کورقوقو

Wikipedia جي
كورقوقو

كۊرقۊقۊ، کۊرفي، کۊربي، جۊغد یا شؤجۊغد (اينگليسی: Owl) ايتا شكاری مورغ (پرنده) ايسه و ۲۰۰ گونه امره كلˇ دونيا میان (جغرزˇ قطبان) کرا زندگی كونه. اوشانˇ خوراک چيچير، گرزه (موشگنجِوانی و گوزگا ايسه و برخی كورقوقویان ايسائيد كه سوف هم شكار كونيد. كورقوقو ايتا مورغ ايسه كه پهنˇ ديم و كوچی توكˇ امره شناس ايسه و هتويی شناخته بوبوسته كه تنهايی زندگي كونه. ا مورغˇ ايشتاوستن پور قوی ايسه.

تنˇ شكل[دچينواچين]

کورقوقو، لاجؤن، سرچشمه دیهاتˇ جنوب، شؤپرچالˇ غارˇ دورˇور.

همه كورقوقویانˇ نژادˇ ميان، اوشانˇ ديم گرده و ايتا نوع كورقوقو، تيلمبار كوره ايسه كی اونˇ ديم، قلبˇ شكله مانه.

كورقوقویان تانيد خوشانˇ گردنه ۲۷۰ درجه واگردانيد (۱۳۵ درجه جه هر وَر)، اوشانˇ چوم دوربينˇ مانستن ايسه كی خوروم-خوروم خوشانˇ دورˇوره فاندريد و ا قودرته داريد كه گومار و كمسو جيگا مئن خوروم بدینید و شكار بوكونيد. كوچترين كورقوقو، پاچˇ كورقوقو، (Elf Owl) ايسه كه ۳۱ گرم اونˇ وزن و ۱۳/۵ سانيتیمتر اونˇ درازیه.


كره گودن[دچينواچين]

ويشتر كورقوقویانˇ مورغانه سيفيد رنگ و نسبتا گرد ايسه و اونˇ تعداد تا ايتا دوجين حدود كونه و بستگی به گونه و فصلˇ زمت داره. ويشتر ۳ تا ۴ تا ايسه. ماده كورقوقو ايتا تا سه روزˇ مئن توخم كونه. كورقوقویانˇ ره، همه‌تا مورغانˇ مانستن، فك چاگودن و كيشكا پيلا گودنˇ زمت اهمیت داره و وا ايتا سال مئن اوشانه ره دواره. ان زماتی ايسه كه خوشانˇ ژنه به ايتا نسلˇ بعد مونتقل كونيد.

شكار[دچينواچين]

كورقوقو نيناكی

كورقوقو ايتا مورغه كه ويشتر شبˇ مئن شكار كونه و هتويی باخی مورغانˇ امره، آلوغ و واشكˇ مانستن روزˇ مئن رقابت نوكونه. البته شب شكار گودن كورقوقویانˇ واستی داب ايسه. ولی برخی گونه‌ٰن burrowing owls و پاچˇ گوش كورقوقو ايسائيد كه روزˇ مئن شكار كونيد و تا هسا نژادانی ايسائيد pygmyˇ مانستن صوبˇ سر يا آفتاونشست شكار كونيد.[۱]

اوشانˇ خوراک بی‌مهره‌یان (ویایان (حشرات)، ‍‍‍‍‍‍‍لابدان ، ‍‍‍‍كلم، راب، ‍‍‍‍خرچنگ) و سوف و چيچير، مورغان و كوچی پستانداران ايسه. اوشانˇ اصلي خوراک به اوشانˇ نژاد واگرده. ايجگره كورقوقو (Screech owls) و دوخان كورقوقو (Scops owls) ويشتر ویایانه خوردید و تيلمبار كوره انواعˇ گرزه (موش) و كورقوقویانˇ پيلتر، آلوغ كورقوقو (Eagle Owl)، سارايی خرگوش، كاشال، تنگوله مورغان (اوردك اندازه) و تورنگ فَوَريد. باخی جه كورقوقویان آسيا و ‍‍‍آفريقا مئن اييسائيد، مالا كوره قوقو (Fish owls) مَنستن، كه سوف گيفتن اوشانه واستی چم ايسه. [۲]

فرهنگ مئن[دچينواچين]

كوره قوقو ايتا بخش جه فرهنگˇ آدمی هزاران سال مئن ايسه. اولين نقاشی غار مئن بِكِشه بوبوسته كوره قوقو جه، واگرده 15،000 - 20،000 سال پيش فرانسه مئن. ديوار بِكِشه و كوره قوقو موميايی چَگوده بوبوسته مصر باستان مئن. باخی فرهنگانˇ مئن، كوره قوقو ايتا عاقل و دوكاره پرنده و باخی ده فرهنگانˇ مئن ازازيل و بيج ايسه. استراليا بوميان، موعتقد بيد كه كوره قوقو ايتا نيمه آدم جه بزا بوبوسته. باخی آسیا كشوران مئن كوره قوقو بيجانˇ چالا كونه. اعتقاد شوم نسبت به كوره قوقوه‌ٰن كه گيديد مرگ و نحسی آوره، اوشانه شب شيكار گودن واستی ايسه. آفریقا مئن بوميان موعتقد ايسيد كه اوشان بيجˇ امره ايساييد. تا هسه دونيا مئن، مردوم اجور خرافاتˇ باور دَريد. [۳]

لينكان جيگاه[دچينواچين]

http://www.farsnews.ir/newstext.php?nn=13911017001451

http://somehtakapoo.ir/?p=1032

http://langrood.blogfa.com/8710.aspx

http://gilan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=4133

جير بنيويشته[دچينواچين]

<references>
حیوانان

خوک ، گاب ، پیچا ، گوسفن ، بز ، بيلي ، کرک ، تلا ، شلخت ، لانتی ، اسب ، سگ ، شاق شاقی، ورگ ، گامیش ، ورزا ، راب ، گرزه ، کؤتر ، شوبوک ، پرزه، خر، گوزن، کلاچ، چيچيلاس، چی چی نی، آولاکو.

  1. https://web.archive.org/web/20130425105227/http://animals.about.com/od/owls/a/owl-facts.htm
  2. http://www.owlpages.com/articles.php?section=owl+physiology&title=Food
  3. http://animaldiversity.ummz.umich.edu/