هنرهای معاصر موزه

Wikipedia جي
هنران معاصر موزه


آدرس : تئران - كارگر شمالی ‌خيابان ، پارك لاله

وب سايت : www.irtmca.com

هنران معاصر موزه بلوار كشاورز ضلع شومالی مئن و پارك لاله غرب مئن واقع ببوسته و 1356 مئن خو فعاليت فرهنگی و هنریا شوروع بوگود. ایته زمين مئن به وسعت 2000 مترمربع و اونه دورو بر فضايی سبز و زيبا موسوم به مجسمه پارك با تنديسانی ارزشمند جی هونرمندان پر آوازه ايران و جهان موعاصر قرار بیگیفته‌.


موزه ساختمان ایته جی نمونهان با ارزش و كم همتای ايران معماری نوين ایسه.


موزه ساختمان تلفيقی جی معماری مودرن و سونتی ایسه كه با الهام گیفتن جی بادگيران ايران مناطق حاشيه كوير چاگوده ببو.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان


تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه