اريه

Wikipedia جي

گالشی تقويم ِ مئن، سوومين ما ايسسه و پييز ِ مئن دوومين ما. 15 مهر هجری شمسی جی سراگينه تا 14 آبان. اريه (aryə) يا (aryā) گيلکی ايسسن کی فارسی مئن «گرامی» و «ارجمند» و «برگزيده» معنی‌يه دئنن.