شاهین نجفي

از Wikipedia
(تغییرمسیر از شاهین نجفی)
واز بکون به: گردسن، واموج


تپش (میزقؤنˇجرگه)ˇکونسرت 2012

شاهین نجفی میزقؤن گوتنکس ، گیتار زئنکس ، خؤندنکس و آنارشیست ایسسه کی ألؤن آلمانˇمئن زیندگی کأدره.

شاهین نجفی سال ۱۳۵۹ شمسی بندر انزلی مئن بیچه بؤبؤسته و گیلؤنˇمئن زیندگی بوکوده. او جرگه شیناسی دؤنشمج بو کی چون خؤ ئتراضی گبؤنه دؤنش جیگا مئن زأ ئوره جی دکأ بؤ و گونه کی «جرگه شیناسیه جرگه مئن یاد بیگیفته، نأ دؤنش جیگا مئن». اون نؤجوانی مئن قورآن خؤند بازین شئر و میزقؤننی گوت.

شاهین نجفی خؤ شئرؤنه؛ گیلکی ، کوردی و فارسی گونه.

ای تاتایی بگامگا میزقؤنˇ شینه. خؤندنکس: شاهین نجفی
ای تاتایی مامان میزقؤنˇ شینه. خؤندنکس: شاهین نجفی

تک میزقؤنؤن[دچین‌واچین]

میزقؤنˇنؤم باخی خؤندنکسؤن زوان باخی گب
برادر بر دار شاهو فارسی -
به یاد ندا آقا سلطان - فارسی -
انکار آنتی کاریزما فارسی -
اسمشو تقدیر نزار - فارسی -
قاضی شرع - فارسی -
هم قفس رپنات فارسی -
هذیون مجید کاظمی فارسی -
مهدی گیلکی و فارسی ایمام زمأت أمرا دردیل بؤده
فاصله دریا هاتف پیشداد گیلکی گیلؤن دیلتنگی‌نؤمه
من خرم - فارسی -
پلنگ زخمی امیر عظیمی فارسی -
پیش قاضی و ملق بازی نوید زردی فارسی -
صانع نوید زردی کوردی و فارسی -
شاعره تمام شده - فارسی شئر، مهدی موسوی جی ایسسه
شراعظم امین وحید فارسی -
طرف ما - فارسی -
تو ازم بدت میاد - فارسی هیچکسˇؤجایه دئنه
وقتی که… - فارسی دیکلمه شئر
وطن - فارسی -
بگا مگا - گیلکی -
وای کشته ما رو - فارسی -
پریود محسن نامجو فارسی -
مرگ نازلی - فارسی شئر، احمد شاملو جی ایسسه
بیأ مره یاری بدن - گیلکی شئر، فرامرز دعایی جی ایسسه. ای میزقؤن ترامادؤلˇآلبومه شینه
با ما مجید کاظمی فارسی -
مامان - گیلکی -
اعدام مجید کاظمی فارسی -
کَل علی جان - گیلکی شئر عاشورپور جی ایسسه
شعبان - گیلکی و فارسی ای آهنگˇآخرین بیت ، فریدون پوررضا میزقؤنه شینه
عمو نوروز - فارسی -
BBBBC - فارسی بی‌بی‌سی فارسیه انتقاد بؤده
کوبانی شاهو کوردی داعشˇفوتورک کوبانیه واسی بخؤنده
سلام - فارسی -


مامانˇمیزقؤنˇوؤت[دچین‌واچین]

مار میشین دیلواپَسهَ ،غوصه خورهِ می دَستهَ جا

جاقالان بیگید اونهَ تی زای وَگَردهِ اَ روزان

بیمیرم تی نامِ ره ،تی او دونهَ چوشمانهِ ره

مار مَرَهَ حلال کُون،کَرَه دِه واوینم مامان

مامان جان پیلˇخانوم گوله مریم خسته

دینی کی چُتو تی زای جوانی پیرأ بوسته

مامان کی اَمرَه جوز تو بَگَم می رمزه و رازه

تَرَه کَم دَرَمه مار ،مامان هَن می نیازه

مامان تی جان قوربان ،تی او چوشمانَ قوربان

مَرَه حلال کُون مار،وَگَردَم جان مامان

مامان دنی چقد مار تی مانَستَن ایساده

دنی اَ خاک چقد زای هچین هچین فیشاده

من از تو یاد بیگیفتَم کی می سر هَتو بُجورَه

تو می غم نوخور مار جان کی تی غم بوخوره

مامان تی جان قوربان ،تی او چوشمانَ قوربان

مَرَه حلال کُون مار،وَگَردَم جان مامان


بگامگا میزقؤنˇوؤت[دچین‌واچین]

آخ چی بگا-مگایه

برئه تونم وا بدن

دونیا کی کربلایه

تو تره سینه بزن

می مارئی گوفته نوکون نوگو نوشو بازی میأن

تره بیچاره کونی؛ اون بی‌سواد بو مثلن

اون‌قدر دأنستی کی کوجدأنه‌یان کی پیللأ بد

خوشأنˇ دستˇ مرأ خاک خوشأنˇ سر دوکوند

ایتأ بوشؤ پولˇ پله دومبال به ای‌جایی فرسئه

ای‌نفر درسأ بیگیفته مدرکˇ فکستنی

ایتأ زن ببرده، زای بأرده، زندگیˇ گوسفندی و هر چی خاستنی

من بوشؤم کیتابˇ دومبال کی جهانأ چأکونم

غمˇ مردوم بوخؤرم، تاریخ و منطق بدأنم

پهلوانˇ قصه‌یان ببم مره کف بزند

بیمیرم مردمˇ ره، می قبرˇ سر گول بأوررد

ولی وختی کی بؤمؤم دونایه گؤ بیگیفته بو

هرچی کی بخأنده بوم دونیا میان وارونه بو

اگه از حقوقˇ زن بگی، گویید: دارأ گودی

هرچی کی بخأنده بی، تی سره آوارأ کودید

تویی تنها مینˇ أن همه کوری کی أشأن

خوشأنه رحم نأرده، عصایأ از هم دوزأند

آخ چی بگا مگاي برا تَنم وا بَدَن

دونیا کی کربلای توو تر سینه بزن

می ديلئی بیگیفته‌یه، تنها تی نامه دوخانم

تو کی گوفتی وا بدن زای؛تو کی گوفتی کی دانم

ای روزئی تی سر خوره سنگه کی دئه رایی ناری

مگسانˇ دؤرˇ شیرنی! دئه هواداری ناری

هرکی خو سرأ بیگیفتی، سره بی‌کولا بنأ

تو خری کی نانی کی دونیا أنه! دونیا أنه!


نمونه شئر[دچین‌واچین]

تو بوی سیلی و شلاق دیهی خانوم
تا کی خوای به مردکان باج فدی خانوم

ما کی از مردی بمردیم لااقل تو زن بمان
ایپچه از تی عطرˇغیرت امی رو فوکون

امان کی از مَردی بمُردیم و چیزی نیده ایم
جه کیتابˇ مئن رستمˇ نؤمه فقط بیشنوستیم

کی اگه اونم بو ایمروز حتمن کراکی بو
رستم امروز جنس بدˇجی شاکی بو

رستم اگر بو انه ره جرم چاکودن
أن گردنˇمئن آفتابه لگن تأوأدن

ما مرد نیستیم


آلبومؤن[دچین‌واچین]

جرگه ای آلبومؤن[دچین‌واچین]

سال آلبوم
۱۳۸۵ امو ایرانی ایسیم
۱۳۸۶ تئرؤنˇجی تا برلین

استودیویی آلبومؤن[دچین‌واچین]

سال آلبوم
۱۳۸۷ امو مرد نی‌یئیم
۱۳۸۸ توهم
۱۳۸۹ خونˇسال
۱۳۹۰ هیچ هیچ هیچ
۱۳۹۲

ترامادول

۱۳۹۳ ۱۴۱۴
۱۳۹۴ ص

بیرونی خالؤن[دچین‌واچین]