پرش به محتوا

میلؤم

Wikipedia جي

میلؤم (لانتی) ایته حیوؤن ایسسه که اونه گونن "خزنده"؛ ای اینه به ایسسه کی میلؤم، خوشه گله (gal) سه فأکشنه و پیش به نه؛ میلؤمؤن تینن زیمین مئن، آو مئن یا داره سه زیندیگی بوکونن. باخی جه ایشؤن زهر دأنن و سممی ایسسن و باخی سممی نین. میلؤمؤن ویشتر موشه خؤنن.

میلؤم