جرگه:تارئخ

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه تارئخه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی اره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، تارئخ ِ رجه نشؤنأ ( [[category:تارئخ]] ) بنأید تا ائره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۲ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۲ته جيرجرگه دأنه.

ت

گ

"تارئخ" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۹۱۴ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)

ب

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)