یولیسیس گرانت

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
يوليسيس سايمن گرانت آمریکا چکنه و رئیس جومور

يوليسيس سايمن گرانت (1885-1822 م. 1459–1396 گیلکی) آمريكا هیجدهؤمی رئيس‌جؤمور بو. گرانتˇ اصلی نام هيرام بو. اون 27 آوريل 1822 اؤهايؤ مئن ايتا سوتالˇ كؤگا مئن بيچه ببوسته. اونˇ پئرˇ نام جئس روت گرانت و اونˇ مارˇ نام حنا سيمپسون بو. گرانت 22 آگوست سال 1848 جولی دنتˇ امره ازدواج بوگوده. [۱]

اون خو جوانی زمات بشؤ حشرومايه‌دار (ارتش)ˇ دورون و آمریکا و مکزیکˇجنگˇ مئن خدمت بگوده و آمریکا داخلی جنگˇ مئن آمريكا چكنه بوبوسته و شا گوفتن كی ا جنگˇ دورون، پيله نقش آمريكا پيروزی مئن داشتی. سال 1864، اؤرلندˇ عملياته ضدˇ نسايیئن سراگيفته كی ايتا خونی و چتين عمليات بو و پور كسان بكوشته بوبوستيد. گرانت بِتانسته شورشيانه دشكنه و اوشانˇ پايتخت، ریچمونده بنه‌بر (موحاصره) بکونه و بگیره و ژنرال رابرت لی نسايیئنˇ چكنه، ژنرال گرانته تسليم ببؤسته و آپوماتوكس دادگاه مئن دادگاهی بوبوسته. ژنرال گرانت ايتا جؤموری‌خا بو و خوره رياست‌جؤموری واستی كانديد بگوده و سال 1868 م آمريكا رئيس جؤمور ببوسته و سال 1872 هنده دؤجين ببوسته. اون خو رياست جؤموری مئن، پانزدهؤمی لايحه (سياهانˇ حقˇ رای) کؤنگره مئن تصویب بگوده و سياهانا حقˇ رای فدا. و هتويی كوكلاس كلانˇ تشكيلاتˇ امره مقابله بوگوده و اوشانˇ تشكيلاته فگوردانه.

گرانت آمریکا تاریخ میان ،ایتا آدم و شخصیت دوگانه و مرموز ایسه. جوانی میان هم خو شغل و کار سر و هم حشرومایه دار میان ناموفق بو. ولی آمریکا داخلی جنگ میان ، طی چهارسال بِتنسته بوجورترین سطح فرماندهی ، آمریکا مایه دار میان فرسه و آمریکا مایه دار چکنه بوبوسته. و سال 1865 میان آمریکا گرانتˇ رهبری امره بِتنسته شورشیان دَشکنه و جنگ دورون پیروز بوبوسته. گرانت دو دوره آمریکا رئیس جومور بو و پور مورخان بوگوفتید کی اونه ریاستˇ دوران ، فاسدترین دوره آمریکا تاریخ میان ایسه. ولی گرانتˇ معاصرانˇ نظر و همچنین خود گرانتˇ خاطرات دورون کی بینیویشته ، شأ گوفتن گرانت دارای شخصیت قوی و موحترم ایسه.[۲]

گود[دچین‌واچین]

يولسيس سايمن گرانت 27 آوريل 1822، اؤهايؤ ايالتˇ مئن پونت پيلاسانت، اؤهايؤ روبارˇ ورجا بيچه ببوسته.[۳] اونˇ پئر جئس روت گرانت ايتا دباغ و اونˇ مار حنا سيمپسون بو. گرانتˇ اجداد اينگیليس و اسكاتلندˇ شين بيد.

گرانت اَ خانه مئن بیچه ببؤ

يوليسˇ واستی خوشايند نبو خو پئرˇ زمينˇ سر دباغی و كشاورزی بكونه و اَ جور كارانˇ واستی اونه آزار گيفتی. او زماتˇ مئن اسبانه علاقه داشتی و خو استعدادا اسبانˇ سر نيشان بدأ. 1939 مئن، گرانتˇ پئر اونه وادار بگوده، وئست پؤينت (آمريكا حشرومايه‌دارˇ آكادمی) نيؤيؤركˇ مئن نام‌نیويسی بكونه. گرچه گرانت مايل نبو ولی اونˇ پئر اونˇ جا بخاسته حشرومايه‌دارˇ دورون بشه.[۴]

حشرومايه‌دارˇ مئن[دچین‌واچین]

گرانت، وئست پؤينتˇ مئن خورم كاران نگوده و اونˇ فعاليت متوسط بو. چند بار خو ژندره ليباس دوكودن و تاخير و سوستی واستی توبيخ ببؤسته. وئست پؤينت، گرانتˇ واستی جالب نبو و دوست ناشتی حشرومايه‌دارˇ مئن بئسه. ولی گرانتˇ رياضی، زمين‌شناسی و سواركاری خوجير بو و همه‌تنا سرآمد بو. سال 1843، گرانت فارغ التحصيل ببؤسته و اونˇ نمرات 21 جه 39 بو. گرانت خوشحال بو كی حشرومايه‌دارˇ جا كرا شؤندره. اون خاستی خو چار سال حشرومايه‌دارˇ مئن فعالیته دیمه بنه[۵]

گرانت جنگˇ دورون خو توانايی و لياقته نيشان بدأ و خو خوجير و پيله كارانˇ واستی درجه فگيفته و ستوان ببؤسته.[۶]

آمريكا و مكزيکˇ جنگˇ مئن، گرانت خدمت بگوده و ژنرال زكريا تيلور و بازون اسكات وينفيلدˇ ورجا دوده و جيردست ببؤسته و اؤيه، اوشانˇ تاكتيكان و تواناييه، خو چومˇ امره فاندرسته و شناس ببؤسته. [۷]

گرانت مكزيکˇ جنگˇ همره مؤخالف بو و اَ جنگˇ واستی بگوفته بو: اَ جنگ ، ايتا جه ناعادلانه‌ترين جنگانی ايسه كی ايتا پيله قودرت ضدˇ ايتا بورسفته ملت راه تاواده داره. ولی اَ احساسˇ امره خو كشورˇ واستی، جنگˇ مئن بئسا و خدمت بگوده و همه‌ی پيلˇ جنگانˇ مئن جغرزˇ بوئنه ويستا مئن شركت بگوده.[۸]

داخلی جنگ[دچین‌واچین]

13 آوريل 1861 وختی آمریکا داخلی جنگ آغاز ببؤسته، گرانت خو پئرˇ دوكانˇ سر كرا دباغی گودی و اَ جنگˇ مئن، پاكاری جا بتانسته حشرومايه‌دارˇ چكنه و بازون رئيس جؤمور ببه و هن گرانتˇ پيله كار زندگی مئن بو.[۹]

سال 1861 وختی آغازا بوسته، خو نامه حشرومايه‌دارˇ مئن بنيويشته و هويه بو كی موفق ببوسته. گرانت اولين تجربه جنگ مئن ايلينؤيزˇ پياده‌نظامˇ بيست و يكمˇ مئن سرهنگ ببوسته. ولی هیچی‌نبؤ بتانسته جولای 1861 مئن سرتيپ ببه و سپتامبرˇ مئن ميسوری صارایˇ آفتؤزردی (جنوب شرقی) چكنه بؤبوسته.[۱۰]

وختی جنگ چتين ببوسته بو، گرانت تصميم بگيفته ميسيسيپی دره‌یا خودش كؤنترل بكونه. فوريه 1862، گرانت دؤنالسؤنˇ قلا (اينگيليسی: Fort Donelson) تئنسی دورون تصرف بگوده و اَ جنگ اولين پيله پیروزی، آمريكا ايجايی (union) واستی بو و جنگˇ استراتژی واستی پور اهميت داشتی. وختی نسايی‌ئنˇ چكنه تسليمˇ شرایطه گرانتˇ ورجا بگوفته، گرانت اؤجا بدأ:
«...هيچ شرايطی پذيرفته نبه. فقط نسايی‌ئن زرتی وا تسليم ببيد...» و نسايی‌ئن (كنفدراسيون) هتويی تسليم ببوستيد.[۱۱]

ايتا سال بعد گرانت تئنسی حشرومايه‌دار (Army of the Tennessee) چكنه ببوسته. گرانت نسايي‌ئنˇ امره شيلوه مئن بجنگسته واَ پيلˇ جنگˇ مئن گرانت خو تواناييه نيشان بدأ. اَ جنگˇ مئن نسايي‌ئنˇ چكنه آلبرت سيدنی جكسؤن بكوشته ببوسته.

ويكسبورگ[دچین‌واچین]

داخلی جنگˇ زمات، میسیسیپی روبار آمريكا واستی پور اهميت داشتی و مؤهم‌ترين اهميته اقتصادی آمريكا قاره مئن داشتی. وختی نسايي‌ئن آمريكا جا سيوا ببوستيد اَ روخانهٰ بنه‌بر بگوديد. خاستيد كلسيايي‌ئنˇ ناوبری و تجارته نابود بكونيد. آبراهام لینکؤن آمريكا رئيس جؤمور بگوفته كی: «...اما وا میسیسیپی روبار كنترل بوكونيم. هن امی كليد ايسه.»[۱۲]

گرانت شهرˇ ويكسبورگ 4 ژوئيه سال 1863 مئن تصرف بكوده. بعدˇ انكی اونه پور زماتˇ مئن بنه‌بر بگوده بو و بتانسته نسايي‌ئنه میسیسیپی روبارˇ سر دشكنه. هنˇ واستی گرانت بفأمسته كی كله گيفتن مئن اونˇ كار سكˇسو بزه.[۱۳]

چاتانوگا[دچین‌واچین]

بعدˇ چیکامووگا جنگ سپتامبر 1863 مئن، ژنرال ویلیام روسکرانس ایجایی (اتحادیه) چکنه کی اونه مایه دار دورسوفته بو پس بینیشته و نساییئن چکنه براکستون برَگ خو حشرومایه دار امره ایتا کوله جور بوشوئید و جه او جؤر شهرا فاندرستی.[۱۴]

کلسیا خلابران میسوری ریج مئن ، نساییئن فوتورکستید

آبراهام لینکؤن وختی بیده نساییئن موفق بوبوستید آمریکا مایه دار چیکامووگا جنگ دورون دشکن بیدید ، و کارتوشکه بوخورده ژنرال گرانت کی میسیسیپی روبار سر ایسا بو دستور فدا اوشانه فوتورکه . گرانت زرتی ژنرال روسکرانسه دیمه بنا و ژنرال جؤرج توماس اونه جا سر باورده. و ایتا موهندس بنام ژنرال ویلیام اسمیت اوسی بوگوده تا چاتانوگا مئن و جنگ واسی آوانگاره بیگیره.[۱۵]

24 نوامبر 1863 مئن وختی جنگ شروع بوبوسته شوروم بیگیفته کی بعد تومام روج مئن کول جور شوروم پورتر بوبوسته و هنه واستی بو کی اَ کله گیفتن ««ابرانه بوجور تر»» نام بیگیفته. 25 نوامبر 1863 مئن ژنرال جؤرج توماس خو خلابران امره نسايی‌ئن کی خوشانه کله بسته مئن میسیونری ریج (اینگلیسی: Missionary Ridge ) دورون ایسابید فوتورکستید و نساییئن اَ جور پیله فوتورکه رافا نیبید. 28 نوامبر ، کلسیا مایه دار تام بزا و جوخوسی تئنسی روبار جا بجیر بوموئید و دوشمنه غافل تاوادید و بِتَنستید (اینگیلیسی: Brown's Ferry) تصرف بوکونید و خوشانه راغه (مسیر) فوتورک و تدارکات و آوانگاره گیفتن واستی وا بوگودید. [۱۶]

گرانت و توماس تسکه دیل بید و شک و تردید امره خط مقدمه جنگه میسیونری ریج (اینگلیسی: Missionary Ridge ) مئن فندرستید. براکستون برَگ نساییئن چکنه ایتا جیجا اوساده ونَنِستی چی بوکونه و اونه خلابران جیویشتید. و خوره فرسانه دالتون ، جورجیا مئن و اویه هچین تلاش بوگوده خو خلابران جما کونه ولی اوشانه روحیه بجیر ترین سطح فرسه بو. [۱۷]

چاتانوگا جنگ گرانت واستی آخرین بار بو کی آمریکا آفتوزردی (غرب) مئن بجنگسته. بعد اَ جنگ وختی بهار فرسه گرانت بوشو آمریکا خورتاب (شرق) و اویه بو کی ژنرال رابرت لی امره کله گیفته.[۱۸]

ژنرال گرانت ، آمریکا چکنه

حشرومايه دار چكنه[دچین‌واچین]

بعد گیتزی برگ ، آبراهام لینکؤن ژنرال جورج مید کی نسایینه اَ جنگ دورون دشکنه بو دیمه بنا و اونه جا سر ژنرال گرانتِ آمریکا چکنه منصوب بوگوده.

گرانت ، ژنرال شرمن دستور فدا کی نسايی‌ئن صارای فوسینه و خودش پوتومک مایه دار (اینگیلیسی: Army of the Potomac) امره ، فوتورکسته کلسیا ویرجینیا مایه دار (اینگیلیسی: Army of Northern Virgini ) کی اوشانه چکنه ژنرال رابرت لی بو.[۱۹]

آبراهام لینکؤن ، ژنرال گرانت امره پیروزی جنگ واستی نقشا فوگودید کی زرتی بِتنید اَ جنگا تومام بوکونید اوشان تصمیم بیگیفتید نسايی‌ئن راه آهن خطوط دورسانید و اوشانه تأسیسات و اقتصاده نابودا بوکونید. ژنرال شرمن فوتورکسته آتلانتا و جورجیا و ژنرال گرانت و ژنرال جورج مید ، پوتومک مایه دار امره ژنرال رابرت لی امره کله گیفیتد. اوشان ناجه دشتید بتنید نسايی‌ئن دشکن بیدید و جیمزˇ روبار (اینگیلیسی: James River) سر دوارید و بعد بتَنید نسايی‌ئن پایتخت ریچموند بنه بر و تصرف بوکونید.[۲۰]

اُورلند عمليات[دچین‌واچین]

اُورلند عمليات ، ژنرال گرانت آخرین پیله فوتورک ، رابرت لی نساییئن چکنه جولو بو. ماه مه 1864 بومو، گرانت 118 هیزار خلابر امره ریچموند ، مؤتلفه پایتخت فوتورکسته گرانت ناجه دشتی بتانه لی کله بست دورسانه و نساییئن فورانه و هتویی به ریچموند حالی تصرف بوکونه ولی اونه پیله حشرو مایه دار ، کوچی نساییئن مایه دار جولو سوممه (کند) بو و پور تحرک نشتی. گرانت 5 می رابرت لی امره کی 64 هیزار خلابر دَشتی کله گیفته ایتا گومار دامون ویرجینیا مئن. اوشانه جنگ پور چتین بو حتی دوکاره و پیله رستران دپرکانه. کلسیا خلابران دس واموج (کورمال) گومار مئن فوتورکستید. دوشمن اوشانه فوداشتید (شلیک) ولی نتانستید خرم فندرید. و گومار دورون اوشانه تیر خالان حتی دارانه زمین رو بیگادی. اجساد و جیجا اوساده خلابران رو کفتی و هتو دانوم بل بیگیفته و مرداکان همه تان خزیدن امره جیویشتید. وختی اَ دو روج جنگ تومام بوبوسته هیژده هیزار جه گرانت خلابران کوشته بوبوسته. رابرت لی تلفات 6000 کس پورتر بو. پوتومک مایه دار پس نیشتن رافا ایسا بو ، هتوکی همه سابقه جنگان دورون ویرجینیا مئن دشتی. و او شبه مئن گرانت خو خلابرانه گب بزه و اوشانه جا بخاسته کی گوذشته جخطرا دید و اوشانه دسکلا بزه و بوگفته کی خوایه نساییئن فوتورکه و بشه ریچموند و نخوایه واگرده بشه واشینگتون.[۲۱]

"On to Richmond" گیلکی: (ریچموندˇ سمت ) - گرانت و اونه پوشت سر جورج مید ایتا تاتایی جه وایلدرنس جنگ

منبع[دچین‌واچین]

 1. http://faculty.css.edu/mkelsey/usgrant/granthist1.html
 2. انکارتا دانشنامه 2009
 3. http://www.biography.com/people/ulysses-s-grant-9318285
 4. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/241766/Ulysses-S-Grant
 5. http://www.biography.com/people/ulysses-s-grant-9318285
 6. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/241766/Ulysses-S-Grant
 7. http://www.biography.com/people/ulysses-s-grant-9318285
 8. http://faculty.css.edu/mkelsey/usgrant/granthist1.html
 9. http://faculty.css.edu/mkelsey/usgrant/facts.html
 10. http://www.civilwar.org/education/history/biographies/ulysses-s-grant.html
 11. http://www.cr.nps.gov/logcabin/html/usg2.html
 12. http://www.nps.gov/vick/historyculture/vickkey.htm
 13. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-biography
 14. http://www.historynet.com/battle-of-chattanooga
 15. http://militaryhistory.about.com/od/civilwar/p/chattanooga.htm
 16. http://www.battlesforchattanooga.com/open.html
 17. http://www.historynet.com/battle-of-chattanooga
 18. http://militaryhistory.about.com/od/civilwar/p/chattanooga.htm
 19. http://www.americancivilwar.com/north/grant.html
 20. اینگیلیسی ویکی پدیا
 21. http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/grant-greatest-battles/