آناتؤلی زوانؤن

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

یک جره زوان ایسسن، هند و اوروپپایی زوانؤنأ جی گه دئه الؤن بمردن و مونقرضأ بؤن. ای زوانؤن، کوچˇ آسیا مئن گب بزه بنأ بو.