صنعتی موزه

Wikipedia جي

علی اکبر صنعتی‌، زاده ببوسته سال ۱۲۵۹ کرمان مئن ایته جی زاکان پرورش پیدا گودیه کرمان پرورشگاه صنعتی ایسه . اون که جی آغاز به نقاشی علاقه‌مند دیشتی به کمال الملک مدرسه واردا بو و بعد۱۲ سال موفق به اخذ دانش‌نامیه لیسانس ببو. سال ۱۳۲۵ مئن ، ایته موزه چاگود و اونا به شیر و خورشید(هلال احمر ایمروزی) فادا. ایته موزه دیگه سال ۱۳۳۰ مئن ، خیابان کالج مئن دایر بوگود که تمام اونه آثارا به تنهایی چاگوده. ا موزه بعدنان به راه آهن میدان جابه‌جا ببو. صنعتی طی خو ۶۲ سال کار ، نزدیک به ۱۰۰۰ نگاره و ۴۰۰ پیکره(مجسمه) چاگود. صنعتی جی نخستین پیکره‌تراشان و نگارگران سبک رئالیسم‌ معاصر و بونیان‌گوذار نخستین آثار هنری معاصر موزهٔ ایسه.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه