پول تماشاگه

Wikipedia جي

آدرس: تئران - میرداماد بولوار

موزیه پول، اولین گنجینیه تخصصی و دایمی سکه و ایسکناس ایسه ایران مئن که تاریخ ۱۷ تیرماه سال ۱۳۷۶ مئن ، به همت انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان و جانبازان اداره کل موزهان ایفتتاح ببو.

ا مجموعه شامل ۱۴۰۰ تا سکه و ۷۵۰ قطعه ایسکناس و تعداد تقریبی۲۰۰ قطعه موزه‌ای اشیا ، غیر جی سکه و ایسکناس ، ایسه که ایته جیگا مئن به وسعت ۲۰۰۰ مترمربع به نمایش در بومو و ضمن ارئه بخش جالب توجهی جی ایران‌ سککهان و ایسکناسان یه گوشانی جی تارئخ ا سرزمینا هم به نمایش نهه.

موزیه پول ،علاوه بر سالونان نمایش، بخشان جنبی دیگه ای هم داره که به اختصار عبارتده: تخصصی ‌کیتاب‌خانه ، بانک اطلاعات ‌، نیگارخانه ‌، تماشاخانه‌ ، اجتماعات‌ سالون ، نمایشگاهان موتفرقه‌، کیتاب فروشی و چای خانه.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه