اكهازاما

Wikipedia جي
ایماگاوا یوشیموتو آستانه، ناگویا مین.


اؤکهازاما جنگ[دچينواچين]

ایتیفاق دَکفتِ سال 1560 ژاپون میَن و اودا نوبوناگا بتَنَستِ پیروزی اَمره بر ایماگاوا یوشیموتو، جای بیگیره پیشگام فیودالی جنگان درسِنگوکو دوره. می یا ژوین 1560 مین، ایماگاوا یوشیموتو خو سپاه سی و پینج هزار نفریَ اَمره تصرف کیوتو واستی، اوستان اُواری دورون که اودا كوگا شین بو وارِدَ بوسته. ایماگاوا خو اوردوگاهَ ایتا دامون و خوکه گُمارجا که دِنگاکو هازاما نام داشتی برپا بوگوده. نوبوناگا خو خبرچینانَ که اوسی بوگوده بو بِفَهمَست. واکنش نشان ده و خو سپاهَ ایپچه دوشمن اوشتَر به ایتا بوقازنشوجی نام بَره. نوبوناگا حشر و مايه دار، نسبت به دوشمن ایتا به ده بو و او خواستی از روبرو دوشمَنَ فوتورک زنه که خودکشی مانِستی. نوبوناگا خلابران و پيله كسان پیشنهاد کونید بشه خُره تسلیم بوکونه ولی اونِ دیل قرص بو که ایماگاوا کَله بَستَ فوتورک بزنه.


کَلِه گیفتن[دچينواچين]

نوبوناگا هزار و پونصد نفر اَمرَه راه دَکَفته ولی ایپچه از خو سربازانَ بوقا دورون داره و اوشانه دستور ده کی ایتا عالمه خوشانه بیدوق و پرچمه جور بدارید. تا دشمن فریب بُخوره که اصلی سپاه بوقا دورونید.کوچی اودا حشر و مايه دار، دامون میَن، ایماگاوا کَله بَست نزدیکَ بوستید.

ایماگاوا ساموراییه‌ٰن چوم براه فوتورک خوردنَ نشدید. زَواله آفتاب بو. تاریخی نوشتِه‌ٰن بوگوفتید ایماگاوا خو گذشته پیروزین واستی جشن بگیفته بو. آواز و چپلا زئن و ساکی. بعدازظهر گورخانه و وارش بیگیفته. هینگامی وارش تومانه بو. نوبوناگا سربازان راه دَکفتید شومالِ کَله بست. ایماگاوا سربازان خوشانه نظم از دست دیهید اودا سربازان جولو. ایماگاوا چپِ سپاه بی دفاع و یاور بُوبوسته و ایماگاوا یوشیموتو هم خبر نشتي ، و گومان گودی خو سربازان توره سر ببُوستید ولی ایپچه گُذره به دوشمن فوتورک پی بره ولی خیلی زمات نگذره ایتا سامورایی خو پیشدارِ اَمره اونَ از پای درآوره و دِه ایتا سرباز هم یوشیموتو سَر واوینه.

جنگ که تومانه بوسته ایماگاوا سربازان که جنگ میَن جیویشته بيد. وارد اودا سپاه بُبوستید توکوگاوا ایاسو جه اوستان میکاوا، جه پیله کسانی بو که به نوبوناگا بِپیوست و خیلی زماتَ اونه وفادار بو و تا او وختي که نوبوناگا زنده بو اون ورجا بیسا.


ژاپون پيله جنگاوران[دچينواچين]

ژاپون پيله كوگاه‌ٰن[دچينواچين]

منبع[دچينواچين]

فگيفته بوبوسته جه انگليسي ويكي پديا ايله جار بوگودهان