جرگه:خطاهای یادکرد: تاریخ

Wikipedia جي

"خطاهای یادکرد: تاریخ" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۷۴ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۷۴ته ولگ دأنه.