آخری تغییرؤن

پرش به ناوبری پرش به جستجو

ويکي آخري تغييرؤنه اي ولگˇ ميئن پى بگيرين.

آخري تغىيرؤنˇ تنظيمات آخري ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ته تغییره آخري ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ رۊزˇ ميئن نۊشؤن دأن
دۊخۊسان ثبتˇ نام بؤده کارگيرؤن | دۊخۊسان ناشناس کارگيرؤن | دۊخۊسان مي دچينواچينؤن | نۊشؤن دأن رۊباتؤن | دۊخۊسان نيميزگره دچينواچينؤن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | نۊشؤن دأن ویکی‌داده
تازه تغييرؤنˇ نۊشؤن دأنˇ سرأگيري ‏۲۱ اؤکتؤبر ۲۰۲۱ ‏۰۵:۰۷ˇ جي
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویکی‌داده دچينواچين گۊدن
نؤ
اي دچينواچين ىکته تازه ولگ چاگۊده( تازه ولگؤنˇ ليسته بينين)
جؤز
اي نيميزگره دچينواچينه
ر
اي دچينواچينه ىکته رۊبات بؤده
(±۱۲۳)
ولگˇ حجم اي مقدار بايتˇ واويراز تغيير بؤده
صفحه موقتاً پیگیری‌شده

‏۲۱ اؤکتؤبر ۲۰۲۱

‏۲۰ اؤکتؤبر ۲۰۲۱

‏۱۹ اؤکتؤبر ۲۰۲۱

‏۱۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱

‏۱۷ اؤکتؤبر ۲۰۲۱

‏۱۶ اؤکتؤبر ۲۰۲۱

‏۱۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱