويکي انگليسي ميئن نأى ؤ ويکي فارسي ميئن ننأى ترجۊمه کؤنه ؤ اۊ مقالهٰ سازنه (که مثلا اسم توسط افراد عادي بد ترجۊمه نبي). که مؤتأسفانه ورگ بدۊن نظر خواهي همهٰ حذفؤده.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)
خؤ شـىـخـ... جؤن تي کارگيري هنه شرˇ مئن منئى اي ليسته چاکۊني؟--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۱ (UTC)
شـىـخـ...؛ تۊ همشک اعتراض گۊدي کي اين همه هأچي وانيويسه کي چاگۊده؟ الؤن خۊدت دقيقاً بۊبؤى کسي که قراره چن سال ديگه ىک نفر أمرأجي واپۊرسه اي همه خالي وانيويسه کي چاگۊده؟
تي کارگيري ولگˇ مئن ليست چاکۊن جؤن. مألۊم نئه ايشؤن کىني تکميل بۊبۊن. الؤن فقط أمئه کاره زيادأگۊدي کي ايشؤنههمه' حذفأکۊنيم.
:|
ايشؤنه حذف گۊدن دئه نظرخاىي نخأنه! هيته سرˇ جؤر حتی کارˇ تگم نزئه بۊ. همه پاأˇ وانيويس بؤن ؤ مي وظيفه' کي پاکاکۊنم.
ورگ (بحث) ‏۸ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۸ (UTC)

خؤرؤم وانيويس[دچينواچين]

اينه نيگا بۊکۊن بگۊ مؤشکل کؤره' کي اطلاعاتˇ جعبه ايتؤ بنه؟ || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۶ (UTC)

ورگ چؤن خأ دقيقن هۊشؤني که جعبه تؤضيحاتˇميئن بنويشتم بأري چيزيه عوض نکؤن در ضمن اۊ قؤمˇشي ايسه. چيزي اضافه نکۊن. راستي ىکته مؤشکل دأنم ؤ هنۊز اۊنˇسر کار کأدرم بئس تمنابي.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)

شـىـخـ...؛ مۊ فقط ىکته نمۊنه خأستم. اۊ وانيويس واقعي نئه. قراره نمۊنه بۊبۊن. || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)

ورگ

مۊ چندته پارامتر در نظر بىتم مئلن ۱۰ته. حالا مي مثال , مثلن ۵ته پارامتر دأنه. أگر مۊ اۊشؤنˇجا خالي بنم دقيقن جدولˇجا ميئن هم خالي نۊشؤن دئنه. أگر او بقيه پارامترؤنه حذف بکۊنم خرابأبۊنه. اصلن نۊدؤنم چيکار بکۊنم تۊ بلدي؟--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)


ورگ؛ بفهمسم اۊنˇمۊشکل چي بۊ. مۊ قؤم ؤ ساىت چاؤدم بازين بقىه چاکؤنمـ!--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)

شـىـخـ...؛

أى تي دسˇ قۊربؤن.

ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۴۲ (UTC)

دؤجئه وانيويسؤن[دچينواچين]

سلام

بىن تيني ائره، بۊگذشته سالؤنˇ ليسته سرˇسامؤن بدي جؤن؟ سال عوضأبؤ همه چي به هم دکالسه. مۊ اي رۊزؤن درگيرم.

ورگ (بحث) ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)


ورگ مۊ حقيقتن نۊدؤنم جرىان چيسه ىا چۊر خأ چاؤدن ولي مۊ گۊنم أمي استانداردؤنه خأ جؤر ببۊريم. مثلن وانويسي دؤجين بۊنه که وختي مؤسه جيرگرأدئني سۊسال طۊل بکشي! ىعني همه دکاليم ىکته وانويسˇسر ؤىک چيز خفن چاؤنيم ؤ أمي دؤجين وانويس آپدىت نبي تا همچين وانويسي چاؤده-ببي. مۊمکنه سۊسال هيچ تغيري نکۊني مسأله اي نيه. کۊردي ىا تۊرکي ويکي مۊسؤن.--شـىـخـ... (بحث) ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۰۵ (UTC)

بأزين دئه اينˇ نؤم نبنه دؤجين بۊبؤ وانيويس! هدف اينه کي أمئه گتˇولگ هر ماه ىکته وانيويس أمئه تؤليدات أجي معرفي بکۊنه. در ضمن، معمۊلا دؤجئه وانيويسؤنˇ درازي منطقي ؤ معمۊلي ايسه؛ نأ پأچه، نأ اۊجۊر درازه کي اۊنˇ اسکرۊل گۊدن سۊ سال درازه بدئه! || ورگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۱ (UTC)

لطف بکۊن کۊچˇ هفتˇ پسي فاصله بني![دچينواچين]

ويکيپديا مئن کم بۊ کي تي دۊمبال دبۊم هى فاصله بنئم الؤن ترانسلىتˇ مئنم اضافه بۊبؤ.

|

ورگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۸ (UTC)

ورگ؛ ىک سري چيزؤنه خأ هۊ أول گۊتنأبي که ايتؤ ابهام به وجۊد نيىى. مۊ شخصن چندين حالت بيدئم. مۊ گۊنم اۊ حالتي که مۊ نيويسنم أگر أمۊ ىکته ولگˇ ميئن ۱۰ته کۊشتأى هفت بدأريم ۱۰ته جا صرفه مجي بۊنه. ؤ کمتر جا گينه. ايسه چۊن تۊ خطˇمۊبتکري تي احترامˇ واسي بأزين ايتؤ نويسنم. ولي خأىش دأنم ىکته قانع گۊدني دليل بأر. به غىر أز اينکه گيلˇ وا ايتؤره.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)

چي چي گۊني تۊ بابا؟ ابهام چيسه؟ اينه دئه هر کسي کي دۊ خط گيلکي بنويشته بي دؤنه. ابهام! خطˇ مؤبتکر چيسه؟ اي بيصاحاب کۊچˇ هفته الؤن ۲۰ ساله استفاده کأدرن ؤ فقط تۊ اۊنˇ پسي فاصله ننئني ؤ الؤنم هأچي سفسطه دچئدري! چن بارم تأ بۊتم هندئه تي کاره کؤني. دليلم بأردم هندئه تي کاره کؤني.
تي احترامˇ وأسي ىعني چي؟ هزار ته دليلأني بأرم تأ قانع نۊکؤنه.
ورگ (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۳۶ (UTC)
ورگ؛ چندته گيلکي کيتاب نام ببۊرم که اي کۊجي هفته فضاىي بنأ! أگه قراره ديفالت گيلˇ وا ببي ىک چيزي. جعفر بخش زاد محمۊدي کيتابؤن ىا ممولي کيتابؤن ىا هيزاران هيزار کيتاب. هي گيلˇ وا تا هي دۊ سۊ سال پيش کۊجˇ هفته کأرأکتره نۊدؤنس ؤ دستي نأ. مۊ چندته کيتاب ايتؤ بيدئم. در هر صۊرت قانع نۊبؤم وقتي شأنه کمتر فاصله بني ىعني کمتر جا خأنه ىعني صرفه ايقتصادي دأنه چه أز لحاظ هاست ؤ فضا... اينه بعدن مۊتوجه بۊني که خأني ىکته کيتاب ۳۰۰ ولگي بنويسي.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)
ىعني تۊ کمترين ربط ؤ نزديکي أدبيات ؤفرهنگˇ همرأ ندأني! صرفهٔ اقتصادي دئه چيسه پسر؟ مگه تي فاصله نأن ئبه تي کامپيۊترˇ مئن پۊل ؤ قبض هأنه؟
:))
مۊ دئه بحث نۊکؤنم. هرچي لازم بۊ بۊگؤم تا الؤن بۊتم. چن بارم بۊتم. الؤن دئه تنها کاري کي مأجي بر هأنه اينه کي تي اشتباهاته تي دۊمبالسر اصلاح بۊکۊنم ؤ مي وخته أننى صرفˇ تي کارؤن بۊکۊنم تا وختي که ىکته راه پىدا بۊکۊنم کي ترانسلىتˇ مئن تي دسفأرسه محدۊد بۊکۊنم. ناوالا خأ دۊ برابر ويکي مئن کار بۊکۊنم. نصف مي کار نصف ماني معصۊمي کار!
دئه در اي رابطه حرفي ندأنم.
ورگ (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۲ (UTC)
ورگ ؛ أگر مي وؤتؤنه أخيرن بيده بي فاصله نئنم. اۊ صرفه ايقتصادي اينˇ واسي گۊنم که أگر خأني ىکته ۳۰۰ ولگي کيتاب چاپ بکۊني ۲۰ صفحه تؤني صرفه جؤىي بکۊني ؤ اين مقىاس ۵۰۰۰ هيزارته نۊسخه ميئن بۊنه ۱۰۰۰۰۰ ولگ. اي مقىاس کلانˇ ميئن خىلي ويشتر بۊنه. خۊشبختانه ويکي ترنسلىت نۊگذارنه هر ****** باخيه محدۊد بکۊني. ولي ائره شأنه چۊن تي پئرˇ ماله تؤني مأ خرابکاري برچسب بزني ؤ بأزين قطع دسترسي :))--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۳ (UTC)

شـىـخـ... جؤن، بلاميسر مۊ کۊچˇ هفتˇ پسي فاصله نئنم. بدأ ىک رديفه پيش بشيم. مۊ نئنم، ورگ نئنه، بخساد نئنه تۊنم بني عزيز--ما هان (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۳ (UTC)

بلامچی[دچينواچين]

نوعی کاریکلاماتور در خطه رشت حوالی خیابان ۱۰۲ میباشد که برای ناز دادنه کوچییک ها استفاده میشود 5.121.189.113 ‏۲۱ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)[پاسخ]