اسكاتلند

Wikipedia جي
اسکاتلند بیدوق

اسکاتلند (اينگيليسي زوؤن أجي:Scotland) ایته کشور و ایته بخش جه پیله بریتانیا کلسیا میان ایسه. اونه مرز و حدود جه نسا اينگيليس مره، و دِ بقیه مرزان آتلانتیک اقیانوس و کلسیا دریا (North Sea) جه خورتاو ایرلند دریا ایسه. اسکاتلند صارا پور جزایر جا شکل بیگیفته کی اوشانه شومار به هفتصدو نود جزیره فرسه. کی شامل کلسیا جزایر و هیبرید جزایر ایسه. ایدینبورگ، اسکاتلند پایتخت واونه دومین پیله شهر بعد گلاسکو ایسه. هجدهمین میلادی قرن میان اسکاتلند روشن فکران و دانشمندان جیگا بو. اسکاتلند تجاری ، علمی و صنعتی تحولات باعث بوبوسته کی بندر گلاسکو اسکاتلند پیله شهر بِبه. آبردین اسکاتلند سومین پیله شهر ایسه. کی ایتا پیله صنعتی شهر ایسه. اونه پیله ذخائر نفت و گاز باعث بوبوسته کی اؤروپا پایتخت نفت لقب بیگیره. و اؤروپا ایجایی سازمان ویشتره خو نفت ذخایره آبردین میان دره. اسکاتلند حکومت و تشکیل پادشاهی به قرون وسطا اوایل واگرده و تا سال 1707 ادامه دَشتی. و بعد اَ تاریخ ضمیمه اینگیلیس خاک بوبوسته. سال 1603 میان، جئمز پنجم اسکاتلند پادشاه و ایرلند و اینگیلیس شاه بوبوسته و هر سه حکومت ایتا حکومت واحد بوبوستید.و هتو بو کی اسکاتلند سیاسی ایجایی اینگیلیس مره شکل بیگیفته. و پیله بریتانیا پارلمان جانشین اسکاتلند و اینگیلیس پارلمان بوبوسته. ولی اسکاتلند قوانین تغییر نوگوده وسابقه زمات مَنستن بمانسته و اسکاتلند قوانین اجرایی و حقوقی اینگیلیس مره سیوا بوبوسته.