ممرز

Wikipedia جي

Mamraz (carpinus betulus)

mamrazə muxtalef gunan, räş o balutə däronə amrə, şumälə jangalonə meen hannan. i däronə keyfiyat o arzeş mutəvaset isə vali işonə çub käqazsäji bə xujir isə. i däronə gul dehi vahärə meen isə o meevan, tousanə meen puçanan. meevə itə bi bäl fanduqa kə bälə jigä itə kuştäy valgey daanə. i valgey kə bazr inə jir hanna, bazrə amrə keenə o bazrə jäbəjäi meen naqş daanə.

mamrazə fanduqə mivə, xuşk o näşokufä isə o doone andäzə bedunə garibänə, 0.8-1 säntimetr tul o 0.7-0.8 säntimetr pahnä o 2-3 milimetr qotr isə. garibänə ham ni bazrə amrə pur babi 3-5 säntimetr tul o 1-1.2 säntimetr pahnä daanə (mamrazə meen i garibänə duttei isə). bazrə nämiye qovvə mutevasset o hodudə çehel tä haftäd darsad isə. har kilu bazrə meen sihazär tä siopaynhazär bi garibänə doonə hanna.

mamraz därə meevə, inə garibone amrə

paizə meen, valgonə xazonə pasi, şaanə därə falakan hadan o yä itə kuläkatə amrə u xäloni kə bazr dananə zarbə zeen o unə bazronə, bakalsə pasi jumä kudan. juma gudanə pasi, bazronə je garibänə judä koonan o ibçi xuşka gudanə pasi unə daanan. bazronə käştanə vasi, tinid du tä su mä unə timärə esterätifikäsiyun hadayn.

mamraz däronə şanə digar raveşonə amream ni ziyäta gudan.


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon