جرگه:زیست

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه زیسته جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، زیست ِ رجه نشؤنأ ( [[category:زیست]] ) بنأید تا ئره نوشؤن بدأ بیبی.