پرش به محتوا

آپوماتوکس دادگاه

Wikipedia جي

ایتا جیگا نام بو کی ۹ آوریل ۱۸۶۵ میان آخرین دفعا وستی کلسیا ویرجینیا مایه دار، رابرت لی فرماندهی امره آمریکا داخلی جنگ میان بجگسته. آپوماتوکس آخرین پیله جنگ آمریکا داخلی جنگ میان بو. ایجایی مایه دار (اینگیلیسی: Union Army) ، ژنرال یولیسیس گرانت رهبری امره جنگ دورون پیروز بوبوسته. و ژنرال لی خلابران تسلیم بوبوستید و هتو بو کی جنگ ویرجینیا میان خاتمه بیگیفته.[۱] ای جنگ میان صد هیزار ایجایی خلابر و ۲۶ هیزار نسایی خلابر بجنگستید. پور نسایی خلابران خسته و وازده بوبوسته بید. و پور زمات بو کی ویشتایی بکشه بید. هنه وستی آپوماتوکس میان ژنرال لی مایه دار خوره ایجایی مایه دار جولو تسلیم بوگوده. و ژنرال گرانت جنگ میان پیروزی بوبوسته.[۲]

آپوماتوکس دادگاه
ایجایی خلابران ، آپوماتوکس جولو سال ۱۸۶۵ میان
زمت ۹ آوریل ۱۸۶۵
جاجيگاه ویرجینیا
نتیجه رابرت لی تسلیم بوبوسته
جنگˇ علت آمریکا داخلی جنگ
طرفون درگیر
کلسیا ویرجینیا مایه دار ایجایی مایه دار
چكنه و سرکرده
رابرت لی یولیسیس گرانت
واحدهای درگیر
۲۶ هیزار کس ۱۰۰ هیزار کس
نیروها
۲۶ هیزار کس ۱۰۰ هیزار کس
تلفات
همه تان تسلیم بوبوستید ۱۴ کس کوشته بوبو

۷۴ کس جیجیا اوسادید ۶۴ کس اسیر یا جیویشتید مجمع سر ۱۵۸ [۳]

سربس[دچينواچين]

  1. http://totallyhistory.com/battle-of-appomattox-court-house/
  2. http://www.civil-conflict.org/civil-war-battles/battle-of-appomattox-court-house.htm
  3. http://www.civilwar.org/battlefields/appomattox-courthouse.html?tab=facts