شهید رجایی موزه

Wikipedia جي

آدرس : تئران -ميدان شهدا، شهيد آقاجانلو خيابان ، ميرزايی كوچه

شهيد رجايی خانه جی سال 1343 تا حدود 17 سال احمد رجايی محل سكونت بو. سپس جی سال 1373 با همت بنياد شهيد و ميراث فرهنگی سازمان آثار ملی رديف و يادمانی واسی حفظ خاطرات اون معلم شهيد دربومو. قديمی خانه و به صورت اندرونی بيرونی‌، 254 مترمربع و با زير زمين دو طبقه ایسه. زيرزمين به شكل بسيار قديمی و با طاقان آجوری محل حمام‌، آب انبار و طباخ خانه ایسه. آشپزخانه با هو وسايل طباخی و به هو شكل باخی بمانسته. اتاق خواب هم شامل كردی و پشتیان معروف شهيد رجايی ایسه.پذيرايی مئن كه درست آشپزخانه و اتاق خواب مقابل قرار داره، ميز و صندلی كار و هتویی شخصی وسايل ، شهيد رجايی‌ كیتاب‌خانه دست‌ساز ، اونه آينه معروف كه ایته قطعه‌ جی شيشه اتوبوس بو، صندوقچه‌، ويترين‌،شخصی يادداشتان ‌، كمد لباسان و دندان مصنوعی كه باعث شناسايی شهيد ببوسته ، قرار دارده. هتویی آثار هونری اهدا ببوسته به موزه و بخشانی جی شهيد رجايی زندگی نامه قابان مئن به چشم خوره.جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه