شابلوط

Wikipedia جي

şäbalut (castanea sativa)

i därə meevə fanduqə isə. mamulan har su fanduqə, itə kapsule murson puşeşə meen kə pur tif därə hanna. i kapsul çär tə şekäfə amrə väza banə o meevan je u birin kalnan.

şäbalutə bazron ibçi pillə isan o uşonə andäzə 2-3.5 säntimetr tul, 1.5-3.5 säntimetr pahnä o 1.5-2.5 säntimetr qutr isə. bazron qahvei rang isan o uşonə ru säf o barräqə o viştar meevanə joorə sar aspe rang isə. je har su bazr, itə xujir ruşd koonə o dutteye digar çandon ruşd nukonan. ito banə kə har tifə murson puşeşə meen itə pillə bazr dee banə. çun bazron pillə isan (i därə meen bazr o meevə yaki isan) va işonə qazäi maväd ziyätə (i mavädə qazäi arzəş hattä ädamebə ziyätə) ammä işonə omr kam o dar hodudə şiş mä isə. albatə guzäraşoni hanna kə bazronə namdär o kam damä jä meen butonasan tä i yä du säl sälim badaran. bazrə nämiye qovvə hodudə panjä tä şas darsad yaani mutevasset isə.

şäbalutə fanduqə

bazronə juma gudanə pasi har sälə paizə meen, mässe tabaqə tabaqə läyanə meen çan mähebə daanan. javandəgon i bazronə pur dus daanan o vä nigadäri yä käştanə zamat bə i tavajjo gudan. şäbalut därə şanə bazrə amrə ziyäta gudan; ni i där xujir pä juşoni säjanə kə unə davomə tazmin koonə. bazronə inə tifə murson puşaşə amrə çenan o ibçi xuşka koonan tä inə tifə murson puşaş sivä babi.


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon