مردم شناسی موزه

Wikipedia جي

آدرس: تئران -۱۵ خرداد میدان – کاخ گلستان داخل محوطه

مردوم شناسی موزه که سال ۱۳۱۴ مئن، پایه ریزی ببوسته شامل آثار مربوط به ایران مردوم شهرستانان موختلف قاجار دوره و معاصر مئن ایسه.


البته، ا موزه سال۱۳۴۷ مئن، به مجموعه گلستان کاخ ابیض مئن مونتقل ببو. ا مجموعه شامل کیتاب خانان،قرائت خانه، سالون سخنرانی و ویشتر جی چل غرفه مربوط به آثار جما ببوسته جی سراسر ایران ایسه.جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه