پرش به محتوا

کولی خوره

Wikipedia جي
کولی خوره معمولی گونه

کولی خوره (اینگیلیسی : Kingfisher) ایجور کوچی پرنده کی اونه پرانˇ رنگ آبی و نارنجی ایسه. کولی خوره کوچی ماهیان شکار کونه و پرنده ایسه کی اونه سرعت پرواز بجیر ایسه. اما شکار موقع سریع ایسه و بسرعت آب جیر فرو شه و سریع به سطح آب واگرده. اَ پرنده به دلیل آلودگی محیط زیست ، روخانان و تخریب اونه زیست گاه در معرض خطر نابودی ایسه. هسا اروپا میان بعنوان ایتا پرنده در معرض خطر نابودی شناخته بوبوسته.[۱]  

دنیا میان نود گونه کولی خوره وجود دره و همه جوره آب و هوا میان زندگی کونید. اما ویشتر گرمسیری و شرجی مناطق میان ایسائید. کولی خوره طول اندازه ده تا چیهل و دو سانتی متر ایسه. اَ پرنده ، نسبت به خو اندازه و جثه ایتا پیله سر دره اما اونه پاهان پاچ ایسه. جغرز چند تا گونه ، همه تانه پر و دوم پاچ یا متوسط ایسه.[۲]

فک چکودن[دچينواچين]

کولی خوره پرنده ای ایسه کی دنیا میان پراکنده ایسه و ویشتر مناطق زمین رو وجود دره. اوشان ویشتر کلسیا نیم کره (نیم کره شمالی) میان وجود دره. کولی خورهˇ تراکم و جمعیت ویشتر اسكاتلند میان ایسه. هسا اَ تازه قرن میان ، باخی اَ پرنده گونه و جنس وجود دره کی دچار کاهش جمعیت بوبوسته. کولی خوره ایجور پرنده ایسه کی هرجا آب وجود بداره و اونه میان کوچی ماهی ببه ، تَنه زندگی بوکونه. کولی خوره جاجیگاه ویشتر روخان کنار ، کم جولف آب ، مرداب ، سل و یا کانالانˇ آب کنار دیمه خومه چکونه. زمستان میان بطور معمول کولی خوره ، گرمه جاهانه مهاجرت کونه و یا گاگلف شهران میان ، هر جا کی پارک و استخر بداره ، خومه و فک چکونه.[۳]

کولی خوره پراکندگی ، دنیا میان

داب و خوراک[دچينواچين]

کولی خوره ایتا کوچی پرنده ، خجالتی و در عین حال سریع ایسه و اونه داب هنه کی جوخوسی و پنهانی زندگی بوکونه. هنه وستی کم پیش آیه آدم بتنه اونه به چوم فندیره. اَ پرنده ، ایتا خوجیر پرنده ایسه کی اونه پر و دوم بطور معمول نارنجی و آبی ایسه. کولی خورهˇ داب همیشک احتیاط و محافظت امره ایسه. چه پرواز و چه شکار گودن زمات کی فرسه ، کم پیش آیه کی اشتباه بوکونه و احتیاط کاری دیمه بنه. کولی خورهˇ خومه چکودن و جفت گیری زمات کی فرسه ، وامجه هر ته روخان ، روبار ، سل ، مرداب و یا پره سر کی کوچی ماهیان اونه میان زندگی کونیدی ، خومه چکودن وستی دوجین کونه. اَ پرنده پرواز گودنˇ داب هنه کی سریع و ارتفاع کم امره پرواز کونه. شکار زمات کی فرسه، کولی خوره ، دار جور رافایی کشه و فرصت کی پیش آیه سریع آب میان شیرجه زنه و کوچی ماهیان شکار کونه و بعد شکار سریع دار جور یا خو خومه میان واگرده. ممکن ایسه ایتا روج میان چند دفعا اَ کار تکرار بوکونه. کولی خوره ، آب جور ارتفاع کم و سرعت زیاد امره پرواز کونه و اوشانه پروازˇ زمات پاچ ایسه و بسرعت خوشانه جوخوسانید. هنه واستی ایسه کی گاگلف پیش آیه کی طبیعت میان اوشانه خوروم بیده ببید و پور زمات پیش آیه کی کولی خورهˇ اوخان امره متوجه اونه حضور بِبید.[۴]

کولی خوره جیره خوراک متنوعی دره. هتو کی اونه نام جا معلوم ایسه ، اَ پرنده ویشتر ماهی خوره و شکار انواع کوچی ماهیان چم دره. جغرز ماهی ، بیده بوبوسته کی کولی خوره ، شوبوک ، راب ، شاق شاقی ، هیزارپا ، لنتی و حتی باخی کوچی پرندگان و پستانداران شکار بوکونه. بستگی به شرایط محیطی ، محیط جنگلی یا صارا منستن کی اَ پرنده زندگی کونه ، اگه شکار ماهی دس فرس نبه ، ممکن ایسه انواع خزندگان یا ملخ شکار بوکونه.[۵]

گونه‌ٰن[دچينواچين]

رچ گیلکی نام اینگیلیسیˇ نام لاتینˇ نام
1 پیله کولی خوره Megaceryle maxima Giant kingfisher
2 دارˇ کولی خوره Tanysiptera paradise kingfishers
3 معمولی کولی خوره Alcedo atthis common kingfisher
4 زردی کولی خوره Syma torotoro yellow-billed kingfisher
5 پاچه کولی خوره Ceyx erithaca Oriental dwarf kingfisher
6 کوکابورا Dacelo Kookaburra


جیربینیویشته[دچينواچين]

  1. https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/kingfisher/
  2. https://www.britannica.com/animal/kingfisher-bird
  3. https://www.rspb.org.uk/birds-and-wildlife/wildlife-guides/bird-a-z/kingfisher/
  4. https://ebird.org/species/comkin1
  5. Schulz, M (1998). "Bats and other fauna in disused Fairy Martin Hirundo ariel nests". Emu. 98 (3): 184–191. doi:10.1071/MU98026.