یولیسیس گرانت

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
يوليسيس سايمن گرانت آمریکا چکنه و رئیس جومور

يوليسيس سايمن گرانت (1885-1822 م. 1459–1396 گیلکی) آمريكا هیجدهؤمی رئيس‌جؤمور بو. گرانتˇ اصلی نام هيرام بو. اون 27 آوريل 1822 اؤهايؤ مئن ايتا سوتالˇ كؤگا مئن بيچه ببوسته. اونˇ پئرˇ نام جئس روت گرانت و اونˇ مارˇ نام حنا سيمپسون بو. گرانت 22 آگوست سال 1848 جولی دنتˇ امره ازدواج بوگوده. [۱]

اون خو جوانی زمات بشؤ حشرومايه‌دار (ارتش)ˇ دورون و آمریکا و مکزیکˇجنگˇ مئن خدمت بگوده و آمریکا داخلی جنگˇ مئن آمريكا چكنه بوبوسته و شا گوفتن كی ا جنگˇ دورون، پيله نقش آمريكا پيروزی مئن داشتی. سال 1864، اؤرلندˇ عملياته ضدˇ نسايیئن سراگيفته كی ايتا خونی و چتين عمليات بو و پور كسان بكوشته بوبوستيد. گرانت بِتانسته شورشيانه دشكنه و اوشانˇ پايتخت، ریچمونده بنه‌بر (موحاصره) بکونه و بگیره و ژنرال رابرت لی نسايیئنˇ چكنه، ژنرال گرانته تسليم ببؤسته و آپوماتوكس دادگاه مئن دادگاهی بوبوسته. ژنرال گرانت ايتا جؤموری‌خا بو و خوره رياست‌جؤموری واستی كانديد بگوده و سال 1868 م آمريكا رئيس جؤمور ببوسته و سال 1872 هنده دؤجين ببوسته. اون خو رياست جؤموری مئن، پانزدهؤمی لايحه (سياهانˇ حقˇ رای) کؤنگره مئن تصویب بگوده و سياهانا حقˇ رای فدا. و هتويی کوکلاس کلأنˇ تشكيلاتˇ امره مقابله بوگوده و اوشانˇ تشكيلاته فگوردانه.

گرانت آمریکا تارئخ میان ،ایتا آدم و شخصیت دوگانه و مرموز ایسه. جوانی میان هم خو شغل و کار سر و هم حشرومایه دار میان ناموفق بو. ولی آمریکا داخلی جنگ میان ، طی چهارسال بِتنسته بوجورترین سطح فرماندهی ، آمریکا مایه دار میان فرسه و آمریکا مایه دار چکنه بوبوسته. و سال 1865 میان آمریکا گرانتˇ رهبری امره بِتنسته شورشیان دَشکنه و جنگ دورون پیروز بوبوسته. گرانت دو دوره آمریکا رئیس جومور بو و پور مورخان بوگوفتید کی اونه ریاستˇ دوران ، فاسدترین دوره آمریکا تارئخ میان ایسه. ولی گرانتˇ معاصرانˇ نظر و همچنین خود گرانتˇ خاطرات دورون کی بینیویشته ، شأ گوفتن گرانت دارای شخصیت قوی و موحترم ایسه.[۲]

گود[دچین‌واچین]

گرانت اَ خانه مئن بیچه ببؤ

يولسيس سايمن گرانت 27 آوريل 1822، اؤهايؤ ايالتˇ مئن پونت پيلاسانت، اؤهايؤ روبارˇ ورجا بيچه ببوسته.[۳] اونˇ پئر جئس روت گرانت ايتا دباغ و اونˇ مار حنا سيمپسون بو. گرانتˇ اجداد اينگیليس و اسكاتلندˇ شين بيد. ابتدا گرانتˇ کوگا سال 1630 م، بوستون میان بوموئید. ولی نسل به نسل آفتؤنسشتˇ سمت موهاجرت بوگودید و آخرسر اؤهايؤ فرسه اید ، اؤیه بو کی اوشانه دوارستن خاتمه بیگیفته. وختی گرانتˇ پیله مار بمرده ، گرانتˇ پیله پئر (نوح گرانت) نتنستی خو هشتا زاکه خوروم مواظب بوکونه و خو زندگی سر بمانسته بو. جئس (گرانتˇ پئر) دومی زاک بو. ادعا بوبوسته کی گرانتˇ پیله پئر ایتا ملی قهرمان بو کی آمریکا انقلاب میان شرکت بوگوده و حضور فعال دشتی. ولی نوح گرانت زندگی میان پور شایعه و دوروغ وجود دره. حتی باخی مورخان ادعا بوگودید نوح گرانت جنگ میان حضور نشتی. ولی اؤ زمات کی جسی (گرانتˇ پئر) یازده سال دشتی ، خوره ایتا محلی سیاستمدار نشان بدأ. وختی هیرام هیجده ماهه بو اونه پئر (جئس) خو زن و زاک اوساده و بوشو به ایتا تازه جیگا جؤرج تاون میان و اویه ایتا دباغی دوکان بازا گوده و اونه ویجا ایتا کومه چکوده.[۴]

يوليسˇ واستی خوشايند نبو خو پئرˇ زمينˇ سر دباغی و كشاورزی بكونه و اَ جور كارانˇ واستی اونه آزار گيفتی. او زماتˇ مئن اسبانه علاقه داشتی و خو استعدادا اسبانˇ سر نيشان بدأ. 1939 مئن، گرانتˇ پئر اونه وادار بگوده، وئست پؤينت (آمريكا حشرومايه‌دارˇ آكادمی) نيؤيؤركˇ مئن نام‌نیويسی بكونه. گرچه گرانت مايل نبو ولی اونˇ پئر اونˇ جا بخاسته حشرومايه‌دارˇ دورون بشه.[۵]

حشرومايه‌دارˇ مئن[دچین‌واچین]

ستوان دوم گرانت سال 1843 میان

گرانت، وئست پؤينتˇ مئن خورم كاران نگوده و اونˇ فعاليت متوسط بو. چند بار خو ژندره ليباس دوكودن و تاخير و سوستی واستی توبيخ ببؤسته. وئست پؤينت، گرانتˇ واستی جالب نبو و دوست ناشتی حشرومايه‌دارˇ مئن بئسه. ولی گرانتˇ رياضی، زمين‌شناسی و سواركاری خوجير بو و همه‌تنا سرآمد بو. سال 1843، گرانت فارغ التحصيل ببؤسته و اونˇ نمرات 21 جه 39 بو. گرانت خوشحال بو كی حشرومايه‌دارˇ جا كرا شؤندره. اون خاستی خو چار سال حشرومايه‌دارˇ مئن فعالیته دیمه. بنه[۶]

با وجود انکی سوارکاری گرانت ˇ چم بو. و وئست پؤينت میان خو خوروم سوارکاریه نشان بدأ. ولی چون سواره مایه دار میان خالی جا نوبو ، چهارمی پیاده مایه دار میان ایتا پست فگیفته و خو خدمتا شورع بوگوده. سال 1846 میان گرانت، ژنرال زكريا تيلور مایه دار دورون ، تگزاس ˇ نسا میان کرا خدمت گودی. و وختی آمریکا و مکزیکˇجنگ آغازا بوسته پالو آلتو و رساکا دلا پالما میان بجنگسته. گرچه گرانت ایتا پیاده مایه دار رستر بو. ولی جنگ میان حاشیه جا گیفتی. بعد مونتری نبرد کی شرکت بوگوده ، به ژنرال اسکات ˇمایه دار مونتقل بوبوسته. مارس 1847 میان ، گرانت وراکروز ˇ بنه بر (محاصره) میان ژنرال اسکات ˇ مایه دار میان حضور دشتی و بجنگسته.[۷]

گرانت جنگˇ دورون خو توانايی و لياقته نيشان بدأ و خو خوجير و پيله كارانˇ واستی درجه فگيفته و ستوان ببؤسته.[۸] آمريكا و مكزيکˇ جنگˇ مئن، گرانت خدمت بگوده و ژنرال زكريا تيلور و بازون اسكات وينفيلدˇ ورجا دوده و جيردست ببؤسته و اؤيه، اوشانˇ تاكتيكان و تواناييه، خو چومˇ امره فاندرسته و شناس ببؤسته. [۹]

گرانت مكزيکˇ جنگˇ همره مؤخالف بو و اَ جنگˇ واستی بگوفته بو: اَ جنگ ، ايتا جه ناعادلانه‌ترين جنگانی ايسه كی ايتا پيله قودرت ضدˇ ايتا بورسفته ملت راه تاواده داره. ولی اَ احساسˇ امره خو كشورˇ واستی، جنگˇ مئن بئسا و خدمت بگوده و همه‌ی پيلˇ جنگانˇ مئن جغرزˇ بوئنه ويستا مئن شركت بگوده.[۱۰]

ایبار گرانت مکزیک ˇجنگ وستی بوگفته:

"... فکر نوکونم تا هسا ، مکزیک ˇجنگ جا ظالمانه تر دونیا میان وجود بداره کی ایجایی ایالات (آمریکا) ، مکزیک میان راه تاوادا. مره مکزیک ˇجنگ جا وحشت گیره ، همیشک اعتقاد درم کی امی جنگستن ناحق ایسه. اؤ جنگی کی امی سربازان اونه میان بجنگستید شرارت بو. و هتویی امی دولت ˇ سیاست و ادعا کی جنگا شروع بوگودید. امأ مکزیک دورون ادعایی نریم. و هتو مکزیک نوئسئز روبار اوشتر ادعایی نره. ولی دولت اماره وادار بوگوده ریوگرانده فوسینیم. من همیشک می کشورا وستی ، احساس شرمندگی کونم وختی اؤ فتورکستنه فکرا کونم..." [۱۱]

داخلی جنگ[دچین‌واچین]

13 آوريل 1861 وختی آمریکا داخلی جنگ آغاز ببؤسته، گرانت خو پئرˇ دوكانˇ سر كرا دباغی گودی و اَ جنگˇ مئن، پاكاری جا بتانسته حشرومايه‌دارˇ چكنه و بازون رئيس جؤمور ببه و هن گرانتˇ پيله كار زندگی مئن بو.[۱۲]

سال 1861 وختی آغازا بوسته، خو نامه حشرومايه‌دارˇ مئن بنيويشته و هويه بو كی موفق ببوسته. گرانت اولين تجربه جنگ مئن ايلينؤيزˇ پياده‌نظامˇ بيست و يكمˇ مئن سرهنگ ببوسته. ولی هیچی‌نبؤ بتانسته جولای 1861 مئن سرتيپ ببه و سپتامبرˇ مئن ميسوری صارایˇ آفتؤزردی (جنوب شرقی) چكنه بؤبوسته.[۱۳]

وختی جنگ چتين ببوسته بو، گرانت تصميم بگيفته ميسيسيپی دره‌یا خودش كؤنترل بكونه. فوريه 1862، گرانت دؤنالسؤنˇ قلا (اينگيليسی: Fort Donelson) تئنسی دورون تصرف بگوده و اَ جنگ اولين پيله پیروزی، آمريكا ايجايی (union) واستی بو و جنگˇ استراتژی واستی پور اهميت داشتی. وختی نسايی‌ئنˇ چكنه تسليمˇ شرایطه گرانتˇ ورجا بگوفته، گرانت اؤجا بدأ:
«...هيچ شرايطی پذيرفته نبه. فقط نسايی‌ئن زرتی وا تسليم ببيد...» و نسايی‌ئن (كنفدراسيون) هتويی تسليم ببوستيد.[۱۴]

ايتا سال بعد گرانت تئنسی حشرومايه‌دار (Army of the Tennessee) چكنه ببوسته. گرانت نسايي‌ئنˇ امره شيلوه مئن بجنگسته واَ پيلˇ جنگˇ مئن گرانت خو تواناييه نيشان بدأ. اَ جنگˇ مئن نسايي‌ئنˇ چكنه آلبرت سيدنی جكسؤن بكوشته ببوسته.

ويكسبورگ[دچین‌واچین]

داخلی جنگˇ زمات، میسیسیپی روبار آمريكا واستی پور اهميت داشتی و مؤهم‌ترين اهميته اقتصادی آمريكا قاره مئن داشتی. وختی نسايي‌ئن آمريكا جا سيوا ببوستيد اَ روخانهٰ بنه‌بر بگوديد. خاستيد كلسيايي‌ئنˇ ناوبری و تجارته نابود بكونيد. آبراهام لینکؤن آمريكا رئيس جؤمور بگوفته كی: «...اما وا میسیسیپی روبار كنترل بوكونيم. هن امی كليد ايسه.»[۱۵]

گرانت شهرˇ ويكسبورگ 4 ژوئيه سال 1863 مئن تصرف بكوده. بعدˇ انكی اونه پور زماتˇ مئن بنه‌بر بگوده بو و بتانسته نسايی‌ئنه میسیسیپی روبارˇ سر دشكنه. هنˇ واستی گرانت بفأمسته كی كله گيفتن مئن اونˇ كار سكˇسو بزه.[۱۶]

چاتانوگا[دچین‌واچین]

کلسیا خلابران میسونری ریج مئن ، نسايی‌ئن فوتورکستید

بعدˇ چیکامووگا جنگ سپتامبر 1863 مئن، ژنرال ویلیام روسکرانس ایجایی (اتحادیه) چکنه کی اونه مایه دار دورسوفته بو پس بینیشته و نسايی‌ئنˇ چکنه براکستون برَگ خو حشرومایه دار امره ایتا کوله جور بوشوئید و جه او جؤر شهرا فاندرستی.[۱۷] آبراهام لینکؤن وختی بیده نساییئن موفق بوبوستید آمریکا مایه دار چیکامووگا جنگ دورون دشکن بیدید ، و کارتوشکه بوخورده ژنرال گرانت کی میسیسیپی روبار سر ایسا بو دستور فدا اوشانه فوتورکه . گرانت زرتی ژنرال روسکرانسه دیمه بنا و ژنرال جؤرج توماس اونه جا سر باورده. و ایتا موهندس بنام ژنرال ویلیام اسمیت اوسی بوگوده تا چاتانوگا مئن و جنگ واسی آوانگاره بیگیره.[۱۸]

24 نوامبر 1863 مئن وختی جنگ شروع بوبوسته شوروم بیگیفته کی بعد تومام روج مئن کول جور شوروم پورتر بوبوسته و هنه واستی بو کی اَ کله گیفتن ««ابرانه بوجور تر»» نام بیگیفته. 25 نوامبر 1863 مئن ژنرال جؤرج توماس خو خلابران امره نسايی‌ئن کی خوشانه کله بسته مئن میسیونری ریج (اینگلیسی: Missionary Ridge ) دورون ایسابید فوتورکستید و نسايی‌ئن اَ جور پیله فوتورکه رافا نیبید. 28 نوامبر ، کلسیا مایه دار تام بزا و جوخوسی تئنسی روبار جا بجیر بوموئید و دوشمنه غافل تاوادید و بِتَنستید (اینگیلیسی: Brown's Ferry) تصرف بوکونید و خوشانه راغه (مسیر) فوتورک و تدارکات و آوانگاره گیفتن واستی وا بوگودید. [۱۹]

گرانت و توماس تسکه دیل بید و شک و تردید امره خط مقدمه جنگه میسیونری ریج (اینگلیسی: Missionary Ridge ) مئن فندرستید. براکستون برَگ نسايی‌ئن چکنه ایتا جیجا اوساده ونَنِستی چی بوکونه و اونه خلابران جیویشتید. و خوره فرسانه دالتون ، جورجیا مئن و اویه هچین تلاش بوگوده خو خلابران جما کونه ولی اوشانه روحیه بجیر ترین سطح فرسه بو. [۲۰]

چاتانوگا جنگ گرانت واستی آخرین بار بو کی آمریکا آفتوزردی (غرب) مئن بجنگسته. بعد اَ جنگ وختی بهار فرسه گرانت بوشو آمریکا خورتاب (شرق) و اویه بو کی ژنرال رابرت لی امره کله گیفته.[۲۱]

حشرومايه دارˇ چكنه[دچین‌واچین]

ژنرال گرانت ، آمریکا چکنه

فوریه 1846 میان، کنگره درجه سپهبد (دوستاره ژنرال ، آمریکا مایه دار میان) گرانتˇ فدا. تا اؤ زمات فقط جؤرج واشینگتن و اسكات وينفيلد به اَ درجه فرسه بید. و آمریکا رئیس جومور آبراهام لینکؤن ایتا رتبه بوجورتر خواستی گرانت درجه فده و اونه آمریکا حشرومایه دار چکنه منصوب بوگوده.[۲۲]

بعد گیتزی برگ ، آبراهام لینکؤن ژنرال جؤرج مید کی نسایینه اَ جنگ دورون دشکنه بو دیمه بنا و اونه جا سر ژنرال گرانتِ آمریکا چکنه منصوب بوگوده.گرانت ، ژنرال شرمن دستور فدا کی نسايی‌ئن صارای فوسینه و خودش پوتومک مایه دار (اینگیلیسی: Army of the Potomac) امره ، فوتورکسته کلسیا ویرجینیا مایه دار (اینگیلیسی: Army of Northern Virgini ) کی اوشانه چکنه ژنرال رابرت لی بو.[۲۳]

آبراهام لینکؤن ، ژنرال گرانت امره پیروزی جنگ واستی نقشا فوگودید کی زرتی بِتنید اَ جنگا تومام بوکونید اوشان تصمیم بیگیفتید نسايی‌ئنˇ راه آهنˇ خطوط دورسانید و اوشانه تأسیسات و اقتصاده نابودا بوکونید. ژنرال شرمن فوتورکسته آتلانتا و جؤرجیا و ژنرال گرانت و ژنرال جؤرج مید ، پوتومکˇ مایه دار امره ژنرال رابرت لی امره کله گیفیتد. اوشان ناجه دشتید بتنید نسايی‌ئن دشکن بیدید و جئمزˇ روبار (اینگیلیسی: James River) سر دوارید و بعد بتَنید نسايی‌ئن پایتخت ریچموند بنه بر و تصرف بوکونید.[۲۴]

ژنرال گرانت و آبراهام لینکؤن هر دو پراگماتیست (عملگرا) بید. اوشان حاضر بید هر کاری جنگ وستی بوکونید. گرانت داخلی جنگ میان ، آمریکا ایجایی وستی هر چکنه ای جا ویشتر تاثیرگذار بو.[۲۵] گرانت تنها آمریکا ایجایی ژنرال بو کی تنستی ژنرال رابرت لی امره برابری بوکونه.[۲۶]

اُورلندˇ عمليات و پیروزی[دچین‌واچین]

وایلدرنس جنگ[دچین‌واچین]

"On to Richmond" گیلکی: (ریچموندˇ سمت ) - گرانت و اونه پوشت سر جورج مید ایتا تاتایی جه وایلدرنس جنگ

اُورلندˇ عمليات ، ژنرال گرانت آخرین پیله فوتورک ، رابرت لی نساییئن چکنه جولو بو. ماه مه 1864 بومو، گرانت 118 هیزار خلابر امره ریچموند ، مؤتلفه پایتخت فوتورکسته گرانت ناجه دشتی بتانه لی کله بست دورسانه و نساییئن فورانه و هتویی به ریچمونده فوسینه و تصرف بوکونه ولی اونه پیله حشرو مایه دار ، کوچی نساییئن مایه دار جولو سوممه (کند) بو و پور تحرک نشتی. گرانت 5 می رابرت لی امره کی 64 هیزار خلابر دَشتی کله گیفته ایتا گومار دامون ویرجینیا مئن. اوشانه جنگ پور چتین بو حتی دوکاره و پیله رستران دپرکانه. کلسیا خلابران دس واموج (کورمال) گومار مئن فوتورکستید. دوشمن اوشانه فوداشتید (شلیک) ولی نتانستید خرم فندرید. و گومار دورون اوشانه تیر خالان حتی دارانه زمین رو بیگادی. اجساد و جیجا اوساده خلابران رو کفتی و هتو دامون بل بیگیفته و مرداکان همه تان خزیدن امره جیویشتید. وختی اَ دو روج جنگ تومام بوبوسته هیژده هیزار جه گرانت خلابران کوشته بوبوسته. رابرت لی تلفات 6000 کس پورتر بو.

پوتومکˇ مایه دار پس نیشتن رافا ایسا بو ، هتوکی همه سابقه جنگان دورون ویرجینیا مئن دشتی. و او شبه مئن گرانت خو خلابرانه گب بزه و اوشانه جا بخاسته کی گوذشته جخطرا دید و اوشانه دسکلا بزه و بوگفته کی خوایه نساییئن فوتورکه و بشه ریچموند و نخوایه واگرده بشه واشینگتون.[۲۷]

اسپوتسیلوانیا و کلد هاربور[دچین‌واچین]

سال 1864 ژنرال گرانتˇ تاتایی کلد هاربورˇ جنگ میان

اسپوتسیلوانیا جنگ ادامه وایلدرنس جنگ بو کی ژنرال گرانت تصمیم بیگیفته بو کی جنگا ادامه بده و اولین باری بو کی پوتومکˇ مایه دار خورتاب میان پیشروی گودی و جنگˇ ابتکارا بدس بیگیفته بو. ایتا جومله شا گفتن اورلندˇ عملیات میان ، وایلدرنس جنگ و اسپوتسیلوانیا جنگ خونی ترین ˇ جنگان آمریکا تارئخ میان ایسه. کی 8 تا 21 مه سال 1864 ایتفاق دکفته کی ایتا سری جه چتین ˇ کله گیفتن بو و اونه میان خلابران پور جانفشانی بوگودید کی آمریکا داخلی جنگ میان بی سابقه بو.[۲۸]

اسپوتسیلوانیا جنگ ، سیزده روج درازی بکشه کی رابرت لی مایه دارˇ وستی پور هزینه اوساده. جنگ دورون ، ژنرال گرانت سعی بوگوده نسايی‌ئن ˇ دفاعی خطوط دشکنه و اوشانه کله بسته دورسانه. هتو بو کی اَ جنگ ایتا جه خونین ترین جنگان ، آمریکا داخلی جنگ دورون بوبوسته. و اسپوتسیلوانیا جنگ لقب بوبوسته بلادی انگل (اینگیلیسی: Bloody Angle) - (گیلکی: خونی قارماق). گرانت نتنسته کی نسايی‌ئنˇ خطوط دشکنه ولی هنده نسايی خورتاب ˇ سمت کنفدراسیونˇ (نسايی‌ئن) مایه دار امره کلسیا آننا (اینگیلیسی: North Anna) کله گیفته کی سه روج درازا دشتی.[۲۹]

دفاعی کله گیفتن نسايی‌ئن وستی ایتا مزیت بو. اوشان بتنستید خوشانه کله بسته خوروم دفاع بوکونید. گرانت ایتا تازه نقشه دشتی کی خواستی کلد هاربور (اینگیلیسی: Cold Harbor) فوسینه کی پور اهمیت دشتی و ایتا راه آهن ˇ مرکز دشتی کی به ریچموند ارتباط دشتی. ولی نسايی‌ئن ، ایجایی مایه دار جولو خوروم رچ دوستید و کله گیفتید. سومین روجˇ جنگ میان گرانت هچین تلاش بوگوده نسايی‌ئنˇ کله بسته دورسانه. ولی ایجایی مایه دار تلفات بی سابقه بو و پور کوشته بدأ. کلسیا مطبوعات گرانت جا انتقاد بوگودید اونه "قصاب " لقب بدائید. طبق گزارشان سی روج جنگ میان گرانت ˇ مایه دار 52788 کس تلفات دشتی. ولی رابرت لی مایه دار تلفات کمتر بو، نسايی‌ئن ˇتلفات 32907 کس بو ولی کمتر تنستید کی تازه خلابر جایگزین خوشانه تلفات بوکونید.[۳۰]

ایجایی مایه دارˇ اصلی و پیله فوتورک 7000 تلفات امره خاتم بیگیفته کی ایتا ساعت میان و حتی باخی حدس زنید ده دقیقه هم نوبوستی ای کله گیفتن ایتا جه زرخ و بیسابقه ترین آمریکا داخلی جنگ میان بو.[۳۱]

پترزبؤرگ ˇ بنه بر[دچین‌واچین]

بعد کلدهاربور ˇجنگ ، ژنرال لی خو موقعیت و جاجیگاهه ریچموند میان، کی ویرجینیا مرکز و نسايی‌ئن پایتخت بو محکم بوگوده. گرانتˇ استراتژی جنگ دورون تغییر بوگوده و به جای انکی مستقیم فوتورکه لی کله بسته. تصمیم بیگیفته پترزبؤرگ ˇسمت بشه کی نسايی‌ئن راه آهنˇ مرکزی جاجیگاه بو و ارتباط بین ریچموند و باخی نسایی شهران دشتی. ایجایی مایه دار پیله فوتورکستن سه روج 15 تا 18 ژوئن درازی دشتی کی ناموفق بو و دشکن بوخوردید. هنه وستی گرانت مجبور بوبوسته پترزبؤرگ ˇ بنه بر ادامه بدی و جنگستن درازا فکشه.[۳۲]

ژنرال بؤورگارد ، نسايی‌ئنˇ چکنه شهر جا کرا دفاع گودی و رابرت لی خو دوکاره و قدیمی خلابرانه ، بؤورگارد یاور اوسی بوگوده و هتو بو کی ژنرال لی اونه یاور بومو. هنه وستی بنه بر 9 ماه درازا بکشه. و کلسیا مایه دار به زحمت تَوادا. ولی ژنرال لی نتنسته وختی بنه بر بو هنده خو مایه داره تقویت بوکونه. چون ژنرال شرمن و شریدان اونه مانع کار بوبوسته بید. بنه بر زمات میان ، ژنرال شرمن بتنسته آتلانتا میان پیروزی بدس باوره. ای پیله پیروزی پور اهمیت دشتی کی حتی ریاست جؤموری انتخابات میان کی آبراهام لینکؤن هنده دوجین بوبو پور تاثیر بنأ بو. ژنرال شریدان ایجایی مایه دار چکنه جه شینانو دوجین بوبوسته بو و گرانت اونه ماموریت فدا کی دوشمن دونبال بوکونه تا وختی کی اوشانه مرگ فرسه.[۳۳]

ژنرال گرانت(وسط) لینکؤنˇ ویجا نیشته. ژنرال شرمن (چپ) و آدمیرال پؤرتر (راست) صلحˇ بگو بیشتاؤ میان

آخربسر ، کلسیا مایه دار پیروز بوبو. و ژنرال گرانت بتنسته شهرا لی دس جا بیرون جکشه. رابرت لی مایه دار دورسفته و مجبور بوبو شهر جا بشه.[۳۴]

ژنرال ای.پی هیل ، ایتا جه خوروم لی افسران بو کی بضرب گولوله کوشته بوبو. و ژنرال لی بفهمسته کی دئه نتنه پترزبؤرگ و یا پایتخت و یا حتی خو مایه داره بداره. دوم آوریل صوبح سر، ساعت 10:30 به دولت ، ریچموند میان تلگراف بزه:

"... می مایه دار جه سه طرف دشکسته ؛ ریچمونده ها امشب وا تخلیه بوکونید..."

و بعد رابرت لی خلابران پترزبؤرگ جا پس بینیشتید و جنگ خاتمه بیگیفته.[۳۵]

جنگˇ پیامد اول هن بو کی ریچموند ، مؤتلفه (نسايی‌ئن) پایتخت تخلیه بوبوسته. نسايی‌ئنˇ کشتی هان ، جئمزˇ روبار میان بل بیگیفتید یا بترکستید. و هتو مهمات انبار شهر میان بل بیگیفته و بوسوخته. مؤتلفه رئیس جؤمور جفرسون دیویس خو کابینه امره قطار امره شهرا ترک بوگودید. پور نسایی خلابران آفتؤنشستˇ سمت دوارستید. و ناجه دشتید کی ژنرال لی مایه داره مولحق ببید.[۳۶]

آپوماتوكس مئن - ژنرال لی و ژنرال گرانت - لی تسليمˇ گرانت بوبوسته

آپوماتوكس دادگاه جنگ[دچین‌واچین]

نهم آوریل 1865 میان، باقی جان براؤن گؤردونˇخلابران و رابرت لی سواره نظام امره آخرین بار وستی آپوماتوكس دادگاه ورجا مئن ایتا کله بست چگودید و آماده جنگستن بوبوستید. ژنرال لی آخرین دفعا وستی سعی بوگوده لینچ بورگ (اینگیلیسی: Lynchburg) میان خو مایه دار وستی منابع بدس باوره تا بتنه ژنرال گرانتˇ بنه بر جا کی هر لحظه تنگتر بوستی جیویزه. صوبه سر نسايی‌ئن ژنرال شریدان سواره نظام جولو پیشروی بوگودید ولی وختی کی چارلز گیریفین پیاده مایه دار جنگ میان ورود بوگوده ، اوشانه پیشروی متوقف بوبوسته و خوشانه جاسر بئسائید. هسا ژنرال لی مایه دار سه طرف جا بنه بر بوبوسته بو بعد ایپچه درگیری ژنرال لی تسلیم بوبوسته و ایتا نسایی سوارکار ، سیفیدˇ بیدوق امره ایجایی مایه دارˇ سمت بوشو. و هتویی داخلی جنگ ویرجینیا میان تومام بوبوسته. [۳۷]

فرماندهی و سیاست[دچین‌واچین]

لینکؤنˇ ترور[دچین‌واچین]

چارده آوریل میان، پنج روج بعد گرانتˇ پیروزی آپوماتوکس میان ، گرانت بوشو واشنگتؤن و جلسه دولتˇ کابینه میان حضور دشتی. بعدˇ جلسه لینکؤن و خو گیشبر امره خواستید بیشید فورد تئاتر. و لینکؤن ، گرانتˇ دعوت بوگوده اوشانه امره بایه تئاتر. ولی گرانت بوگفته کی نتنه اوشانه امره تئاتر بایه چون خوایه بشه فیلادلفیا. چند تا سوء قصد ، علیه اعضای دولته بوبوسته. و لینکؤن تئاتر میان بدس جان ویلکس بوث ترور بوبوسته. و فردایش صوبه سر بمرده.[۳۸]

جنگˇوزیر استانتؤن ، گرانتˇ خبرا گوده کی رئیس جومور ترور بوبوسته. و اونه بوگفته کی واگرده واشنگتؤن. تارئخ 19 آوریل لینکؤنˇ تشییع جنازه میان گرانت شرکت بوگوده و مراسم میان تنها ایتا کنار گوشه بئسا و ارسو فوگودی. گرانت بعدا بوگوفته "لینکؤن پیله ترین انسانی بو کی تا هسأ بشناختم."[۳۹]

بعد لینکؤنˇ ترور ، اونه معاون اندرو جانسون رئیس جؤمور بوبوسته و لینکؤنˇ سیاسته دونبالا گوده و ادامه بدأ. و می 1865 جانسون قسم بوخورده و خو برنامه‌ٰن بازسازی و لغو برده برداری وستی و هتویی نسایی ایالات واگردستن به ایجایی ایالات اعلام بوگوده.[۴۰]

بازسازی زمات[دچین‌واچین]

چندته تاتایی گرانتˇ زندگی جا ، جه وئست پؤينت تا آپوماتوکس دادگاه

بعد جنگ ، گرانت آمریکا چکنه بمانسته و ایتا تازه وظیفه دشتی کی نسایی ایالتان بازسازی میان مدیریت بوکونه و هتو جنگ سورخ مردکان امره آفتؤنسشتˇ سمت نظارت بوکونه.[۴۱]

سال 1866 میان گرانت بجورترین درجه آمریکا مایه دار میان فرسه و تمام ژنرال بوبو. کی سابقا جؤرج واشینگتون فقط بتنسته به اَ درجه فرسه. گرانت ، ارتش فرمان حالت عادی (صلح) فدا و نسایی ایالتانˇ بازسازی وستی دولت امره ایله جار بوگوده تا هنده نسایی ایالتان واگردید به ایجایی ایالات.[۴۲]

ایجایی ایالتانˇ پیروزی آمریکا داخلی جنگ ، می 1865 میان باعث بوبو کی چار میلیون برده آزادا بید. ولی خوره ایتا تازه مشکل نسایی ایالتان احیا گودن وستی بازسازی زمات (1865-1877) ببوسته. موانع موهم و تازه ای وجود باورده بو. اندرو جانسون ریاستˇ زمات 1865 و 1866 میان تازه نسايی‌ئنˇ ایالتانˇ نمایندگان ایتا تازه قانون بنام سیا کؤدان (رمزان) (اینگیلیسی: black codes) سیاهان وستی تصویب بوگودید و اَ قانون امره بتنید آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی تبار کسب و کار محدود و اوشانه کردوکارانه زیرنظر و کنترل بوکونید. اَ قانون مردوما آمریکا کلسیا‌ میان زرخا گوده باعث بوبو کی کنگره دوجین دورون رادیکال جؤموری خواهان پیروز ببید. همچنین بازسازی زمات میان اولین بار وستی آمریکا تارئخ میان سیاهان صاحب حقوق اجتماعی بوبوستید. ولی هو دهه میان مخالفانˇ سیاهانˇ حقوق موخالفت و اعتراض بوگودید کی ویشتر ایتا سری سازمان بنام کوکلاس کلأن بو کی خشونت علیه سیاهان گودید. [۴۳]

گرانت عقیده نشتی کی غیرنظامی حکومت بتنه نسایی ایالتان میان حکومت بوکونه. گرانت معتقد بو کی فدرالˇ دولت هم کاسه مردان و هم سیاهانه وا حمایت بوکونه و اوشانه یاور ببه. [۴۴] بعد داخلی جنگ کنگره بدس رادیکال جؤموری خواهان کنترل بوستی . لینکؤن تا وختی زنده بو اوشانه محدود گودی و تنستی اوشانه کنترل بوکونه. لینکؤن باور دشتی نسایی ایالتان ، ایتا آدم منستن ایسید کی جنگ جا واگردسته بخانه درحالی کی اونه برار جنگ دورون کوشته بوبوسته. لینکؤن بازسازی وستی گوفتی کی جنگˇ عوارض نیاز به وقت دره. ولی رادیکال جؤموری خواهان عقیده دشتید کی بازسازی زمات یعنی نسایی ایالتان تنبیه گودن و اوشانه سخت گیفتن. سال 1866 میان ، کنگره قانونی شامل اقدامات شدید ضد نسايی‌ئن تصویب بوگوده و ای کس بنام بیل وید دیویس خاستید اوسی بوکونید نسایی ایالتان تا پیگری بوکونه. ولی لینکؤن مخالفت و اونه وتو بوگوده.[۴۵]

سیا کد توسط آفتؤنشستˇ ایالتان کی میانه رو بید تصویب بوبوسته تابتنید آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی تبارˇ موهاجرت جولویه بیگیرید. سیا کدˇ قوانین نسایی ایالتان میان سختگیرانه تر اعمال بوبوسته و اوشان سعی بوگودید خوشانه اجتماعی و طبقاتی سیستم و نظامه حفظ بوکونید. و نسایی قانونگذاران سعی بوگودید سابقه بردگان (سیاهان) آزادیه و اجتماعی حقوقه محدود بوکونید. میسیسیپی اولین ایالتی بو آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی نژاد اجتماعی حقوقه لغو بوگوده. سال 1865 میان سایر ایالتان قانونی ، سیا کد منستن تصویب بوگودید. باخی ایالتان ای قانونه شدیدتر اعمال بوگودید کی شأ گوفتن سابقه برده داری زمات منستن بو کی اونه جا سر موختلفه اجباری کار بومو.[۴۶] ولی کنگره سال 1866 مقابله بوگوده و قانون اجتماعی حقوقه تصویب بوگوده (ضد سیا کد) کی ایالتان هسأ وا سابقه بردگان کی آزادا بوسته بید حق شهروندی درجه دو فدید. حتی کنگره سعی بوگودهد حق موساوی و یکسان همه مردوم فده هنه وستی سیاهانه حق تجارت و عقد قرارداد ، تصاحب مال و حق درمان فدا.[۴۷]

ایله جار جاسون امره[دچین‌واچین]

جانسونˇ نظر بازسازی وستی ملایم بو و میانه روی گودی و خواستی نسایی ایالتان زرتی هنده واگردید به ایجایی ایالتان. ولی تضمین نوگوده سیاهانه صاحب حق شهروندی ببید.[۴۸] گنگره انتخابات سال 1866 میان ، درگیری و اختلاف بین رادیکالان (تندروهان) و محافظه کاران ادامه دشتی. کنگره جانسونˇ نظر کی نسايی‌ئنˇ امره زرتی وا آشتی گودن رد بوگوده. کنگره بازسازی واستی برنامه دیچه نسایی ایالتانه به پنج تا نظامی منطقه تبدیل بوگوده. تا سابقه برده‌ٰنˇ اساسی حقوق و اوشانه آزادی حفاظت بوکونه. جانسونˇ انتقالی دولت تازه حاکمان نسایی ایالتان میان نظامی دوجین بوگوده. گرانت کسی بو کی نظارت نسایی صارا وستی دوجین بوبوسته . کنگره ترجیح بدأ کی اَ طرحه بازسازی وستی تصویب بوکونه.[۴۹]

بازسازی زمات میان ، گرانت و مایه دار جه پورتر 1500 آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی نژاد حق و حقوق پاسبانی بوگوده. و سال 1867 میان اولین بار وستی سیاکود دیمه بنا بوبوسته.[۵۰]

جانسونˇایستیضاح[دچین‌واچین]

جانسون خاستی جنگˇوزیر استانتؤن دیمه بنه و ژنرال گرانت اونه جانشین بوکونه. استانتؤن کی آبراهام لینکؤن اونه منصوب بوگوده بو کسی بو کی بازسازی برنامه وستی کنگره امره موافق بو. جانسون چون ژنرال گرانت خو سیاسی رقیب دنستی و اونه انگیزه هن بو کی بتنه گرانت اتویی زیرنظر و کنترل بوکونه. جانسون ، گرانته نامزد بوگوده جنگˇوزارت وستی. و اونه موعرفی بوگوده ولی کنگره جانسون امره موخالفت بوگوده. و بین جانسون و کنگره اختلاف دکفته.[۵۱]

جانسون پور زمات بو کی خاستی ائدوين استانتون ، جنگˇوزیره دیمه بنه چون استانتون تنها عضو کابینه بو کی تندرو جؤموری خاهان امره برنامه بازسازی وستی موافق بو و اوشانه امره ایله جار گودی. تارئخ 12 اوت میان ، جانسون جنگˇوزیر (استانتون) دیمه بنا و ژنرال گرانت کی پور محبوبیت دشتی اونه جانشین بوگوده. جانسون ناجه دشتی ای کاره امره افسرانˇ انتصابˇ قانونه کی گنگره دوجین بوگوده بو حذفا کونه.[۵۲]

24 فوریه 1868 میان کنگره نمایندگان تصمیم بیگیفتید رئیس جؤمور جانسونه ایستیضاح بوکونید. جه مارس تا می 1886 جانسونˇ ایستیضاح کنگره میان درازا فکشه. آخربسر رئیس جؤمور جانسون تبرئه بوبوسته 35 رای موخالف امره موقابله 19 رای موافقˇ ایستیضاح. جانسونˇ ایستیضاح وستی نیاز بو کی دوسوم کنگره موافق ببید.[۵۳]

انتخابات نامزدی[دچین‌واچین]

گرانت و کولفکس تاتایی تبلیغات

آمریکا ریاست جؤموری دوجین سال 1868 میان ، اولین انتخاباتی بو کی بعد داخلی جنگ برگزار بوبوسته. و گرماگرمه بازسازی زمات میان کی هنه وستی سه تا نسایی ایالت تگزاس ، میسیسیپی ، ویرجینیا هنوز ایجایی ایالات امره مولحق نوبوسته بید.[۵۴]

گرانت آمریکا چکنه مایه دار بمانسته بو. ولی وزارتˇ جنگ جا کناره گیری بوگوده. ای زمات بو کی گرانتˇ محبوبیت تندرو جؤموری خاهان ورجا هر روج ویشترا بوستی. و آخرسر شیکاگو میان جؤموری خاهانˇ ایله جار دورون ، گرانت جؤموری خاهانˇ نامزد انتخابات 1868 میان دوجین بوبوسته. گرانتˇ شوعار انتخابات میان هن بو «بنید صولح میان بئسیم». [۵۵] گرانتˇ رئیس جومور دسیاری (معاونت) وستی ، اسکایلر کولفکس کی گنگره سخنگو بو دوجین بوبو. گرانت مبارزات انتخاباتی میان گرانفروشی و بازار سیا موضوع سر (سال 1862میان ، داخلی جنگ زمات) گب زه ای و ایبار بوگوفته:

"...مره فرقی نوکونه و ایتا جرگه و نژاد خاصی رو تعصب نرم. هرکس شایسته تر ببه اونه دوجین کونم..."[۵۶]

ای انتخابات پور ذوق و شوق مره خاتمه بیگیفته. جؤموری خاهان اواخر اکتبر میان تسکه دیل و هراسان بید و چند دفعا مورد ضرب و شتم قرار بیگیفتید. ولی دموکراتانˇ خیال آسوده بو. و اوشانه نامزد هوریشیو سیمور بو کی مردوم اونه خائن و مزاحم دوخادید. هزاران کس نسایی ایالتان میان کی دموکراتان هواخواه بید نتنستید انتخابات میان شرکت بوکونید. چون اوشانه ایالتان هنوز مولحق نوبوسته بو هنه وستی اوشانه رای بحساب نومو. گرانت خو کمپین میان هیچ قول و وعده ای نده ای. فقط ایتا خط دورون خو برنامه ریاست جؤموری وستی بینیویشته بو و بوگفته: "اجازه بدید صلح میان بئسیم."

بعد چهار سال داخلی جنگ و سه سال اختلاف ، کشورˇ بازسازی وستی و هتو سعی رئیس جؤمورˇ ایستیضاح وستی. گرانتˇ گب مردوما خوش بومو و موافق بید. و مردومه بوگفتید گه اگه خوایید واگردید داخلی جنگ زمات هوریشیو سیموره رای فدید. اَ زمات نسایی ایالتان میان خشونت و آزار و اذیت علیه سیاهان ثابت بوگوده کی بازسازی نسایی ایالتان میان نیاز به برخورد توند و رادیکالی دره. نظر سنجی میان هوریشیو سیمور 2,708,744 رای بدس باورده ولی گرانت 3,013,650 رای امره پیش دکفته. آخرسر گرانت انتخاباتˇ کالج میان برنده بوبوسته و بتنسته انتخابات میان پیروز ببه. پور نسایی ایالتان میان سیمور تنستی رای باوره. ولی امکان شرکت گودن انتخابات میان نشتید. ولی ای وضع امره هم نشا گوفتن کی تنستی پیروز ببه و انتخابات قابل پیش بینی نوبو.[۵۷]


ریاست جؤموری[دچین‌واچین]

گرانت جؤموری خواهان کمپین میان کرا گب زنه

4 مارس 1869 میان ، گرانت هیجدهمی آمریکا رئیس جؤمور بوبوسته و سالمون پی جئس آمریکا رئیس کل دادگستری جولو قسم بوخورده. گرانت ریاست جؤموری زمات ، آغاز سنت شکنی سیاسی عرف و سنت بو. اندرو جانسون آخرین بار وستی سیفید کاخ ترک بوگوده. و گرانت آغاز بکار مراسم کنگره میان شرکت نوگوده.[۵۸]

گرانت خو کابینه وستی، ویشتر اشخاصی دوجین بوگوده اکثرا بی تجربه ، بی کفایت و نامطمئن بید. کی ویشتر اونه قدیمی دس براران ، سابقه مایه دارˇ همکاران و تجار مال دوست و دیپلماتان حاشیه نشین بید.[۵۹] گرانت کی روی کار بومو خو حزبˇ سیاستان امره مخالفت گودی و خو هم حزبیانه خو جا دور بوگوده. وختی خو کابینه خاستی دوجین بوکونه اوشانه مشاوره رد بوگوده و اوشانه گبانه قبول نشدی. ولی مردوم فکر گودید گرانت تنه ایتا آدمه دوکاره و مطمئنه مسئولیت فده. ای استراتژی امره باخی کابینه اعضا خوروم بید و باخی هم ایسا بید کی اوشانه کار مشکوک بو. گرانت هر کسی کی گوذشته میان اونه یاور بوبوسته یا اونه وفادار بو کارسر بنا. هیچ علاقه ای نشتی بیکفایت اشخاصه دیمه بنه و برکنار بوکونه. باخی دولتˇ قسمتان فساد و بیکفایتی پور وجود دشتی.[۶۰]

گرانت، جان راولینس کی اونه دس برار جنگ زمات بو جنگˇ وزیر بوگوده. و همیلتون فیش کی نیویورکˇ محافظه کار دیپلمات بو خارجه امور وزیر بوبوسته. ژنرال شرمن ترفیع فگیفته و آمریکا مایه دارˇ چکنه بوبوسته. ولی اونه روابط گرانت امره توشکه بوخورده وختی جنگˇ وزیر راولینس تصمیم بیگیفته شرمنˇ اختیارات محدود بوکونه. بعد چند ماه راولینس خو محل کار میان بمرده. و گرانت اونه جاسر ویلیام بلکنپ جنگˇ وزیر بوگوده.[۶۱]

ویشتر اجتماعی حقوق ، سیزدهمی و چهاردهمی و پانزدهمی قانونی اساسی متمم امره کی بعد جنگ و بازسازی زمات میان تصویب بوبوسته بو تضمین بیگیفته. سیزدهمی متمم (برده داری دیمه نهن) سال 1865 میان تصویب بوبو و برده داری آمریکا میان غیرقانونی بوبو. چهاردهمی متمم مربوطه برابری نژادی سال 1868 میان تصویب بوبوسته و تضمین بوبوسته کی هیکس نتنه مردومˇ زندگی و اوشانه آزادی و اموال تصاحب بوکونه و هتو سال 1870 میان پانزدهمی متمم تصویب بوبو کی آمریکا ایجایی ایالتان میان حق شهروندی همه تانه کی آمریکا تابیعت یا آمریکا میان بیچه بوبوئستید هر نژاد و رنگ امره کی دشتید اعطا بوبوسته.[۶۲]

گرانت سال 1869 میان

با وجود انکی پانزدهمی متمم (سیاهانˇ حق رای) تصویب بوبوسته بوبو. ولی اواخر دهه 1870 میان مخصوصا نسایی ایالتان میان سعی بوبوسته کی مانع آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی نژاد حق رای ببید. بعد چند دهه تبعیض سال 1965 ایالتی قوانین مجبور بوبوستید بر اساس پانزدهمی متمم سیاهانˇ حق رای رعایت و اجرا بوکونید.[۶۳]

خشونت نسایی ایالتان میان ، ایتا سری سازمان و جرگه بنام کوکلاس کلأن وستی بو. کلأن ایتا تروریستی جرگه بو و قوت و زور وستی کی دشتید اوشانه " نسايی‌ئنˇ سری امپراتوری" دوخادید. اولین بار وستی سال 1868 میان تشکیل بوبو و اوشانه اولین رئیس و پیله کس کی «پیله جادوگر» لقب دشتی سابقه نسايی‌ئنˇ چکنه داخلی جنگ میان ژنرال ناتان بدفؤرد فارست بو.[۶۴] آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی نژادˇ حق و حقوق محدودیت امره بو. و بعد سال 1861 پور سیاهان هنوز ایسا بید کی اجتماعی حقوق جا محروم بید و اوشانه وضعیت ایقتصادی خوروم نوبو. و اوشانه زندگی شرایط چتین بو. ویشتر سیاهان کارگری یا کاسه مرداکانˇ زمین سر کرا کشاورزی گودید و مستاجر بید. و هتویی کاسه مرداکان اوشانه استثمار گودید. متعصبˇ کاسه مرداکان خشونت ضد سیاهان، کتک زئن ، کوشتن و لینچ گودن (شکنجه امره کوشتن) منستن صورت گیفتی. و متعصبˇ جرگه‌ٰن، کوکلاس کلأن منستن تهدید و خشونت و اذیت گودن امره سعی گودید سیاهانˇ حق و حقوقه جولوی بیگیرید. و اوشان ای روش امره خاستید کی سیاهانه دپرکانید و رای دئن جا اوشانه مونصرف بوکونید.[۶۵] وختی کوکلاس کلأن و باقی متعصبˇ جرگه‌ٰنˇ جنایت ، ضد آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی نژاد ویشترا بوسته، گرانت احساس خطر بوگوده و اونه تشویق امره کنگره ایتا قانون تصویب بوگوده کی آمریکایی‌ئنˇ آفریقایی نژاد محروم گودن جه اوشانه حق و حقوق جرم محسوب به. و همه تان وا سه متمم قانونی کی تصویب بوبوسته ، همه آمریکا ایالتان میان اجرا بوکونید.[۶۶]

سال 1871 میان گنگره ایتا قانون ضد کوکلاس کلأن تصویب بوگوده. و اجازه بدا دولته کی تروریستی تشکیلات امره مقابله و اوشانه سرکوب بوکونه. گرانت نتنسته اَ قانونه خوروم اجرا بوکونه. با انکی صدها تن جه کوکلاس کلأنˇ اعضا بازداشت بوبوستید. ولی کلان نسایی ایالتان میان پور هواخواه دشتی. گرانت مجبور بو مردومˇ عقاید امره بجنگه. هنه وستی اونه کار توشکه بوخورده بو. سال 1873 میان نسایی ایالتانˇ نژادپرستی وستی ، کلسیا ایالتان میان ، سرمایه گذاری ترس و دپرکستن امره دچار بوبوسته بو. سال 1882 میان ، آمریکا دادگاه عالی اعلام بوگوده کی کوکلاس کلأنˇ تشکیلات خلاف قانون اساسی ایسه.[۶۷]

گرانت جه محدودیت استخدام ، مایه دار میان انتقاد بوگوده ولی گرانت موخالفان اونه متهم بوگودید کی ایتا نظامی دیکتاتور ایسه. گرانت اَ موشکل امره هم روبرو بوبوسته بو کی فقط مایه دارˇ قوت امره بخوایه نسایی ایالتان اداره بوکونه ، امکان دره دموکراتان کلیسا میان جؤموری خواهان امره مخالفت بوکونید. و نسايی‌ئنˇ هواخواه ببید. سال 1874 میان، گرانتˇ دستور امره برؤکس - باکسترˇ جنگ خاتمه بیگیفته. و بعد صولح گودن گرانت دستور بازسازی آرکانزاس میان فدا. ولی هو سال میان گرانت ، بعد کولفاکسˇ کوشتار ژنرال ویلیام اچ. إموری دستور فدا کی خو خلابران و کله کشتی هان امره بیشید نیواورلئان تا شورشیانˇ آشوبه کی تازه فرماندار دوجین ویلیام پیت کئلاگ وستی بو بوخوسانید.[۶۸] ایتا جه گرانتˇ موشکلات بازسازی زمات میان هن بو کی سیاهان و جؤموری خواهانˇ حزبˇ اعضا نسایی ایالتان میان مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گیفتید. گرانت مایل بو کی نسایی ایالتانˇ دوشمنی ، فدرال دولت امره تبدیل به ایتا نژادی جنگ نبه. بهار و تاوستان 1874 میان ایتا جرگه جه سابقه نسایی خلابران کی اوشانه شومار چارده هیزار کس فرسه ای ایتا سازمان چگودید بنام "سیفیده دولت" و خوشانه "کاسه مرداکانˇ حزب" (اینگیلیسی:White League) دوخادید. و اوشانه هدف هن بو کی سیاهانه سرکوب و دولتˇ اختیارات نسایی ایالتان میان نابودا کونید.

لوئیزیانا سال 1874 میان کاسه مرداکانˇ حزب ، پولیس و ایالتˇ داوطلبˇ خلابران فتورکستید

چارده سپتامبر 1874 میان ، 3500 کس جه کاسه مرداکانˇ جرگه نیواورلئان میان ضد فدرالˇ دولت شورش بوگودید. اوشانه موخالفات تازه فرماندار وستی بو. و خاستید فرماندار استعفا بوکونه. موضوع هنه وستی بو کی تازه فرماندار کی ویلیام کئلاگ نام دشتی جؤموری خا حزب عضو و آمریکا کلسیا شین بو. جئمز لانگستریت سابقه کنفدراسیون چکنه ، 3600 نیروی پولیس و سیا داوطلبˇ خلابران و دوتا گتلینگ موسلسل و ایتا گوروهان توپخانه امره سعی بوگوده شورشیان سرکوب بوکونه. لانگستریتˇ خلابران جکسونˇ میدان جا تا خیابانی کی گمرک اداره منتهی بوستی کی فرماندار و مسئولان و باخی جؤموری خاهانˇ اعضا اونه میان پندومه (پناه) بیگیفته بید رچ بیگیفتید. و جه مسئولانˇ جان حفاظت گودید. کاسه مرداکان ، ساختمان سمت فوتورکستید و لانگستریت اسیر بوبوسته و اونه مرداکان شهر ˇروخان سمت پس بینیشتید و باخی جیویشتید یا تسلیم بوبوستید. کاسه مردکان شهرداری و شورای ساختمان و توپخانه مقر تصرف بوکونید. ای کله گیفتن کی جیگاه آزادگودن جنگ شناس بوبوسته ایتا ساعت میان خاتمه بیگیفته. و 38 کوشته و 79 کس زخمی دشتی. متعصب کاسه مرداکان ، کئلاکˇ عزل بوگودید و اونه جاسر جان مک إنری فرماندار بوبوسته. بعد سه روج ، گرانت کی اَ شورش وستی متوجه خطر بوبوسته بو فدرالˇ مایه دار اوسی بوگوده به نئواورلئان. وختی آمریکا مایه دار ورود بوگوده ، "کاسه مرداکانˇ حزب" پس بینیشتید و جوخوفتید. گئلاک هنده فرماندار بوبوسته و لانگستریت قولدونی جا آزادا بوسته. مشخص بو بی دخالتˇ مایه دار ، گرانتˇ دولت ، لوئیزیانا میان نتنستی دوام باوره.[۶۹]

صلح سورخˇمرداکان امره[دچین‌واچین]

إلی پارکر اولی آمریکایی بومی بو کی گرانت اونه دوجین بوگوده و سورخˇمرداکان امور مسئول بو

گرانت سعی گودی روشن فکری امره سورخˇمرداکان موشکلا حل بوکونه. جه سال 1865 به بعد گرانت ، خو دسیار و همکارˇ گبانه یعنی ویلیام تکامسه شرمن کی ضد سورخˇمرداکان بو اعتماد گودی. ولی هتو خو اویتا دستارˇ گب کی إلی پارکر نام دشتی و خودش ایتا رگ سورخˇمرداک (سنکا کوگا) بو گوش گودی. پارکر ، گرانتˇ توصیه گودی ملایمت امره سورخˇمرداکان امره برخورد و رفتار بوکونه. چند دهه عملیات و جنگستن سورخˇمرداکان جولو ، مشخص بوگوده کی ای روش سود و فایده ای نره. فقط باعث بوبو کی مردوم زرخا بید و اعتراض بوکونید. پس گرانت تصمیم بیگیفته سیاستˇ مسالمت امره سورخˇمرداکانˇ معضله حل بوکونه.[۷۰]

گرانت سعی بوگوده سو ایستفاده جولویه سورخˇمرداکان اداره دورون بیگیره. هنه وستی سورخˇمرداکان مسئله ره رو به ایتا تازه سیاست باورده. گرانت جای فاسدˇ مامؤران و مذهبی سازمانان ، إلی پارکر دوجین بوگوده کی ، سورخˇمرداکانˇ امور مسئول بوبوسته و اولی بار ایتا آمریکایی بومی رئیس جؤمورˇ کابینه میان ورود بوگوده.[۷۱] واقعیت میان اَ سیاست امره آمریکایی‌ئن ای عقیده وا دیمه بنید کی سورخˇمرداکان جه اوشانه حق و حقوقه محروم بوکونید و بومیانˇ صارای اوشانه دست جا جکشید. و اوشانه آزادی فگیرید و اوشانه اوسی بوکونید جایی کی مبلغان اوشانه واموجید چیتو کشاورزی بوکونید و خواندن و نیویشتن واموجید و خوشانه دینه عوضا کونید و مسیحی بیبید و آمریکایی‌ئن منستن لیباس دوکونید. و اگر بومیان موخالفت بوگودید ، حشرومایه دار زور امره هم کی بوبوسته اوشانه کوچمال بدید.[۷۲] گرانتˇ صلحˇ سیاست ، اؤ شرایطه دوره وستی ایتا سیاست خاص بو. ویشتره گرانتˇ اقدامات موثر نوبو و افاقه نوگوده. گرانتˇ سیاستˇ هدف هن بو کی سورخˇمرداکان پذیرش و اسکان بده. و هتو تصمیم بیگیفته بوبوسته کی اصیل آمریکایی فرهنگ و اوشانه رسم و رسوم حفظ ببه. و بومیان خوشانه جنگستنˇ داب و شکار گودن آزاد ببه و خوشانه خودکفایی حفظ بوکونید. گرانتˇ سیاستˇ هدف هن بو کی سورخˇمرداکان ، کاسه مرداکان منستن ببید. ولی سورخˇمرداکان ای سیاست امره موخالفت بوگودید. آمریکا مایه دار هم گرانتˇ سیاست امره موافق نوبو. پور ایتفاق دکفتی کی سورخˇمرداکان ، مسیحی مبلغان امره کی اکثرا ناشی و بی تجربه بید درگیر ببید. فساد گرانتˇ دولت میان کرا ویشترا بوستی. و هتو سورخˇمرداکان اداره میان چند تا موشکل دشتی. مردومˇ اعتماد هر روج به دولت کمترا بوستی. و گرانت صلح سیاست کمتر حمایت گودید. آخربسر بومیان و موهاجران درگیری میان طوری بوبوسته بو کی گرانتˇ سیاست پیله توشکه بوخورده.[۷۳]

گرانتˇ سیاست ، آمریکا نسا آفتؤزردی سمت تحت هدایت ژنرال اولیور اؤتیس هاوارد و جؤرج کروک موفقیت امره انجام بوبوسته. سال 1872 میان فریدمن سابقˇ آزاده مردانˇ اداره آپاچی کوگا امره بوگو ویشتاو بوگوده و موفق بوبوسته بعد ایتا سال جنگستن اوشانه امره صولح و ایتا تازه جیگا اوشانه اسکان بدأ. اؤرگان میان ، ولی صلحˇ سیاست پیشرفت نشتی. ایتا نمونه آوریل 1873 میان آمریکا مایه دار و مؤدوکˇ کوگا میانه جنگ دکفته. مؤدوکˇ کوگا حاضر به کوچمال و اسکان تازه جیگا میان نوبوسته. و آمریکا مایه دارˇ چکنه ژنرال ادوارد کانبی کوشته بوبو. گرانت کانبی مرگ وستی پور ناراحت بوبوسته بو ولی آمریکا مایه دارˇ دستور بدا کی جنگ جا خودداری بوکونید. ولی ژنرال شرمن معتقد به انتقام و کوگا نابودی بو. ولی گرانت شرمنˇ گبانه توجه نوگودی. آخربسر اکتبر 1873 میان مؤدوکˇ مایه دار تسلیم بوبوسته و چارکس کی کانبی کوشتن میان موتهم بوبوسته بید ، محاکمه و اعدام و باقی کوگا اعضا گرانتˇ دستور امره به ایتا تازه جیگا کوچمال بوبوستید.[۷۴] سال 1876 میان آمریکا مایه دار سه تا موختلفه نیرو امره لاکوتا کوگایه (ایتا سورخˇمردکان کوگا) فتورکسته. ایتا جه سه تا آمریکا مایه دارˇ قسمته ، سرهنگ جؤرج آرمسترانگ کاستر رهبری گودی. کاسترˇ واحد پیش دکفته و دو واحد دیگرا جولو بزه. کاستر کی خوره پور اعتماد داشتی و بی ترس و نگرانی پیشروی بوگوده. 25 ژوئن میان کاستر کی متوجه خطر نوبوسته بو دیویست و ده خلابر امره ایتا سورخˇمرداکان پیله روستای فتورکسته. لاکوتا چکنه معتقد بو کی اَ منطقه ایتا مذهبی صارا ایسه ، بیج (شیطان) کوه وستی ، و کاستره پیشنهاد صلح فدا. ولی کاستر قبول نوگوده و کله گیفتنه شروع بوگوده. ولی هیزارتا لاکوتا و شیان و آراپاهؤ سورخˇمرداکان اوشانه بنه بر و دورا گودید. و کاستر و همه تان اونه مرداکان کوشته بوبوستید.[۷۵]

بعد دو ماه کی دوارسته ، گرانت ، مطبوعات میان کاستر جا انتقاد بوگوده و بوگوفته: "... من همیشک اعتقاد درم کاسترˇ جنایات وستی بو کی خوره و خو خلابرانه قربانی بوگوده. چیزی کی کاستر خوسر باورده واقعا ضروری نوبو - واقعا ضروری نوبو."[۷۶]

خارجی روابط[دچین‌واچین]

همیلتون فیش ، گرانتˇ خارجه وزیر گوفتی آمریکا نوا کوبا شورشیانه یاور ببه

بعد داخلی جنگ آمریکایی‌ئنˇ توجه ویشتر سمت بازسازی و جنگ خرابیه آبادا گودن بو. و ایتا جه گرانتˇ خوروم تصمیمات هن بو کی همیلتون فیش خارجه امور وزیر دوجین بوگوده. اَ دو تا مردای (گرانت و فیش) خوروم ایله جار امره کارگودید و همدیگره احترام گودید. گرچه گاه گلف اوشانه میان اختلاف دکفتی. ولی هتویی فیش هشت سال گرانتˇ ریاست میان خو کارسر بئسا.

حتی هو اوایل کار میان هم ، گرانت و فیش کارائیب صارای سر تمرکز بوگوده بید. سال 1868 میان کوبایی شورشیان علیه ائسپانيا استعمار قیام بوگودید. و خوشانه آزادی وستی بجنگستید. پور آمریکایی‌ئن مایل بید کوبا شورشیان یاور ببید. و شورشیان امره همدیل بوبوسته بید. ولی گرانت و فیش دخالت امره موخالف بید. چون نخاستید ائسپانيا امره دوشنی بوکونید و کله گیرید. و فقط سعی بوگودید کشورا بعد جنگ آبادا کونید.[۷۷] گرچه آمریکا ، کوبا شورشیانه برسمیت نشناختی و گرانت اوشانه بی توجهی گودی. ولی هتویی کوبایی‌ئن آمریکا میان فعالیت گودید و شورشیان وستی پول و تبلیغات گودید و اوشانه یاور بوستید.[۷۸] ایتا جه گرانتˇ خارجی اقدامات ، کارائیب صارا میان کی دشکن بوخورده و ناتمام بمانسته دومینیکنˇجؤموری الحاق بو. پور زمات بو کی آمریکا دریایی مایه دار کرائیب میان خوره جاجیگاه و گت کله بست دشتی. وهتو دومینیکن ایتا خوروم خلیج دشتی. و دومینیکˇن سیاستمردان ناجه دشتید کی اوشانه کشور آمریکایه الحاق ببه. رئیس جؤمور گرانت علاقه دشتی کی ای جزیره آمریکایه الحاق ببه. و فکر گودی کی دومینیکن خوروم جیگا ببه سیاهان وستی کی نسایی ایالتان میان کی مورد آزار و اذیت قرار گیفتید.[۷۹] گرانت ای کسه کی بابکؤک نام دشتی اوسی بوگوده دومینیکن کی بوإناونتورا بائز دومینیکنˇ رئیس جؤمور امره ، دومینیکن الحاق وستی بوگو ویشتا بوکونه و بابکؤک اکتبر 1869 الحاق پیشنویس امره واگردسته.[۸۰] سامنر ، مجلس سنا میان خارجی روابط (1861- 1871) رئیس بو. و آمریکا خارجی روابطه کونترل و نظارت گودی. سامنر داخلی جنگ میان بریتانیا جا انتقاد گودی و معتقد بو کی اینگیلیسیان نسایی ئن هواخواه بید. آلاباما ادعا (اینگیلیسان دخالت داخلی جنگ میان) وستی گرانت امره اختلاف دشتی. سال 1870 میان سامنر دومینیکنˇ الحاق پیشنویس امره موخالفت و اونه رد بوگوده. اونه اختلاف ، گرانت امره ویشترا بوسته.[۸۱]

هاوایی شاه کی داوید کالاکائو نام دشتی اولین پادشاهی بو کی سال 1874 میان گرانت امره سیفیده کاخ دورون دیدار بوگوده. و هر دو ایتا خوراک نمایشگاه میان شرکت بوگودید.[۸۲] دوازده سپتامبر 1874 میان ، گرانت هاوایی شاه امره سیفیده کاخ دورون شام بخوردید. کالاکائو سفرˇ انگیزه ، هاوایی ایقتصادی موشکلات بو. 30 ژانویه 1875 میان ایتا موعاهده امضا بوبوسته کی هاوایی محصولات آمریکا میان مالیات جا معاف ببید.[۸۳]

سیا جؤمعا[دچین‌واچین]

ای رسوایی ریشه و عامل دوتا مرداک بنام جئ گالد و جیم فیسک بید کی هردوتایه اراذل شناختید. اوشان دوتا سرمایه دار بید کی اوشانه کار و چم رشوه و تقلب بو. اوشان کؤرنلیوس وندربیت سهام دورون رشوه امره بتنستید راه آهنˇ ائریه تصاحب بوکونید. هسا وال استریت میان خوشانه سرمایه گذاری دورون تقلب بوگوده بید. وختی گرانت رئیس جؤمور بوبو ظاهرا سعی بوگوده جانسونˇ ایقتصادی سیاسته دونبال بوکونه. و جانسون منستن ، گرانت ایقتصاد بهبود وستی تصمیم بیگیفته اسکناس چاپ گودنه کمترا کونه. و جای اسکناس ، مردومه تشویق بوکونه کی طلا بیهینید و طلا سر سرمایه گذاری بوکونید.[۸۴] دولار تقویت گودن وستی ، خزانه وزیر جؤرج اس. باتویل ، گرانتˇ تشویق امره خزانه داری وزارت جه هر ماهه طلا فروختی. قرضه اوراقه هیئن ، بوجور بهره امره داخلی جنگ زمات میان باعث بوبو بودجه کسری کمترا به ولی پول واحد بیجیر بایه.[۸۵]

ای دو تا مرداک (جئ گالد و جیم فیسک) وختی بفهمستید گرانت نخایه طلایانه بفروشه. توطئه بوگودید و آبل راسبورن کوربین امره ایله جار بوگودید راسبون ، گرانتˇ خاخور امره عروسی بوگوده بو. گالد و فیسک سعی بوگودید هتویی گرانته نزدیکترا بید. و تترج گرانت امره ملاقات گودید و موختلفه محافل میان ، کوربین امره دولتˇ ایقتصادی سیاسته وستی گب زئید. و سرمایه دارانه گفتید دولت طلایانه وا فروش بنه.[۸۶] 24 سپتامبر شناخته بوبو به "سیا جومعا" (اینگیلیسی: black Friday). طلا قیمت بوجور بوشو. و ویشتره بانکان تهدید به ورشکستگی بوبوستید. گرانت ˇدستور امره ، خزانه داری وزیر جؤرج باتویل دولت طلا ذخایره بفروخته بو. عرضه افزایش امره بازار ایپچه خوروم بوبوسته. ولی مردومˇ اعتماد گرانتˇ دولت جا کمترا بوسته.[۸۷] گرانت خو خزانه وزیر امره ، بورس تحولات زیرنظر بیگیفته بید. باتویل خزانه داری وزیر ، ایستوارت جانشین بوبوسته بو. گرانت و باتویل وختی بفهمستید بورسˇ ارزش فگوردسته. زرتی چهار میلیون دولار ، فعالیتˇ اداری وخت میان بورس جا آزادا گودید. هن فقط ایپچه جه فاجعه بو. بازون طلا قیمت بوجورتر بوشو و هر چی دوارستی سریعتر بوجور شویی. و سرمایه گذارانˇ وضع سرمایه گذاری وستی چتین بوبوسته بو. ایقتصادی فعالیت تا چند هفته رکود بیگیفته بو. همه دانه گرانت و باتویل مقصر دنستید و انتقاد گودید. اگر اوشانه بموقع عمل نوگوده بید کل دولتˇ مسئولان متهم بوستید.[۸۸]

هنده دوجین بوستن[دچین‌واچین]

ایتا کاریکاتور ایشتاو زنه کی گرانت آمریکا کشتی فورانه ولی اونه رقیب نیشته کرا روزنامه خوانه

گرانت تا سال 1872 میان قبل افشا نوبوستنه اونه دولتˇ پیله رسوایی ، پور محبوبیت دشتی. و مردوم اونه سیاست اینگیلیسیان جولو آلاباما ادعا وستی خوروم دنستید. ولی هتو نم نم جؤموری خاهانˇ جرگه میان اختلاف دکفته. لیبرال جؤموری خاهان ، املاکˇ اصلاحات و حمایتی تعرفه‌ٰنˇ وستی گرانت ناتوانی جا انتقاد گودید.[۸۹] سال 1868 میان ایتا راه آهنˇ شرکت (کردیت مؤبیلئر نام) ، کنگره اعضای رشوه فدا. مدرکی وجود نشتی کی گرانت رشوه فگیفته ولی علیه اونه معاون کولفاکس مدرک وجود دشتی. هنه وستی همه تانه باور بومو کی واشینگتون میان صداقت و درستی وجود نره.[۹۰] سال 1872 انتخاباتˇ رقابت میان ، لیبرال و اصلاح طلبان جؤموری خاهان ، گرانت سیاست جا انتقاد و اونه فتورکستید. گرانت اوشانه انتقاد اؤجا بدا و اوشانه کولهند و شانته لقب بدا " کی دوسته چوم امره خایید ایتا خولی جا فندرید." گرانتˇ هواخاهان اونه قدیمی دس براران بید کی گرانت اوشانه گولاز (افتخار) امره دوخادی "قدیمی رستران"[۹۱] گرانت هنده جؤموری خاهان نامزد دوجین بوبو. لیبرال جؤموری خاهان و دموکراتان ایله جار بوگوید و اوشانه نامزد هوراس گریلی کی ضد گرانت و همه اونه دوشمنی گرانت امره شناختید دوجین بوگودید. گریلی نیویورکˇ تریبیون ناشربو. لیبرال جؤموری خاهان و دموکراتان گرچه گرانت جا پور انتقاد و تبلیغ گودید. ولی گرانت قاطعیت آرا امره هنده دوجین بوبوسته. گرانت همه کلسیا ایالتان و ویشتره نسایی ایالتان میان برتری دشتی. گرانت رای 3,596,745 بو ولی گریلی 2,843,446 رای باورده.[۹۲] گرانت مشخص بوبو کی هنده رئیس جؤمور ببه. گرانت خو معاون و دسیار شایلر کولفاکس دیمه بنا و هنری ویلسونه اونه جانشین بوگوده. گرانت خو انتخاباتˇ کمپین میان مشغول بو. ولی گریلی خو روزنامه میان تبلیغ گودی. گریلی گوفتی نسایی رهبران جفرسون دیویس منستن عفو و مجازات نیبید.

گریلی ای بار گرانت مورد ایتا اظهار نظر معروف بوگوده کی بوگوفته: "... معلوم نیه (گرانت) خوایه رئیس جؤمور ببه یا قولدونی بازا کونه..."

ولی گریلی 44 درصد رای باورده بو نسبت به گرانت کی 56 درصد امره جولو دکفته بو. وختی گریلی بمرده اونه رای چندتا موختلفه حزب میان تقسیم بوبوسته. هنه وستی گرانت راحت 286 الکتورال رای بدس باورده و هنده رئیس جومور بوبوسته.[۹۳] ماه نوامبر میان گرانتˇ پیروزی واضح بوبوسته بو. لیبرال جؤموری خاهان و دموکراتان کار توشکه بوخورده بو. گریلی ایپچه بعد انتخابات بمرده. الکتورال میان فقط سه کس اونه وفادار بمانستید و رای بدائید. باقی رای تقسیم بوبوسته باقی نامزدان میان. انتخاباتˇ آرا لوئیزیانا و آرکانزاس میان شورش و هرج و مرج وستی قبول نوبوسته.[۹۴]

سال 1873 وحشت میان ، بورسˇ فگوردستن[دچین‌واچین]

گرانتˇ دومین دوره ریاست ، ایتا تازه رکود امره شروع بوبوسته. جیکوک و کمپانی (اینگیلیسی: Jay Cooke & Company) ایتا مالی موسسه نیویورک میان بو کی اونه سهام سقوط بوگوده بعد انکی تومام خوشانه قرضه اوراقه بفروختید به ایتا شرکت بنام اقیانوسˇ آرام کلسیا راه آهن.[۹۵] ای شرکتˇ سقوط باعث بوبوسته کی همه ملت وستی منفی پیامد بداره . نیویورکˇ بورس ده روج دوسته بوبوسته. طرحˇ مالکیتˇ حق موشترک ، شرکتان و بانکان میان دشکن بوخورده. کارخانه‌ٰن تعطیل و خوشانه دره دوستید. هزاران کارگر بیکارا بوستید. و بیکارˇ آدمان خیریه سازمانان جولو پور جمعا بوستید و اوشان شومار ویشتر بوبو. پور راه آهنˇ پروژه‌ٰن ناتمام بمانسته.[۹۶] ای شرکتˇ فگوردستنˇ بازتاب باعث بوبو پور جه بانکی و صنعتی شرکتان رکود بیگیرید. و مملکتˇ ایقتصاد فاجعه بار فگوردسته. و 83 تا جه 364 تا راه آهنˇ شرکتان آمریکا میان ورشکست بوبوستید. دو سال میان 18 هیزار فرصت شغلی نابودا بوسته. بیکاری نرخ وحشتناک بوجور بوشو و به 14 درصد فرسه. گرانت سعی بوگوده خو دومین دوره میان ، ایقتصادی رکوده حل بوکونه و ای وضعیت خاتمه بیگیره. کارگران و تاجران استدلالˇ رکودˇ وستی اؤ چیزی نوبو کی گرانت بتنه محقق بوکونه. گرانت برنامه هو جؤموری خاهان حزب منستن بو کی خاستید کسب و کار و تجارته خورتابˇ ایالتان امره رونق بدید. و خوشانه ایده ی بحران حل گودن وستی تصویب بوگودید. ولی تا سال 1877 میان کی کرانت کار سر ایسا بو ، رکود ادامه دشتی.[۹۷]

گرانت و اونه پوشت سر فیش ، بعد وتو گودن لایحه اوشانه هواداران چپلا زنید.

سال 1873 میان ، آمریکا کنگره ایتا قانون تصویب بوگوده بنام سکه قانون. کی نم نم نقره ارز وا دیمه نهن و اونه جاسر آمریکا دولار تقویب ببه. ای میانه خزانه داری وزارت 26 میلیون تازه اسکناس چاپ بوگوده و اونه ایقتصادی تاثیر و سرمایه اندازه سرمایه گذاران وستی دس فرس بو و اوشان کار اکسیژن امره بل خاموش گودن منستن بو. هسا خزانه داری میان ایپچه طلا وجود دشتی. پول و اعتبار محدود بوبوسته بو و بهره نرخ سربه آسمان بنا. سرمایه داران مجبور بید کم ارزش دولارˇ اسکناس امره سرمایه گذاری بوکونید کی اونه ریسک بوجور بو و ایتا قومار منستی.[۹۸] بعد سال 1873 تورم ،کنگره تصمیم بیگیفته سیاستˇ تورمی و ایقتصادˇ تحریک گودن وستی 14 آوریل سال 1874 ایتا قانون بنام "تورمˇ لایحه" تصویب بوگوده. تا پولˇ عرضه کشور میان مفیدتر ببه. ای قانونه پور جه کشاورزان و کارگران ناجه دشتید تصویب ببه. ولی نسایی بانکداران خوشانه قرضه اوراق و خارجی سرمایه وستی وتو گودن هواخواه بید. 22 آوریل 1874 میان یه دفعا گرانت کی گوفتی ملتˇ اعتبار وستی ایسه ، ای لایحه وتو بوگوده.[۹۹] هیملتون فیش گرانتˇ وتو جا حمایت بوگوده. و معتقد بو اَ کاره امره اونه جاجیگاه جؤموری خاهان میان حفظا به. و اوشانه حزب تعهد فدا کی ایتا خوروم دولار آوره و حمایت کونه.[۱۰۰]

اصلاحات[دچین‌واچین]

هارپرزˇ هفته نامه کاریکاتور ، ویسکی بوشکه‌ٰنˇ بازجویی گودن

وختی کردیت مؤبیلئرˇ رشوه و فساد مردومه ره آشکار بوبوسته و ایقتصادˇ رسوایی وجود بومو گرانت و اونه دولت متهم به فساد بوبوستید و تومام فدرال دولتˇ قسمتان مورد اتهام قرار بیگیفتید. دولت میان مناقشه و اختلاف اصلاح طلبان و مفسدان میان وجود بومو.[۱۰۱] فسادˇ رشد امره ، کنگره و دولتˇ ایله جار امره ، ایتا کنترل و نظارت دموکراتیک امره فساد دولتˇ موختله قسمتان میان تحقیق بوگودید و اوشانه ویشتر توجه و نظارت احتکار خارجی تجارت میان بو.[۱۰۲] کنگره هتو آمریکا نیروی دریایی چکنه جؤرج ام. رابسون مورد رسیدگی و تحقیق بوگوده و اونه رشوه فگیفتنه وستی تنبیه بوگوده.[۱۰۳] سال 1875 میان ایتا پیله رسوایی ، ایدفعا ویسکی بشکه فروش سر ایتفاق دکفته. ایتا باند وجود دشتی کی شامل فروشندگان و باخی دولتی مقامات امره جوخوسی و بدون دولتˇ اطلاع عرخگیری دسگاهانه فروختید و هتویی بتنستید چند میلیون دولار مالیات دئن جا جیویزید. گرانتˇ منشی اؤرویل بابکوک اَ رسوایی میان متهم بوبوسته. ولی گرانت اونه جا هواخواهی بوگوده و آخربسر تبرئه بوبو. [۱۰۴] گرانت باخی دئه اصلاحات کاران میان بوگوده. ایتا نمونه هن کی ایالتان پیشنهاد بدا کی زاکانˇ تحصیلات رایگان ببه. و بعد گرانت لایحه ای تصویب بوگوده کی کومک گودن ممنوع ببه اؤ مدارسی کی مذهبی تفکر درید.[۱۰۵]

گرانتˇ شهرت و خوروم نامه ، اونه ناتوانی سر ، دولت و مسئولان پاکسازی وستی لکه دار بوبوسته. سال 1875 میان اعلام بوگوده قصد نره سومین بار وستی هنده خوره کاندید بوکونه و جؤموری خاهان سال 1865 میان خوشانه انتخاباتی نامزده راسرفورد بی. هئز دوجین بوگودید.[۱۰۶]

بعدˇ ریاست[دچین‌واچین]

دوارستن[دچین‌واچین]

سال 1877 بعد کی گرانتˇ ریاست خاتمه بیگیفته. خو گیشبر (جولیا) امره ایتا مسافرتی تور امره دور دونیا مسافرت بوگوید. وی معروف ترین آمریکایی خو دوران میان بو. وختی شهر به شهر دوراستی مردوم و مسئولان اونه پیشواز امویید. گرانت خو مسافرت میان ملکه ویکتوریا و ژاپونˇ امپراتور و ملکه امره دیدار بوگوده[۱۰۷] مسافرتˇ زمات میان ، گرانت پنج روج میان ایرلند دورون بمانسته و راه آهن امره دوبلین جا بوشو لؤوس و جه اویه مدت یک شب دری و بلفاست میان بمانسته.[۱۰۸] اوشان زمستان میان موقدسˇ صارا (اورشلیم) (اینگیلیسی: Holy Land) بئسائید. و بعد بوشوئید یونان و جه اویه قبل انکی ایتالیا جه واگردید ، پاپ لئوی سیزدهم امره ملاقات بوگودید.[۱۰۹] اوشان اول ائسپانيا و بعد آلمان بوشوئید. آلمان میان گرانت ، اتو فؤن بیسمارک امره دیدار بوگوده و نظامی موضوع سر بوگو ویشتاو بوگودید. گرانت بوگوفته کی داخلی جنگ اواخر میان بو کی آمریکا مایه دار کشورˇ نجات وستی برده داریه نابودا گوده.[۱۱۰]

سفر میان موشکلی گرانت وستی پیش نومو. و گرانت خو سفر وستی پور لذت ببرده. و بوگفته: "احساس کونم ایتا ریک منستن ایسم کی مدرسه جا خارجا بوسته". گرانت سفر میان شام زیاد خوردی ولی اونه وزن بجیر امونده بو. واگردستن موقع وختی به سان فرانسیسکو فرسه هشتاد کیلو وزن دشتی. و بوگوفته کشورانی کی اونه خوش بومو بو ژاپون و سوئیس بید.[۱۱۱]

واگردستن[دچین‌واچین]

سال 1879 میان ، ایتا خال جه جؤموری خاهانˇ حزب بنام "شجاعان"، سناتور روسکؤ کانکلینگ رهبری امره ، سعی بوگودید سومین دفعا وستی گرانته ریاست جؤموری وستی نامزده بوکونید. بازاریان ، مایه دارˇ قدیمی رستران و متدیستˇ کلیسا ، گرانت جا حمایت گودید. گرانت ولی گفتی چیزی ایتفاق دنکفته ولی پوشت سر خو حامیان خاستی خوشانه کار ادامه بدید. ولی گرانتˇ محبوبیت بجیر امونده بو. ولی هتویی سال 1880 درون حزبی انتخابات میان جه 300 تا رای 36 تا گرانت رای بو. جئمز إی گارفیلید جؤموری خاهان نامزد بوبوسته و بتنسته ایتا نزدیکه رقابت میان پیروز ببه. گرانت ، انتخابات میان گارفیلد وستی تبلیغ گودی. گرانتˇ هواه دار کانگلینگ سال 1881 میان بعد گارفیلد ترور گرانت جا پور حمایت بوگوده.[۱۱۲] سال 1881 میان ، گرانت نیویورکˇ خورتاب میان ایتا کول جور خانه بیهه. و خو پس اندازه امره ایتا مالی موسسه میان سرمایه گذاری بوگوده کی قبلش اونه ریک ای شرکت میان سرمایه دشتی. ولی سال 1884 میان ای شرکتˇ سرمایه داران اختلاس بوگودید و ای موسسه کار و تجارت تعطیل و گرانت ورشکست بوبوسته.[۱۱۳]

خاطرات و موردن[دچین‌واچین]

گرانت ژانویه 1885 میان خو خاطراته نیوشتندره ، چند روج بعد بمرده.

گرانت وختی رئیس جومور بوبوسته بو بازنسشتگی حقوقˇ مایه دار میان ده فینگیفته. ولی اون دس براران و کنگره امره اونه تمام دس اوکوف و پاداشه فدائید.[۱۱۴] گرانت خو زندگی تامینˇ خرجی وستی شروع بوگوده مجلات میان خو خاطرات بینیوشته و ناشرانˇ قرن مجله میان اونه بینیویشته‌ٰن چاپ گودید هر دفعا 500 دولار فگیفتی. ایتا سردبیر رابرت آندروود جانسون نامی پیشنهاد بوگوده گرانت خو خاطراته ایتا کیتاب میان بینیویسه. هوتو کی ژنرال شرمن و دیگران ا کاره بوگودید. و گرانتˇ اصل کیتاب چند موختلف فصل میان چاپ بوبوسته.[۱۱۵] سال 1884 میان گرانت ، جنگˇ گولازˇ مرداک مبتلا به سرطان بوبوسته. اَ میان بتنسته خو خاطراته ایتا خوروم نظامی کیتاب میان بینیویسه.[۱۱۶] گرانت آخرین دفعا وستی سرسختی امره بجنگسته ولی گرانت ره چتین و تاسیان بو. آخرین روجان میان کاغذ و مداد اوسادی و خو دورا پتو واپختی تلارˇ خانه سر ، درد امره نیشتی و خو خاطراته نیویشتی. نم نمی گرانت دس خط بد امره خو حماسی داستانˇ زندگی نیویشتی . ایپچه قبل انکی بیمیره خو کیتابا تومام بوگوده. کیتابˇ فروش پور موفقیت امره بو و گرانت بتنسته خو کوگا وستی امنیت مالی بدس باوره.[۱۱۷] ایتا روج قبل گرانتˇ موردن ،اونه گیشبر (جولیا) و گرانتˇ زاکان و نوه‌ٰن گرانت ورجا حضور دشتید. بعد ایتا سال مبارزه سرطان امره ، 23 ژوئیه سال 1885 میان ساعت 8 صبح ، گرانت خو کومه میان مک گریگؤر کول جور سن 63 میان بمرده.[۱۱۸] شنبه هشتم اگوست 1885 ، گرانتˇ تشییع جنازه وستی دوجین بوبو. چهارشنبه هفته قبل گرانتˇ جنازه قطار امره نیویورکˇ شهر میان ورود بوگوده. و شهرˇ مردوم دو روج بو کی رافا ایسا بید و شهرˇ تالار میان جمعا بوسته بید. و گرانتˇ تابوته فندرستید.[۱۱۹]

گرانتˇ مراسم وئست پؤینت میان

مردوم کس کسه ور ایسا بید و اوشانه چوم زمین سر چیزی نیده ای. شهرˇ ساختمانان گرانت وستی سیا بیدوق وارگاده بید. عزادارنˇ رچ کی گرانتˇ تابوت اوشانه امره بو تا هفت مایل درازا دشتی. عزاداران میان سه تا آمریکا رئیس جؤموران ایسا بید. اوشانه کی سابقه زمات و داخلی جنگ میان گرانت امره دوشمن بید ، خوشانه دوشمنیه دیمه بنائید. گرانتˇ تابوت ، ژنرال ویلیام شرمن و فیلیپ شریدان چان رو بو کی گرانت امره داخلی جنگ میان یاور بوبوسته بید. جه نسایی چکنه‌ٰن سایمون بولیوار باکنر و جؤزف جانسؤن مراسم میان حضور دشتید. کلسیا و نسایی رستران همدیگر امره گرانت تابوت همراهی گودید.[۱۲۰] داخلی جنگ وستی کی کلسیا و نسا آمریکا سیوا بوبوستید و بجنگستید. ای زمات گرانتˇ مراسم میان ایتا بوبوستید و کشور هنده خو ایجایی بدس باورده.[۱۲۱]

جان دانکن کی معمار بو گرانتˇ آستانه طراحی بوگوده و اونه جیگا مورنینگ ساید ، هادسون روخان ورجا نیویورک میان ایسه. معماری الگو ایتا جه هفتگانه عجایب منستن ایسه ، هالیکارناسوسˇ بوقعا (اینگیلیسی: Tomb of Halicarnassus) تورکیه میان الهام بیگیفته. گرانتˇ آستانه گرانیت و سنگ مرمر امره چگوده بوبوسته و موزائیک رو گرانت پیروزی تاتایی ویکسبورگ و چاتانوگا و رابرت لی تسلیم بوستن آپوماتوکس دادگاه میان بکشه بوبوسته. 27 آوریل سال 1897 میان آمریکا رئیس جومور ویلیام مک کینلی گرانتˇ آستانه افتتحاح بوگوده و یک میلیون کس نزدیکی جا مراسم میان شرکت بوگوده. ده روج بعد گرانتˇ تابوت منتقل بوبوسته. گرانتˇ آستانه پیله ترین آستانه آمریکا کلسیا میان ایسه.[۱۲۲]

جیر بینیویشته[دچین‌واچین]

 1. http://faculty.css.edu/mkelsey/usgrant/granthist1.html
 2. انکارتا دانشنامه 2009
 3. http://www.biography.com/people/ulysses-s-grant-9318285
 4. http://www.sparknotes.com/biography/grant/section1.rhtml
 5. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/241766/Ulysses-S-Grant
 6. http://www.biography.com/people/ulysses-s-grant-9318285
 7. http://militaryhistory.about.com/od/americancivilwar/a/American-Civil-War-Lieutenant-General-Ulysses-S-Grant.htm
 8. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/241766/Ulysses-S-Grant
 9. http://www.biography.com/people/ulysses-s-grant-9318285
 10. http://faculty.css.edu/mkelsey/usgrant/granthist1.html
 11. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Mexican-American+War
 12. http://faculty.css.edu/mkelsey/usgrant/facts.html
 13. http://www.civilwar.org/education/history/biographies/ulysses-s-grant.html
 14. http://www.cr.nps.gov/logcabin/html/usg2.html
 15. http://www.nps.gov/vick/historyculture/vickkey.htm
 16. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-biography
 17. http://www.historynet.com/battle-of-chattanooga
 18. http://militaryhistory.about.com/od/civilwar/p/chattanooga.htm
 19. http://www.battlesforchattanooga.com/open.html
 20. http://www.historynet.com/battle-of-chattanooga
 21. http://militaryhistory.about.com/od/civilwar/p/chattanooga.htm
 22. انکارتا دانشنامه 2009
 23. http://www.americancivilwar.com/north/grant.html
 24. McFeely 1981, p. 157.
 25. http://abrahamlincolnsclassroom.org/abraham-lincolns-contemporaries/abraham-lincoln-and-ulysses-s-grant/#usg
 26. http://www.shmoop.com/civil-war/ulysses-s-grant.html
 27. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-greatest-battles/
 28. http://thomaslegion.net/bloodyanglebattleofspotsylvania.html
 29. McFeely 1981, p. 169 .
 30. Bonekemper 2011, pp. 41–42.
 31. http://www.historynet.com/cold-harbor
 32. انکارتا دانشنامه 2009
 33. McFeely 1981, pp. 178–186.
 34. http://stonesentinels.com/Petersburg-East/Petersburg_Facts.php
 35. http://www.sonofthesouth.net/leefoundation/battle-of-petersburg.htm
 36. http://stonesentinels.com/Petersburg-East/Petersburg_Facts.php
 37. http://www.civilwar.org/battlefields/appomattox-courthouse/maps/appomattoxmap.html
 38. McFeely 1981, p. 224
 39. Smith, pp. 409–412
 40. http://www.howard.edu/library/reference/guides/reconstructionera/default.htm
 41. Brands 2012a, pp. 410–411
 42. انکارتا دانشنامه
 43. http://www.history.com/topics/american-civil-war/reconstruction
 44. Brands 2012a, p. 390
 45. http://www.socialstudieshelp.com/lesson_36_notes.htm
 46. http://www.howard.edu/library/reference/guides/reconstructionera/default.htm
 47. http://www.howard.edu/library/reference/guides/reconstructionera/default.htm
 48. Brands 2012a, pp. 397–398
 49. Smith, pp. 432–433
 50. Smith, pp. 421, 433
 51. McFeely 1981, pp. 262–264
 52. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-impeachment/
 53. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-impeachment/
 54. https://www.boundless.com/u-s-history/textbooks/boundless-u-s-history-textbook/reconstruction-1865-1877-19/the-grant-administration-142/the-election-of-1868-750-8767/
 55. McFeely 1981, pp. 264–267
 56. Smith, pp. 459–460
 57. https://www.boundless.com/u-s-history/textbooks/boundless-u-s-history-textbook/reconstruction-1865-1877-19/the-grant-administration-142/the-election-of-1868-750-8767/
 58. McFeely 1981, pp. 287–288
 59. انکارتا دانشنامه
 60. http://millercenter.org/president/biography/grant-life-in-brief
 61. Simon 2002, pp. 246–247
 62. http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=4564
 63. http://www.history.com/topics/black-history/fifteenth-amendment
 64. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-kkk/
 65. http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=4564
 66. McFeely 1981, pp. 368–369
 67. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-kkk/
 68. Brands 2012a, pp. 538–541
 69. http://civilwar.bluegrass.net/AftermathAndReconstruction/raceriots.html
 70. http://www.fofweb.com/History/MainPrintPage.asp?iPin=ENAW0246&DataType=Indian&WinType=Free
 71. http://www.nps.gov/nr/travel/presidents/grant_nhs.html
 72. http://www.nlm.nih.gov/nativevoices/timeline/342.html
 73. http://www.fofweb.com/History/MainPrintPage.asp?iPin=ENAW0246&DataType=Indian&WinType=Free
 74. Smith, pp. 532–535
 75. http://www.biography.com/people/george-custer-9264128#related-video-gallery
 76. Brands 2012a, pp. 565–566
 77. http://millercenter.org/president/biography/grant-foreign-affairs
 78. http://www.pbs.org/crucible/tl1.html
 79. millercenter.org/president/biography/grant-foreign-affairs
 80. Smith, pp. 500–502
 81. http://www.history.com/topics/charles-sumner
 82. http://www.whitehousehistory.org/history/white-house-facts-trivia/facts-significant-foreign-visitors.html
 83. http://www.pbslearningmedia.org/resource/d03ca477-6ae8-4f6c-ad5a-4b3343ff18b0/the-first-state-dinner/
 84. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-black-friday/
 85. Smith, pp. 480–481
 86. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-black-friday/
 87. http://www.authentichistory.com/1865-1897/1-reconstruction/2-grant/
 88. انکارتا دانشنامه
 89. http://www.u-s-history.com/pages/h215.html
 90. Brands 2012a, pp. 508–509
 91. https://www.whitehouse.gov/1600/presidents/ulyssessgrant
 92. انکارتا دانشنامه
 93. http://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1872
 94. http://www.u-s-history.com/pages/h215.html
 95. Brands 2012a, p. 517
 96. http://www.u-s-history.com/pages/h213.html
 97. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-panic/
 98. http://teachinghistory.org/history-content/beyond-the-textbook/24579
 99. https://www.boundless.com/u-s-history/textbooks/boundless-u-s-history-textbook/reconstruction-1865-1877-19/the-grant-administration-142/panic-and-redemption-756-4666/
 100. Smith, pp. 580–581
 101. McFeely 1974, pp. 133–134
 102. Brands 2012a, pp. 560–561
 103. McFeely 1974, p. 153
 104. http://www.history.com/topics/us-presidents/ulysses-s-grant
 105. Smith, pp. 570–571
 106. millercenter.org/president/biography/grant-life-in-brief
 107. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-biography/
 108. http://www.culturenorthernireland.org/features/heritage/ulysses-grant
 109. McFeely 1981, pp. 466–467
 110. Brands 2012a, pp. 585–586
 111. http://www.granthomepage.com/grantchronology.htm
 112. http://civilwarwiki.net/wiki/Ulysses_S._Grant_-_Post_presidency#cite_note-1
 113. http://www.history.com/topics/us-presidents/ulysses-s-grant
 114. Smith, p. 625
 115. McFeely 1981, p. 494
 116. http://www.americaslibrary.gov/jb/nation/jb_nation_grant_3.html
 117. http://millercenter.org/president/biography/grant-life-in-brief
 118. McFeely 1981, p. 517
 119. http://history1800s.about.com/od/19th-Century-Presidents/fl/President-Grants-Funeral.htm
 120. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-funeral/
 121. http://www.grantstomb.org/hist2.html
 122. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-funeral/

سربس[دچین‌واچین]

 • مایکروسافت انکارتا دانشنامه 2009
 • Bonekemper III, Edward H. (April 2011). "The Butcher's Bill: Ulysses S. Grant Is Often Referred to as a 'Butcher,' But Does Robert E. Lee Actually Deserve That Title?". Civil War Times 52 (1): 36–43. OCLC 67618265
 • Brands, H. W. (2012). The Man Who Saved the Union: Ulysses S. Grant in War and Peace. New York: Doubleday ISBN 0-385-53241-5.

OCLC 67618265

 • McFeely, William S. (1981). Grant: A Biography. Norton. ISBN 0-393-01372-3
 • Simon, John Y. (2002). "Ulysses S. Grant". In Graff, Henry. The Presidents: A Reference History (7th ed.). pp. 245–260. ISBN 0-684-80551-0
 • Smith, Jean Edward (2001). Grant. New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-84927-5