پرش به محتوا

اودا كوگا

Wikipedia جي
اودا بيدوق

اودا كوگا (織田氏 ) ايتا جه ژاپونی چکنه‌ٰن بيد كی اوشانه نقش سیاست مئن، ژاپونˇ ایجا گودن قرن 16 مئن بو. ولی اوشانه آوازه ويشتر واگرده به اودا نوبوناگا دوره کی اَ زمات اَ کوگا مئن چکنه بو. و بعدˇ اونه موردن، اوشانه قدرت فوگورده. ولی هتويی اوشانه كوگا كی هش پركه بوسته بو ادامه پيداكونه ميجی دوره دورون.

گوذشته[دچينواچين]

اودا كوگا، نوبوناگا دوره مئن ادعا گوديد كی خوشانه تبار به تايرا كوگا فَرِسه، تايرا نو چيكازانه كی تايرا نو شيگه موری نوه بوستی (1138–1179). تايرا نو چيكازانه ، اچيزن اوستانˇ مئن بِمانسته، و خو نامَ بنه اودا. اونه زاكان شيبا كوگا ورجا، پيله دوده و جير دستان بيد.

1452 مئن، وختی شيبا يوشيتاكه بِمَرده، شيبا كوگا جير دستان، اودا مَنَستن اواری اوستان مئن و آساكورا كوگا ، اچيزن اوستان مئن، جانشينی شيبا يوشيتوشی (1430–1490) واستی مخالف بيد و شيبا يوشيكادو ( موردن 1480) یاور بوبوستید. و اربابان پور زمينانˇ خوشانه مئن تقسيم بوگوديد. و نَم نَمی خوشانه زمين مئن مستقلا بوستيد. 1475 مئن، اودا (كوگا) ويشتر اواری اوستان زمينانَ بدست بَورده بو. و شيبا يوشيكانه (1540–1600) كی خواستی خوشانه قودرَته هنده بدست باوره، وادارا بوسته اورای جه بشه. معروف قَلائَن ˇ اودا، كيوسو قلا بو كه شيبا يوشيشيگه اونه چگوده سال 1394 و 1427 مئن كی اودا كوگا ره فَدا. اونه نام اودا توشيسادا بو كی فرماندار معاون اوستان (اواری) مئن بوستی. توشيسادا چهارتا ريك دَشتی، اونه چهارمی ريك، نوبوسادا قلا كاتسوبوتا مئن زندگی گودی كی نوبوهيده پئر و اؤدا نؤبوناگا پيله پئر بوستی.


اميره نوبوناگا[دچينواچين]

نوبوهيده سال 1525 مئن، ناگويا قلا ره خو واستی فَگيفته (1542 مئن ، بونوناگا ره فَدا) و فورو واتاری قلا خوره چگوده، اودا نوبوتومو كيوسو قلا ورجا بوشو، خواستی خوره بِداره، ولی ایتا بنه بر (محاصره) مئن سال 1555، اونه برار زا (نوبوناگا) كی ناگويا قلايَه اداره گودی نوبوتومو يه كوشه. هتويی اودا كوگا دوخاله بوبوسته . تا زماتی كی نوبوناگا بِتَنسته اوستان اواريه متحدا كونه. نوبوناگا ايتا پيله رقيب خو همسادن واستی بوبوسته . او بِتَنسته بخی خو پيله رقبيانَ، ايماگاوا، تاكدا، آزای، آساكورای مَنِستن و ... فوگوردانه. نوبوناگا ژاپون ميانيه خوره حكومت بوگوده. ولی نوبوناگا نَتَنِسته خو برنامانه، ژاپون ایجایی واستی كاملا كونه. چون ايتا كودتا مئن كه آكيچی ميتسوهيده ايتا نبوناگا خلابران انجام بِدأ. معبد هُوننو جی مئن ميره؛ سوپوكو كونه. (خوره كوشه). اَ ايتفاق تاوستون سال 1582 م دَكَفه.

اودا كوگا بعد نوبوناگا، اوشان قوردت ژاپون مئن فوگورده و بازون ايتا جه نوبوناگا دوده‌ٰن (سردار) جير دست بئساييد كی اونه نام تويوتومی هيديوشی بو.

ادو دوره[دچينواچين]

هتويی نشان بدأ كی اودا كوگا بعد نوبوناگا موردن، تويوتومی هيديوشی دوده و جير دست بيد، ولی اوشانه سياسی كاران ژاپون مئن ناشناس بِمانسته، بخی شگون توگوگاوا، ياماموتو خلابر بوبوستيد و بخی خوشانه ارباب (دايميو - 大名 ) بِمانستيد.


زاكان[دچينواچين]

اودا كوگا زاكان، هسه زندگی كونيد ژاپون نسا و نسایی آفتو زردی، و هتو تايوان ، فيليپين ، جنوبی كوره ، آمريكا و كانادا و اينگلستَن مئن


پيله كسان[دچينواچين]

ناگويا قلا، بهار مئن

اودا قلائن[دچينواچين]


منبع[دچينواچين]

اؤدا خاندان ٚ پيشينه ژاپؤني زوان ٚ مئن