اوجا

Wikipedia جي
Ulmus minor

Ojä (ulmus carpinifolia)


i därə meevə malj därə murson isə vali inə farqon işonə:

- oujä därə bazr o bälə, malj därə ji kuştarə.

- bäle sar ibçi tu raftegi daanə.

- doonə bäle joor hanna.

- meevə itə kutä dumgul daanə.

çun oujä xayli jäon ruşd koonə (bejuz şumäl), hin vasi i därə guldehi je esfand tä urdibeheştə meeni farq koonə.

Oja bäldär fanduqə

vä gutan kə je närvan, digar gunani çun çatri närvan hanna kə fazäye sabzə meen o kanär xayäbonon bakäştə banə.


Manba[دچينواچين]

pahnvalg däronə tuxmon