پرش به محتوا

رابرت لی

Wikipedia جي
رابرت ادوارد لی تاتايی - آمريكا داخلی جنگ مئن

رابرت ادوارد لی (1870-1807 م) - (1381- 1444 گ) ايته پيله چكنه و پيله كس آمريکا داخلي جنگ ٚ مئن و آمريکا تارئخ ٚ مئن ايسه.

رابرت لی آمريكا داخلی جنگ مئن، نساييئنˇ حشرومايه دار چكنه و نسا ويرجينيا حشرومايه دار سركرده بو. وی بارها ايتحاديه حشرومايه دارˇ جولو بِجنگسته و اوشانه دَشكنه و اوشانه راهه بنه بر بوكونه. ولی جولای سال 1963 جنگ گيتزی بورگ مئن اتحاديه جه دَشكن بوخورده. و دئه نَتَنسته ائتلاف حشرومايه دارِ سرپا بداره و آخر سر ژنرال لی بيده اتحاديه حشرومايه دارˇ فوتوركستن پورتر بوبوسته و ژنرال گرانت كرا اونه بنه بر كونه ، خوره تسليم بوگوده. و آمريكا داخلی جنگ هتويی تومام بوبوسته. ژنرال لی آپوماتوكس دادگاه مئن دادگاهی بوبوسته. ژنرال لی اَ دادگاه مئن محكوم به مرگ نوبوسته و حتی قولدونی مئن نوشو. فقط اونه دارايی مصادره بوبوسته و اونه آمريكا حشرومايه دار مئن بيرون تاواده ايد. و اونه مناصبَ ، اونه جه فگيفتيد.

وختی جنگ تومام بوبوسته ، لی لغو برده داری ره موافق بو و پور تلاش بوگوده آمريكا خو اتحادِ هنده بدس باوره. هتو گيد ژنرال لی سياهان رفاه واستی تلاش گودی. ولی موخالف سياهانˇ حقˇ رای بو. و خو سياسی نظرات مئن ، دموكراتان هواخواه بو. ويشتر اونه گبان، دموكراتان مَنَستی. رابرت لی خو جوانی مئن، آمريكا – مكزيك جنگ مئن ايسا بو. و حشرومايه دارِ مئن موهندس بو. هسه آمريكا مئن، ژنرال رابرت لی ايتا پيله چكنه و قهرمان ايسه. و آمريكاييئن اونه پيله حرمت نَهيد. مخصوصاً نساييئن (جنوبيان) اونه پور گولاز كونيد.

آپوماتوكس مئن - ژنرال لی و ژنرال گرانت - لی تسليمˇ گرانت بوبوسته

سربس[دچينواچين]