جرگه:واش

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه واشه جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، واش ِ رجه نشؤنأ ( [[category:واش]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

"واش" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۶ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۶ته ولگ دأنه.