فرامرز دعایی

Wikipedia جي

فرامرز دعایی (به دۊنيا بامؤ سال ۱۳۳۱ لشتˇ نشا مئن ، شمسي تقويم - ۱۵۲۵ يا ۱۵۲۶ ديلمي تقويم ) ايتأ خؤندنکس ، شاعر و سازنچي ايسه و پيله گئل خؤنشگر ايسه و اۊن ˇ سبک پاپ ايسه و گيلکان ميان خيلي محبوب ايسه؛ و اؤن ˇ مزقانان گيلکي زبان ايسه.اما اۊن تجربه ˇ بينيويششته-كس و کارگرداني و بازيگري تئاتر ˇ مئن را اۊن ˇ کارنامه ˇ هنري دره.

تۊضيحات ˇ زيوش ˇ فرامرز دعایی[دچينواچين]

اۊن سال ۱۳۳۱ شمسي تقويم و ۱۵۲۵ يا ۱۵۲۶ ديلمي تقويم بخش ˇ لشت نشا مئن توابع ˇ رشت ˇ جي گيلان ˇ اۊستان به دنيا بامو. ۵ سالگي ˇ جي اۊن ˇ استعداد رو ببوست. اۊن نوجواني ˇ جه نواختن ˇ سازˇ ويلن را توسط اۊن ˇ پئر نورالدين دعايي آموتٚ که دئبار نوازندگان ˇويلن ˇ جي ايسه بؤ. اۊن خو براران ˇ شاعرˇ امرأ (کيۊمرث و محمد و فرزاد) نزد ˇ پئر هنر آموتٚ و نفر ˇاول ˇ مزقان ˇلشت نشا مدرسان ببوست و رامسر ˇ اردۊ أ راه پيدا کۊد. ديپلم ˇ ادبي و دۊ زأک دره.

شروع ˇ کاران ˇ هۊنری[دچينواچين]

اۊن خو رسمي فعاليت راٚ مزقاني امرأ آغاز ˇ کۊد کي اۊن ˇ ناٚم شکايت ايسه و سال ۱۳۴۵ (شمسي تقويم) و سال ۱۵۳۹ يا ۱۵۴۰ (ديلمي تقويم) منتشر ببوست. اۊن هماٚن سال ˇ جا مزقاناني راٚ گيلکي زبان أ گيلان ˇ راديو مئن اجرا بۊکۊد که اۊن ˇ تۊن ˇ اۊخان خۊجير بؤ. کساني که اۊن ˇ جي همکاري بۊکۊدن منوچهر ویسانلو ویؤلؤن ˇ امرأ، احمد سیگارچی عۊد ˇ امرأ، هوشنگ افتخاری ضرب ˇ امرأ، داریوش علیزاده سنتۊر ˇ امرأ و جمشید مرادي ویؤلؤن ˇ امرأ اشاره کۊد.

سازنچي و شاعري[دچينواچين]

فرامرز دعايي سازنچي و شاعري مئن چند قطعه خو کارنامه دره.گولي جان ˇ مانستن که فريدۊن پۊررضا أن راٚ بۊخۊند.يا سازنچي و شاعري آلبوم ˇ ناز بداشته وأسي که جواد آراد بخت أن راٚ بۊخۊند.

نوازندگي[دچينواچين]

ايشؤن تٚنست ايپچي ضرب و سنتۊر بجنه اما خو تخصصي ساز ويلن ايسه.

هنده خؤنش مزقان توسط ˇدیگر خؤنشگران[دچينواچين]

سال ۱۳۹۳ شمسي تقويم و ۱۵۸۷ يا ۱۵۸۸ ديلمي تقويم ، مزقان ˇ بيا مره ياري بدن که فرامرز دعايي أن راٚ بخانده ، توسط ايتأ خؤنشگر به ناٚم شاهين نجفي هنده خؤنش ببؤست

اثران[دچينواچين]

پيشا ˇ انقلاب ˇ جي[دچينواچين]

 • فاصله
 • پیغام (فارسی و گیلکي)
 • بهانه
 • خاموش
 • گرفتار
 • فریده
 • گولي جان
 • مرا بزن حق داري
 • مره تنها بنه‌اي
 • اگه ميدس برسه
 • بیا مره یاري بده(مزقاني که اۊن ˇ وسيله أ مشهۊر ببۊست)
 • تی ناز مره بایه
 • هیچي به دنیا نمانه
 • مگه مگه می‌دیل خدا نره
 • گول مریم
 • به به به چي عجب یاد فقیران بکودي
 • فصل بهار لاکوی
 • فدایي (شعري شیون فومنی ˇ جي)

بعد ˇ انقلاب ˇ جي[دچينواچين]

۱۳۸۲ شمسي تقويم و ۱۵۷۶ يا ۱۵۷۷ ديلمي تقويم / زاکی جان / شعر و ملودي فرامرز دعايي ˇ جي /تنظیم استاد منوچهر ویسانلو / ناظرˇ ضبط آ شهاب آزادي وطن

۱۳۹۲ شمسي تقويم و ۱۵۸۶ يا ۱۵۸۷ ديلمي تقويم / نصیحت

۱۳۹۹ شمسي تقويم و ۱۵۹۳ يا ۱۵۹۴ ديلمي تقويم / چمخاله