اينگيليسي زوؤن

Wikipedia جي
کشورؤني گه اينگيليسي اۊشؤنˇ رسمي زوؤنه يا غالبه
EN: اينگيليسي زوؤنˇ ايزؤکؤد ۶۳۹-۱

اينگيليسي يته هيندؤاۊرۊپايي زوؤنه ژرمني خۊرخۊسي خالˇ جي. اي زوؤن انگلستان ؤ اسکاتلندˇ خۊرتؤيي نسا ميئن تکامل بياتته.انگيليسي أکثرن خۊ وامواژه'نه لاتين ؤ فرانسوي ؤ يۊناني جي هأيته. دئباري اينگيليسي زوؤن پۊر پۊر آلماني زوؤنه مؤندنه. بريتانيا تأثير نظامي ؤ ايقتصادي ؤ علمي ؤ سياسي ؤ فرهنگي حؤزه'ن هيژدهؤمي قرنˇ ميئن ؤ هيتؤرى آمريکا بيستؤمي قرنˇ ميئن اي زوؤن دۊنيا ميئن بشدت همه گيرأبؤ ؤ به عۊنوانˇ دؤوؤمي زوؤن ؤ ميانجي زوؤن ؤ ايداري زوؤن دۊنيا ميئن کأرأيته بۊبؤ. اينگيليسي زوؤن انگلستان ؤ آمريکا ؤ کانادا ؤ اۊستۊراليا ؤ ايرلند ؤ نيۊزلند ؤنسايي آفريقا، غنا کشورؤنˇ ميئن مردۊمˇ مأري زوؤن محسۊب بۊنه. هسأ اينگيليسي يه لحاظˇ گۊتنکسؤنˇ تعداد چيني ؤ ايسپانيايي پسي سومه.أفرادي گه ايشؤنˇ مأري زوؤن اينگيليسئه ۳۸۰ ميليۊن نفر ايسه.


کشورؤن بر پايهٔ گۊتنکسؤنˇ تعداد[دچينواچين]

کشور سرجمع جمعيتˇ درصد أولي زوؤن به عۊنوانˇ زوؤن علاوه بۊبؤ جمعيت گب
آمريکا ۲۵۱٬۳۸۸٬۳۰۱ ۹۶٪ ۲۱۵٬۴۲۳٬۵۵۷ ۳۵٬۹۶۴٬۷۴۴ ۲۶۲٬۳۷۵٬۱۵۲ سربس: سال ۲۰۰۰ˇ سرشۊماري: اينگيليسي زوؤنˇ گۊتنکسؤنˇ تؤنش ؤ کارگيري زوؤن (۲۰۰۰)، جدول ۱. شاملˇ أفرادي ايسه گه خؤنه ميئن اينگيليسي گب نزئنن أمما اي زوؤنˇ أمرأ خۊجير ؤ خۊب آشنايي دأنن.
ايشتؤ: اي ديتا'ن پنج ساله'ن ؤ جؤرتر أفرادˇ ويسينه.
هند ۱۲۵٬۳۴۴٬۷۳۶ ۱۲٪ ۲۲۶٬۴۴۹ ۸۶٬۱۲۵٬۲۲۱ نفرˇ ويسيندؤوؤمي زوؤن.
۳۸٬۹۹۳٬۰۶۶ نفرˇ ويسينسوؤمي زوؤن
۱٬۰۲۸٬۷۳۷٬۴۳۶ شاملˇ کسؤني ايسه گه اينگيليسي ايشؤنˇ دؤوؤمي زوؤنه ؤ کسؤني گه اينگيليسي ايشؤنˇ سوؤمي زوؤن ايسه. سال ۲۰۰۱.[۱][۲] هيتؤرى اي ديتا'ن مربۊط به کسؤني ايسه گه خألي اينگيليسي گب زئنن ولي اۊنˇ أمرأ کار نۊکؤنن.[۳]
نيجريه ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۳٪ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ >۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ اي أعداد مربۊط به کريؤل با پايهٔ اينگيليسي گۊتنکسؤن ايسه. "A Basic Description and Analytic Treatment of Noun Clauses in Nigerian Pidgin." Nordic Journal of African Studies 15(3): 296–313.
بريتانيا ۵۹٬۶۰۰٬۰۰۰ ۹۸٪ ۵۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سربس: کريستال (۲۰۰۵)، ولگ.  ۱۰۹.
فیلیپین ۴۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ۵۸٪ ۳٬۴۲۷٬۰۰۰ ۴۳٬۹۷۴٬۰۰۰ ۸۴٬۵۶۶٬۰۰۰
کانادا ۲۵٬۲۴۶٬۲۲۰ ۸۵٪ ۱۷٬۶۹۴٬۸۳۰ ۷٬۵۵۱٬۳۹۰ ۲۹٬۶۳۹٬۰۳۰ Source: 2001 Census – Knowledge of Official Languages and Mother Tongue. The native speakers figure comprises 122,660 people with both French and English as a mother tongue, plus 17,572,170 people with English and not French as a mother tongue.
اۊستۊراليا ۱۸٬۱۷۲٬۹۸۹ ۹۲٪ ۱۵٬۵۸۱٬۳۲۹ ۲٬۵۹۱٬۶۶۰ ۱۹٬۸۵۵٬۲۸۸ Source: 2006 Census.<ref> The figure shown in the first language English speakers column is actually the number of Australian residents who speak only English at home. The additional language column shows the number of other residents who claim to speak English "well" or "very well". Another 5% of residents did not state their home language or English proficiency.
ايشتؤ: سرجمع =أولي زوؤن + ديگري زوؤن، درصد=جمعيت/سرجمع

سربس[دچينواچين]

  1. Table C-17: Population by Bilingualism and trilingualism, 2001 Census of India [۱]
  2. Tropf, Herbert S. 2004. <https://web.archive.org/web/20080308101143/http://www.lilaproject.org/docs/India%20and%20its%20Languages%20v1.0.pdf India and its Languages]
  3. For the distinction between "English Speakers" and "English Users", see: TESOL-India (Teachers of English to Speakers of Other Languages). Their article explains the difference between the 350 million number mentioned in a previous version of this Wikipedia article and a more plausible 90 million number: