تگزاس

Wikipedia جي
آمریکاˇ نقشه و تگزاسˇ ایالت سورخ رنگ امره نشان بدا بوبوسته

تگزاس دومین آمریکا پیله ایالت ایسه. اونه مساحت فرانسه جه پیله تر ایسه. سال 1845 میان بیست و هشتمین آمریکا ایالت بوبوسته. قبلا تگزاس اسپانیا ، فرانسه و مکزیک شین بو. قبل سال 1836 میان کی تگزاس آزادا بوسته ، و مکزیک جه سیوا بوبوسته ، خوره ایتا کشور بنام تگزاس جؤموری بو. کی نه سال عمر بوگوده. تگزاس نام فگیفته بوبوسته جه تایشا کوگا ، ایتا لوغت کادوآن زوان دورون (آمریکا بومیان) کی اونه معنا دس برار و دوست ایسه. تگزاس پیله شهران، هیوستون ، دالاس ، فورت فورث ، سن آنتونیو، ال پاسو و آستین ایسه. آستین ، تگزاس پایتخت ایسه. اَ ایالت پور جاذبه و خوجیر جیگا دره. فورت فورث ایتا شهری ایسه کی اونه صارا و چراگاه واستی شناسیدی. آماراییو ورزا و مانده بازار ایسه. دالاس ایتا صنعتی شهر ایسه و اونه پیله کارخانه هان وستی شناسیدی. آستین دورون، تگزاس معروفه دانشگاه نها.

تارئخ[دچينواچين]

اسپانیایئن اولین بار واستی سال 1528 میان تگزاس هتویی خوره خوره بیافتید. 1682 میان اسپانیایئن تگزاس خورتاب دورون جیگا بیگیفتید. اؤ زمات کی فرانسه مدعی بوبوسته بو ، اسپانیا ایتا کله بست و مذهبی جیگا چگوده. فرانسویان غرب تگزاس میان ایسا بید و مستعمره دَشتید. بین اسپانیایئن و تگزاس بومیان پور اختلاف نها بو. و اَ دوره میان مهاجرت تگزاس دورون متوقف بوبوسته. بومیان شورش امره چتین جنگان پیش بومو و پور خون فووسته. اسپانیا بین سال 1745 تا 1789 میان آتش بس اعلا بوگوده اَ خونی جنگان واستی. سال 1803 آمریکا ایتا پیله صارا فرانه ورجا بیهه کی اونه دوخادید لوئیزیانا. و مردوم بین اسپانیا و آمریکا کی تگزاس سر مدعی بید اویرا بوستید. وختی کی مکزیک سال 1821 میان ، اسپانیا جه سیوا بوبوسته


جوغرافیا[دچينواچين]

تگزاس دومی پیله ایالت آمریکا میان (بعد آلاسکا) ایسه. و پیله تر جه همه اروپایی کشوران به استثنای روسیه ایسه. اَ ایالت میان کوهستان، بیابان، صارا، پره سر، وجود دره. تگزاس پیله روبار، ریو گرانده (اینگیلیسی: Rio Grande) نام دره و اونه جاجیگاه مرز بین آمریکا و مکزیک ایسه. تگزاس بولنده کوه ،گوادالوپ (اینگیلیسی: Guadalupe) ایسه.

سربس[دچينواچين]