آخری تغییرؤن

ويکي آخري تغييرؤنه اي ولگˇ ميئن پى بگيرين.

آخري تغىيرؤنˇ تنظيمات آخري ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ته تغییره آخري ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ رۊزˇ ميئن نۊشؤن دأن
دۊخۊسان ثبتˇ نام بؤده کارگيرؤن | دۊخۊسان ناشناس کارگيرؤن | دۊخۊسان مي دچينواچينؤن | نۊشؤن دأن رۊباتؤن | دۊخۊسان نيميزگره دچينواچينؤن | نمایش رده‌بندی صفحه‌ها | نۊشؤن دأن ویکی‌داده
تازه تغييرؤنˇ نۊشؤن دأنˇ سرأگيري ‏۲۳ مارس ۲۰۲۳ ‏۱۷:۳۰ˇ جي
   
 
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویکی‌داده دچينواچين گۊدن
نؤ
اي دچينواچين ىکته تازه ولگ چاگۊده( تازه ولگؤنˇ ليسته بينين)
جؤز
اي نيميزگره دچينواچينه
ر
اي دچينواچينه ىکته رۊبات بؤده
(±۱۲۳)
ولگˇ حجم اي مقدار بايتˇ واويراز تغيير بؤده
صفحه موقتاً پیگیری‌شده

‏۲۳ مارس ۲۰۲۳

‏۲۲ مارس ۲۰۲۳

  • نؤ کالیفرنیا ‏۰۸:۲۱ +۱٬۱۰۴Aligorkhane گب ياوري‌ئن(صفحه‌ای تازه حاوی «'''کالیفرنیا''' ایتا خورتابی ایالت آمریکا مئن و پورجمعیت ترین آمریکا ایالت ایسه. کالیفرنیا سال ١٨٥٠ میلادی بطور رسمی سی و یکمی آمریکا ایالت بوبوسته. کالیفرنیا جه کلسیا اؤرگۊن ، جه خورتاب نوادا و آریزونا ، جه نسا مکزیکˇ صارا و جه آفتون...» ایجاد کرد)

‏۲۱ مارس ۲۰۲۳

‏۲۰ مارس ۲۰۲۳

‏۱۹ مارس ۲۰۲۳