جرگه:دار

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه دار ِ جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، دار ِ رجه نشؤنأ ( [[category:دار]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.