کیش

Wikipedia جي

KişŞişär (baxus)

şemşädon, däron o päçə därakonə murson isan o pur omar koonan o kam ruşdan, ammä garon qeymat o pur arzeş çub daanan. uşonə meevə kapsuli isə kə suttə şəkäfə amrə väza banə. u kapsul, joor sathə men suttə barjastəgi şäxə murson daanə kə väza boonə zamat, u şekäfon je i suttə barjastəgi väza banan. har kapsulə meen şiş tə siyä o barräq bazr hanna kə qahvei rang parde amrə bapuşonekə. meeve andäzə şiş tä haş milimetr o doone andäzə 4.5-6 milimetr tul o 2.5-3 milimetr qutr isə.

فاىل:Shemshad kapsul.gif
Kişə kapsulə kə duttə şekäfə amrə je bajastegiyonə jä väza banə


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon