پرش به محتوا

تاریخ تماشاگه

Wikipedia جي

تاریخ تماشاگه موشتمل بر چند تا خانه ایسه: نیگارخانه‌، کیتاب‌خانه‌، تماشاخانه‌، چای‌خانه‌، سفره‌خانه و ساختمان اصلی که در مجموع سه طبقیا تشکیل دهه. طبقیه بیجیری شامل تماشاخانه‌، طبقه میانی‌، موزه سالونان و بخش ایداری و بوجوری طبقه نیگارخانه ایسه که نمایش ادواری جیگای آثار گوناگون هونرمندان ایسه.

تماشاخانه‌ بخش تابلوان رنگ روغن مئن، مربوط به قرن ۱۳ هجری‌، ظروف سوفالی‌، جام و ظروف فولادی که قرون ۱۲ و ۱۳ هجری‌ مئن، کشوران اینگلستان‌، روسیه و ایران چاگوده ببو و هتویی‌، شیشه‌ای ظروف جی کریستال جنس موتعلق به چکسلواکی سابق و کاسه و بشقاب چینی و خیلی ظروف د به نمایش بنا ببوستده.

بخشان دیگیه تماشاخانه‌ مئن تابلوان رنگ روغن موجود ایسه که چهران صنیع‌الدوله‌، مصورالممالک‌، ظهیرالدوله و مظفرالدین شاه اوشانه مئن دیده به ، قلمدانان زیادی با طرحان موختلف جی مقوای فشرده ‌جنس ، کاشی نقش برجسته‌، قاب آینه جی نقره جنس ‌، شمعدانیان، نقاشیان مینیاتور جی اوستاد فرشچیان‌، انواع شمشیر و تفنگ ‌، کیف دستی ناصرالدین شاه و خیلی آثار دیگه و نگارخانه بخش مئن هم آثار به نمایش در بامویه هونرمندان موختلف دیده به.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه