آخری تغییرؤن

ويکي آخري تغييرؤنه اي ولگˇ ميئن پى بگيرين.

آخري تغىيرؤنˇ تنظيمات آخري ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ته تغییره آخري ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ رۊزˇ ميئن نۊشؤن دأن
دۊخۊسان ثبتˇ نام بؤده کارگيرؤن | دۊخۊسان ناشناس کارگيرؤن | دۊخۊسان مي دچينواچينؤن | نۊشؤن دأن رۊباتؤن | دۊخۊسان نيميزگره دچينواچينؤن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | نۊشؤن دأن ویکی‌داده
تازه تغييرؤنˇ نۊشؤن دأنˇ سرأگيري ‏۲۴ مئى ۲۰۲۴ ‏۱۳:۱۵ˇ جي
 
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویکی‌داده دچينواچين گۊدن
نؤ
اي دچينواچين ىکته تازه ولگ چاگۊده( تازه ولگؤنˇ ليسته بينين)
جؤز
اي نيميزگره دچينواچينه
ر
اي دچينواچينه ىکته رۊبات بؤده
(±۱۲۳)
ولگˇ حجم اي مقدار بايتˇ واويراز تغيير بؤده
صفحه موقتاً پیگیری‌شده

‏۲۲ مئى ۲۰۲۴

‏۲۰ مئى ۲۰۲۴

‏۱۹ مئى ۲۰۲۴

‏۱۷ مئى ۲۰۲۴