اؤهايؤ

Wikipedia جي
اؤهايؤ ایالتˇ نقشه

اؤهايؤ ایتا ایالت نام آمریکا میان ایسه کی سی و چهارمین پیله ایالت و هفتمین ایالتˇ پورجمعیت آمریکا میان ایسه. اؤهايؤ دهمین ایالت متراکم جه پنجا تا آمریکا ایالت میان دره. اؤهايؤ پیله شهر و مرکز شهر کولومبوس ایسه کی بیشترین جمعیت ایالت میان دره. اؤهايؤ دئه موهم شهران کیلیولند ، سینسیناتی ، دیئتون و تولیدو ایسه. اؤهايؤ لوغت فگیفته بوبوسته جه ایراکی زوان (ohi-yo) کی اونه معنا پیله روبار ایسه. اؤهايؤ میان پور شابلوط دار وجود دره هنه وستی ایالت نماد شابلوط ایسه . اؤهايؤَ یازده و نیم میلیون کس جمعیت دره. و ۹۳ درصد اونه مردوم اینگیلیسی زوان و ۲ درصد اسپانیایی‌ زوان و ۴٫۵ درصد مؤختلفه زوان امره گب زنید.

کولومبوس،اؤهايؤ مرکز

تارئخ ۱ مارس ۱۸۰۳ میان اؤهايؤ بعنوان هفدهمین ایالت آمریکا ضمیمه بوبوسته. آمریکا انتخابات ، اؤهايؤَ میان پور اهمیت دره. چون اَ ایالت میان حزب غالب وجود نره. و هر سیاسی جرگه گاهگلف تنه قودرت بداره و رای اکثریته بدس باوره. هفتا آمریکا رئیس جوموران ، یولیسیس گرانت و بنجامین هریسؤن مَنستن اؤهايؤ شین بید. برخی ایالت ˇ مشاهیر نام، شروود اندرسؤن ، کتی هولمز ، نیل آرمسترانگ ، کلارک گیبل ، پؤل نیومن ، استیون اسپیلبرگ و رایتˇبراران ایسید.


لینک جیگا[دچينواچين]

http://www.ohio.gov