آخری تغییرؤن

بوؤز: گردسن، وامج

ويکي آخري تغييرؤنه اي ولگˇ ميئن پى بگيرين.

آخري تغىيرؤنˇ تنظيمات
اختصارؤن:
نؤ
اي دچينواچين ىکته تازه ولگ چاگۊده( تازه ولگؤنˇ ليسته بينين)
جؤز
اي نيميزگره دچينواچينه
ر
اي دچينواچينه ىکته رۊبات بؤده
د
ویکی‌داده دچينواچين گۊدن
(±۱۲۳)
ولگˇ حجم اي مقدار بايتˇ واويراز تغيير بؤده
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
دۊخۊسان ثبتˇ نام بؤده کارگيرؤن | دۊخۊسان ناشناس کارگيرؤن | دۊخۊسان مي دچينواچينؤن | نۊشؤن دأن رۊباتؤن | دۊخۊسان نيميزگره دچينواچينؤن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | نۊشؤن دأن ویکی‌داده

تازه تغييرؤنˇ نۊشؤن دأنˇ سرأگيري ‏۲۷ آوريل ۲۰۱۷ ‏۱۴:۴۹ˇ جي
   

‏۲۷ آوريل ۲۰۱۷

‏۲۶ آوريل ۲۰۱۷

‏۲۵ آوريل ۲۰۱۷

‏۲۴ آوريل ۲۰۱۷

‏۲۱ آوريل ۲۰۱۷