پرش به محتوا

هيندۊاۊرۊپايي زوانان

Wikipedia جي

اگه اون‌قدر مدرک و سند بدأریم کی بتؤنیم بگیم دوتته زوان، یک زمت یا دؤره مئن یکته زوان بؤن و بازون ببؤن دوتته، تینیم بگیم کی ای دو تته زوان کسنˇ همره هم‌خانواده ایسسن. یعنی تینیم ای دوتته زوانه بنیم یکته زوانی-خانواده مئن.

دونیا مئن زوانی-خانواده زیاد دأنیم که اوشؤنˇ مئن، یکته پیلˇ زوانی-خانواده، هند و اوروپپایی زوانؤنˇ خانواده ایسسه.

یکته نظریه -کی اونˇ سر بحث و جدلأ نی زیاد ببؤ- گونه کی هند و اوروپپایی مردومˇ قدیمی وطن یکته جیگه بو سیا دریا کنار یا سیبری جونوب. کم-کمئی ای مردوم کسنأ جی سیوا وابؤن و هر جرگه یک طرف بشؤن.

این‌که هر جرگه کؤره بشؤن و چی آب و هوا و اقلیم و سرزمینˇ مئن زندگی بودن باعث ببؤ کی ایشؤنˇ زوان خال-خال ببون و هرته خال کم-کمئی خوش‌ئبه یکته سیوا زوان ببون. امما ای زوانؤنˇ مئن بعضی چیزؤن کی بون و اساس ایسسن ثابت و موشترک بمؤنسن. مثلن خانواده اعضایˇ نام، یا بدنˇ اعضایˇ نام یا عددؤن و بعضی کلمه‌ٰن.


این‌که چره ای زوانی خانواده و او فرضی زوانˇ نام ببؤ هند و اوروپپایی، شأنه گوتن چون ای مردوم وختی خوشؤنˇ کوچه ویتن، ایشؤنˇ تازه سرزمین هندأ جی شورو بنه تا اوروپپا.


هند و اوروپپایی زوانی خانواده خالؤن

[دچينواچين]

1. آناتؤلی زوانؤن

2. تؤخاری زوانؤن: ای زوانأ جی چن‌ته متن مرکزی آسیا مئن کشف ببؤ کی قرن هفتومأ میلادی شی ایسسه و ای جرگه مئن خالی یکته زوان هننأ کی هو تؤخاری زوان ایسسه.

3. هند و ایرانی زوانؤن

4. هئلئنی زوانؤن

5. ایتالیکی زوانؤن

6. أرمنی زوان

7. بالتؤ-ئسلاویکی زوانؤن

8. ژرمنی زوانؤن

9. آلبانیکی زوانؤن

10. سئلتی زوانؤن