هنرهای ملی موزه

Wikipedia جي
هنران ملی موزه

170 سال پيش‌، زمان فتح‌علی شاه ‌، محل ساختمانان وزارت فرهنگ و برنامه و بودجه سازمان مئن ‌، ایته پیله باغی نها بو كه جی شومال تا هدايت خيابان فعلی و جی جنوب تا بهارستان ميدان گوسترده بو. الانی جی او باغ و قصر فقط حوض خانه‌ای باخی بمانسته كه تبديل به هنران ملی موزه ببو .

ا مجموعه در برگيرنده بهترين ايران هنران ملی همه سالان اخير مئن مانند مينياتور، تذهيب‌، خاتم‌، كاشی‌كاری‌، قالی‌بافيی، پارچه‌بافی‌، زری دوزی مخمل بافيی، ميناكاريی، قلم‌زنی و معرق ایسه . ا ساختمان 1309 ش مئن به موزه تبديل ببوسته . موزه ساختمان جی همان دوران باخی بمانست و فقط تالار حوض وسط اوساده ببوسته. موزه ایسمه جی باغ ایسم بیگیفتده و چون ا محل حوض خانه بو‌، به باغ نگارستان حوض خانه معروف ایسه. ا موزه به همت مرحوم استاد حسين طاهرزاده بهزاد تأسيس ببوسته.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه