پرش به محتوا

سینما موزه

Wikipedia جي
سینما موزه
فاىل:B115.jpg
سینما موزه

جی تاریخ دقیق چاگودن باغ و ساختمان اطلاع دقیقی دردست نیه اما مستندات روایی حکایت جی اون داره که ا باغ محمدشاه قاجار زمان مئن چاگوده ببو.بعد موردن نظام الدوله مالک باغ ، اونه زای دوستعلی خان معییر الممالک ناصرالدین شاه داماد ببو.که اونم زیاد به باغ اهمیت ندایی و باغ خوره رها بو.

عمارت بخش فعلی به دستور علی اصغر حکمت وزیر معارف سال 1316 شمسی مئن خریداری و اونه عیمارت بازسازی ببو. و جی اون بعنوان مدرسه ایستفاده ببوسته .سال 1336 شمسی مئن باغ فردوس بین آموزش و پرورش وزارت و شهرداری تقسیم ببو.ا هینگام فرح پهلوی بنیاد باغ فردوسا جی شهرداری بیه و پیرو تصمیمی که مبنی بر احیاءباغ فردوس برای برگوزارگودن جشنان فرهنگ وهونر ا جیگا مئن بیگیفته بون مرمت باغ به سازمان ایران رادیو و تلویزیون سپرده ببو.ا دوران مئن ا باغ مرکز فعالتان هونری ببو و بعد اینقلاب اسلامی هم سال 1358 مئن زیر پوشش فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت در بومو و به عونوان آموزش فیلمسازی مرکز جی اون ایستفاده بوستی وبالاخره سال 1381 مئن به عونوان سینما موزه مورد بهره برداری قرار بیگیته.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

سایت سینما موزه

تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه