رضا عباسی موزه

Wikipedia جي
فاىل:A121.jpg
رضا عباسی موزه
فاىل:A122.jpg
رضا عباسی موزه


ا موزه بخاطر بوزرگداشت ایته جی نگارگران صفويه عصر نامگوذاری ببوسته. هدف جی تشكيل اون جماگودن، قدردانستن ، مطالعه گودن و شناساندن دستمایان به يادگار بمانسته جی هونرمندان چيره دست ا مرز و بوم ایسه كه به روی عموم شيفتگان هونر و فرهنگ باز ایسه. ا موزه آثار جی دوره ماقبل تاريخ تا قرن 13 هجریا در بر گیره. مراكز و تالاران تشكيل ‌دهندیه ا موزه هونری عبارتده:

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان


تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه