آناتؤلی زوانؤن

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

یک جره زوان ایسسن، هند و اوروپپایی زوانؤنأ جی گه دئه الؤن بمردن و مونقرضأ بؤن. ای زوانؤن، کوچˇ آسیا مئن گب بزه بنأ بو.